Uitspraak: Notaris heeft zijn zorgvuldigheidsplicht geschonden

Een man en zijn vrouw zijn in 2011 naar een notaris gegaan om een hypotheekrecht te vestigen op hun woonhuis. Dit als een zekerheid voor een door BLG Hypotheken aan hen verstrekte aflossingsvrije geldlening. Van deze hoofdsom is een bedrag van € 80.778,77 aangewend voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente verzekering bij Reaal. Bij het aangaan van de hypothecaire geldlening en de lijfrente heeft een zustervennootschap van Cinjee als tussenpersoon van BLG Hypotheken bemiddeld. De algemeen directeur van Cinjee was bij het passeren van de hypotheek bij de notaris aanwezig. De lening is onverhaalbaar gebleken. De man heeft in 2014 het huis verkocht voor een koopsom van € 150.000,-. Hiervan is het restant hypotheekschuld, na afkoop van de lijfrente, betaald. De man is op 4 mei 2015 overleden. Zijn vrouw, eiseres, is in het testament aangewezen als enig erfgenaam en tevens executeur.

Eisers stelt dat notaris zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden en vordert schadevergoeding

Eiseres vordert veroordeling van de notaris en schadevergoeding. Zij stelt dat de notaris bij het verlijden van de hypotheekakte in strijd met de van hem te vergen zorgvuldigheidsplicht heeft gehandeld. Een notaris dient als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Afhankelijk van de omstandigheden, kan deze zorgvuldigheidsplicht meebrengen dat de notaris bij het verlijden van een akte niet slechts de zakelijke inhoud daarvan meedeelt en toelicht. De notaris dient dan ook te wijzen op de gevolgen die uit die inhoud voortvloeien. (zie HR 20 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0586, NJ 1989/766 en art. 43 lid 1 Wna) Volgens eisers heeft de notaris bij het passeren van de akte niet gewezen op de gevolgen daarvan. Zij stelt dat ze niet zijn gewaarschuwd voor de risico’s verbonden aan het ter leen verstrekken van de gelden.

Op de zorgvuldigheidsplicht rust een stelplicht en bewijslast voor eiseres

Op eiseres, die stelt dat de notaris zijn zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden, rust de stelplicht en bewijslast van feiten en omstandigheden die dit oordeel kunnen dragen. Van de notaris kan evenwel worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de desbetreffende stellingen. (HR 10 januari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2243, NJ 1999/286). Voor zover de notaris geen aantekeningen bijhoudt en bewaart van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met de betrokkene heeft besproken, kan dat ertoe leiden dat hij niet aan de zojuist genoemde motiveringsplicht kan voldoen. (HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:288). De notaris heeft ter comparitie verklaard dat hij niet (meer) over aantekeningen beschikt van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met de man.

Rechtbank: niet de zorgvuldigheid betracht die verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot

De rechtbank is van oordeel dat de notaris bij het passeren van de hypotheekakte niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en handelend vakgenoot mag worden verwacht. Hij heeft voorafgaande aan het passeren van de hypotheekakte niet gewezen op de risico’s die daaraan waren verbonden. Bovendien is er geen sprake geweest van een gesprek met de man en eiseres buiten aanwezigheid van Cinjee. Daar had wel aanleiding toe bestaan: de notaris wist dat Cinjee ‘twee petten’ op had. Cinjee trad op als tussenpersoon voor BLG Hypotheken en een aanmerkelijk gedeelte van de lening zou in een aan Cinjee gelieerde vennootschap worden belegd. Onder deze omstandigheden had de notaris er niet mee kunnen volstaan, in aanwezigheid van Cinjee te informeren naar de bestemming van het geld en in algemene termen te waarschuwen voor de risico’s verbonden aan het verstrekken van een lening. De rechtbank wijst een schadevergoeding toe.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Rechtbank Rotterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw notaris uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant