Uitspraak: Notaris is nalatig bij het opheffen van een BV

In deze zaak heeft klager de notaris benaderd voor het opheffen van zijn BV. Klager dacht dat zijn BV was uitgeschreven door de notaris, maar ontving een belastingaanslag vanwege het niet tijdig indienen van de jaarcijfers van de desbetreffende BV. Klager stelt dat de notaris nalatig is geweest in zijn handelen betreffende het opheffen van de BV.

Opheffen van de BV

Op 25 februari 2021 heeft klager de notaris benaderd voor het maken van een afspraak voor het opheffen van een vennootschap van klager (hierna: de BV). Op 29 maart 2021 heeft een medewerker van het notariskantoor klager een besluit tot ontbinding van de BV gezonden, met het verzoek het besluit te dateren, te ondertekenen en daarna retour te zenden. Op 12 april 2021 heeft klager vervolgens de gedateerde en ondertekende notulen voor de opheffing van de BV aan de medewerker gezonden.

Op een gegeven moment heeft klager een belastingaanslag van €2700 ontvangen. Reden hiervoor was dat klager de jaarcijfers van de BV, waarvan hij dacht dat deze was uitgeschreven, niet op tijd had ingediend. Klager stelt dat de notaris nalatig heeft gehandeld. Meerdere malen is klager op het notariskantoor langs geweest om te vragen of de uitschrijving inmiddels was geregeld, maar kwam steeds niet verder dan het secretariaat. Pas nadat klager op 22 februari 2023 boos naar het notariskantoor is gekomen om de notaris zelf te spreken, heeft de notaris de uitschrijving van de BV uit het handelsregister geregeld. Klager verwijt de notaris nalatigheid en wenst minimaal schadeloosstelling van de door hem geleden schade.

Juridisch kader

De kamer dient te onderzoeken of de handelswijze van de notaris een verwijtbare gedraging oplevert in de zin van artikel 93 van de Wet op het notarisambt. Notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen voor handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens de Wna gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen voor wie zijn optreden en voor handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt.

Onzorgvuldig handelen

De notaris heeft het nalaten erkend en biedt daarvoor zijn excuses aan. De notaris trekt niet in twijfel dat klager eerder contact heeft gezocht met het kantoor. Wel geeft de notaris aan dat klager hem op een agressieve wijze heeft benaderd en daardoor overrompeld was. Meteen na het bezoek heeft de notaris de werkzaamheden verricht en klager daarvoor niets in rekening gebracht.

Klager heeft echter aangegeven geen genoegen te nemen met enkel het excuus van de notaris. Hij wenst schadeloosstelling van de door hem geleden schade. Klager stelt namelijk dat door het nalaten van de uitschrijving er ook financiële schade is geleden in een andere vennootschap. De bedrijfsvoering van die vennootschap door klager was namelijk slecht, vanwege de depressieve toestand waarin klager verkeerde, mede door het uitblijven van de uitschrijving van de BV. De kamer heeft hierover geoordeeld dat zij uitsluitend zal oordelen over het handelen van de notaris in tuchtrechtelijke zin. Voor een uitspraak over schadevergoeding, dient klager zich te wenden tot de civiele rechter.

De notaris heeft erkend dat de afhandeling van het dossier door het notariskantoor niet met de nodige zorgvuldigheid is gedaan. De kamer gaat hier in mee. De klacht wordt dan ook gegrond geacht. Echter, de notaris heeft binnen twee dagen na het gesprek met klager gezorgd dat de uitschrijving van de BV is orde kwam. De notaris heeft daarvoor geen declaratie aan klager gezonden. De kamer acht het gedrag van de notaris, mede gelet op de door hem gemaakte excuses, niet dusdanig ernstig dat dit de oplegging van een maatregel rechtvaardigt.

Concluderend acht de kamer de klacht van klager gegrond, maar legt de kamer de notaris daarvoor geen maatregel op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant