Uitspraak: Notaris verzuimt om klagers tijdig en uit eigen beweging te informeren

In deze zaak oordeelde de Kamer voor het notariaat over klachten ingediend tegen een notaris door verkopers van een appartement. De verkopers stelden dat de notaris zijn zorgplicht had geschonden door onder andere hen niet tijdig te informeren over het uitblijven van betalingen door de kopers en andere nalatigheden.

Achtergrond van de zaak

Klagers hebben hun appartement verkocht aan kopers voor een afgesproken koopprijs. Op 5 juni 2021 werd de koopovereenkomst getekend. Op 22 juni hebben koper de waarborgsom (10%) op de rekening van de notaris gestort. Daarnaast werd de overdracht gepland voor 14 oktober. Op 14 oktober heeft daarnaast de verhuizing plaatsgevonden. Echter, op 18 oktober bleek dat de overdracht niet was doorgegaan, omdat het geldbedrag door de kopers niet op de rekening van de notaris was gestort. Klagers hebben de kopers in gebreke gesteld en de koopovereenkomst ontbonden. De notaris heeft vervolgens een akte van non-comparitie gepasseerd en de waarborgsom van 10% van de koopprijs aan klagers uitbetaald.

Vervolgens hebben klagers aan kopers een nieuwe koopovereenkomst, met een nieuwe waarborgsom aangeboden. Deze is ondertekend en de overdacht werd gepland op 15 november. Opnieuw heeft de overdracht niet plaatsgevonden, omdat het bedrag van de koopprijs niet op de rekening van de notaris stond. De notaris heeft hierbij opnieuw een akte van non-comparitie opgesteld en de waarborgsom aan klagers uitbetaald.

Klacht

Klagers stellen dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld. Ten eerste stellen zij dat de notaris klagers had moeten informeren toen de dag voor de overdracht bleek dat het geldbedrag niet op de rekening van zijn kantoor was bijgeschreven. Ten tweede betogen zij dat de notaris niet direct met hen heeft gecommuniceerd toen kopers in gebreke bleven bij de nakoming van de overeenkomst. Hierdoor voelen zij zich benadeelt, omdat de notaris ervoor koos om de verhuizing te laten doorgaan zonder hen op de hoogte te stellen. Hiermee heeft de notaris onvoldoende rekening gehouden met de belangen van klagers.

Verder stellen klagers dat de notaris niet onafhankelijk en onpartijdig heeft gehandeld, en zelfs de schijn van partijdigheid heeft gewekt. Ze vinden dat de notaris te veel de belangen van de kopers heeft behartigd, door eenzijdig met hen te communiceren en mededelingen van kopers klakkeloos aan te nemen zonder deze te verifiëren bij klagers. Daarnaast menen klagers dat de notaris onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de financiële situatie van de kopers en het financiële proces niet adequaat heeft bewaakt.

Tenslotte klagen klagers dat de notaris weigert om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te verklaren over de intenties van beide partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, wat zij cruciaal achten gezien de lopende juridische procedure tussen hen en de kopers.

Notariële zorgplicht

Ingevolge artikel 93 lid 1 van de Wet op het notarisambt zijn notarissen aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. De kamer dient derhalve te onderzoeken of de handelwijze van de notaris een verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

Vroegtijdig informeren is niet nodig

Het eerste klachtenonderdeel betrof de vraag of de notaris klagers een dag voor de overdracht had moeten waarschuwen dat de koopsom niet op de rekening stond. De notaris betoogde echter dat het niet gebruikelijk is om verkopers een dag voor de overdracht al te informeren over de status van de koopsom. De kamer oordeelde dat het niet van de notaris verwacht hoefde te worden om klagers zo vroeg te informeren, aangezien kopers tot aan de overdracht de tijd hadden om het geld over te maken. Het is de taak van de notaris om kort voor de overdracht te controleren of het geld op dat moment ontvangen is. Daarom verklaarde de kamer de klacht op dit punt ongegrond.

Tijdig en uit eigen beweging informeren

Klagers klaagden dat de notaris hen niet tijdig en uit eigen beweging had geïnformeerd over het feit dat kopers het geldbedrag niet hadden overgeboekt, waardoor de overdracht niet kon plaatsvinden. De notaris erkende dat zijn communicatie op dit punt zorgvuldiger had moeten zijn. De kamer oordeelde dat de notaris klagers direct nadat hem duidelijk was geworden dat de overdracht niet kon doorgaan, uit eigen beweging had moeten informeren, conform artikel 17 lid 1 Wna. Omdat de notaris dit naliet, verklaarde de kamer de klacht op dit punt gegrond.

Beoordeling van de overige verwijten

Daarentegen werd het derde klachtonderdeel, waarin klagers de notaris beschuldigden van partijdigheid, ongegrond verklaard wegens gebrek aan onderbouwing. Klagers stelden dat de notaris niet onafhankelijk of onpartijdig had gehandeld en zelfs de schijn van partijdigheid had gewekt door eenzijdig en gekleurd te communiceren met de kopers, en door mededelingen van de kopers voor waar aan te nemen zonder deze te verifiëren bij klagers. Naar aanleiding van de ingediende stukken en het besprokene ter zitting, oordeelde de kamer dat klagers hun stellingen onvoldoende hadden onderbouwd tegenover het gemotiveerde verweer van de notaris. Hoewel de notaris inderdaad mededelingen van de kopers niet had geverifieerd bij klagers, was er geen aanleiding om te concluderen dat hij daarmee niet onafhankelijk of onpartijdig was geweest.

Ook het vierde klachtonderdeel, waarin klagers stelden dat de notaris onvoldoende onderzoek had gedaan naar de financiële situatie van kopers en het financiële proces onvoldoende had bewaakt, werd ongegrond verklaard. De kamer oordeelde dat het niet binnen de zorgplicht van de notaris valt om onderzoek te doen naar de financiële situatie van kopers, behalve indien dit vereist is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Verder vond de kamer dat klagers hun bewering dat de notaris het financiële proces onvoldoende had bewaakt, onvoldoende hadden onderbouwd in het licht van het gemotiveerde verweer van de notaris.

Tenslotte werd het vijfde klachtonderdeel, waarin klagers de notaris verweten dat hij weigerde op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te verklaren over de intenties van beide partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, eveneens ongegrond verklaard. De notaris werd geacht te voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht en zijn bereidheid om te getuigen in de betreffende procedure werd als passend beschouwd.

Berisping

De kamer is van oordeel dat de gegrondheid van het tweede klachtenonderdeel, ofwel het niet tijdig en uit eigen beweging informeren van klagers over het feit dat de overdracht niet kon plaatsvinden, ertoe dient te leiden dat aan de notaris een maatregel van berisping dient te worden opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant