Uitspraak: Notaris weigert meermaals een volledige urenspecificatie te verstrekken

Op 31 januari 2014 is erflaatster overleden. Bij testament had zij over haar nalatenschap beschikt en onder andere klaagster tot erfgenaam benoemd. Klager is de schoonzoon van klaagster, wie gemachtigd is deze procedure te voeren.

De notaris is tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd om de nalatenschap van erflaatster te regelen. De notaris heeft een rekening met verantwoording aan de erfgenamen gestuurd en deze is voor akkoord door de erfgenamen getekend. Hierna is de notaris over gegaan op de betaling van de erfdelen aan de erfgenamen.

Klaagster heeft via klager een klacht ingediend tegen de notaris. Zo zou de notaris geen urenspecificatie hebben verstrekt, waartoe de notaris wel gehouden is (artikel 55 Wna). Op dit onderdeel is de klacht gegrond verklaard, maar is geen maatregel opgelegd.

In juni 2018 is een specificatie van de werkzaamheden verstrekt, maar zonder tijdaanduiding per activiteit. Wederom heeft klager voor klaagster een klacht ingediend tegen de notaris. De klacht is gegrond verklaard en de maatregel van berisping is opgelegd.

Klaagster besluit een procedure bij de kantonrechter te starten. Omdat de werkzaamheden niet in tijd zijn gespecificeerd zou voor een deel onverschuldigd aan de notaris zijn betaald. De vordering is door de kantonrechter afgewezen.

De klacht

De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • Onderdeel 1: de notaris heeft geweigerd een urenspecificatie te overleggen. Hierdoor zijn klager en de directe familie van klaagster onheus bejegend door het weigerachtige gedrag van de notaris op openheid van zaken te geven en het niet overleggen van een urenspecificatie.
  • Onderdeel 2: Klager wilde met de notaris schikken, maar volgens klager wordt hier ten onrechte geen gevolg aan te geven.

Ontvankelijkheid van klager

Eenieder die een enig redelijk belang heeft, kan een klacht indienen. Dit begrip heeft een ruime strekking. Het kan gaan om rechtstreekse belangen, maar ook indirecte of afgeleide belangen. Klager heeft bemoeienis gehad met de nalatenschap en de problematiek met de notaris. Klager dient ontvankelijk te worden verklaard.

Klachtonderdeel 1

Het treft hier het verwijt dat de notaris weigert een urenspecificatie te overleggen, waartoe hij wel verplicht is. De notaris beroept zich op het ne bis in idem-beginsel. De kamer is van oordeel dat inderdaad sprake is van dezelfde gedraging en daarom klagers niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Klachtonderdeel 2

De notaris wenst niet te schikken nu hij het standpunt inneemt dat hij aan alle verplichtingen heeft voldaan. Ook heeft klager de notaris in een kwaad daglicht gesteld door een negatief artikel te laten plaatsen in verschillende dagbladen. De kamer vindt het begrijpelijk dat de notaris niet in overleg wil treden met klagers. Het weigeren valt niet tuchtrechtelijk te verwijten. De kamer heeft tevens de indruk dat het niet gaan om een open gesprek maar om alsnog een nadere specificatie van de declaratie te verkrijgen. Dit onderdeel word ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant