Uitspraak: Ondeskundigheid van de financieel adviseur

Deze zaak draait om de ontevredenheid van consumenten over het hypotheekadvies en de bemiddeling van hun adviseur. Zij stellen dat de ondeskundigheid van de financieel adviseur heeft gezorgd voor afgewezen hypotheekaanvragen en onnodig tijdverlies. De hypotheekadviseur zou door deze ondeskundigheid in strijd hebben gehandeld met zijn zorgplicht.

Randvoorwaarden van de consumenten

De consumenten hebben een hypotheekadviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling bij het verkrijgen van een hypothecaire lening. Bij het eerste adviesgesprek hebben de consumenten aangegeven met welke randvoorwaarden de adviseur rekening diende te houden bij het aanvragen van de hypotheek. Hierin stond onder andere het benodigde hypotheekbedrag, een leen-schenk-constructie, een Arts In Opleiding tot Specialist-arbeidsovereenkomst, deelname van een van de consumenten in een maatschap, huurinkomsten en salarisinkomsten. Daarnaast wensten de consumenten onbeperkt (boetevrij) te kunnen aflossen uit eigen middelen.

Op 1 augustus 2022 hebben de consumenten de koopovereenkomst ondertekend, hierin was een financieringsvoorbehoud tot 5 september 2022 opgenomen. Op 1 augustus is er ook een overeenkomst van opdracht tussen de consumenten en de adviseur tot stand gekomen.

Hypotheekaanvragen

In augustus hebben de consumenten een productvergelijking van de adviseur ontvangen, waarin de voorwaarden van een drietal geldverstrekkers met elkaar werden vergeleken en getoetst aan de randvoorwaarden. Hierbij is door de hypotheekadviseur geadviseerd dat één van deze geldverstrekkers [geldverstrekker I] de beste optie zou zijn voor de consumenten. De consumenten hebben laten weten zijn advies te zullen volgen. Vervolgens is er een hypotheek aangevraagd bij [geldverstrekker I]. Eind augustus heeft de adviseur aan de consumenten laten weten dat de aanvraag was goedgekeurd en het slechts wachten was op de formele documentatie en het rentevoorstel.

De stukken waren niet op tijd rond, waardoor er een verlenging van het financieringsvoorbehoud is aangevraagd. Vervolgens kregen de consumenten op 9 september te horen dat de hypotheek door [geldverstrekker I] toch niet was goedgekeurd, omdat zij een aantal van de randvoorwaarden niet accepteren.

De adviseur adviseerde nu om een aanvraag te doen bij [geldverstrekker III]. De consumenten maakten echter uit de productvergelijking op dat deze en de andere geldverstrekker niet al hun randvoorwaarden accepteren. Aangezien het financieringsvoorbehoud bijna zou verstrijken adviseerde de adviseur om de koopovereenkomst te ontbinden. De consumenten wilden echter na een nieuw gesprek met de adviseur een spoedaanvraag indienen bij [geldverstrekker IIII], waarbij wel aan hun randvoorwaarden wordt voldaan. Er diende wel een significant deel van de studieschuld van de consumenten worden afgelost en er zou een kleiner maximaal bedrag kunnen worden geleend. Uiteindelijk is er een hypotheek bij [geldverstrekker IIII] tot stand gekomen, na het verstrijken van het financieringsvoorbehoud.

Ondeskundigheid van de adviseur

Achteraf is gebleken dat de consumenten mogelijk een grotere hypotheek hadden kunnen krijgen en ook andere geldverstrekkers hadden kunnen overwegen als de adviseur de maatschap-inkomsten van consument II in aanmerking had genomen bij het selecteren van geldverstrekkers. De adviseur heeft ten onrechte aangegeven dat deze inkomsten niet relevant waren voor de hypotheekaanvraag. De consumenten hadden bij andere geldverstrekkers een hypotheek kunnen krijgen en zelfs tegen een gunstiger rentepercentage.

De consumenten klagen over de ondeskundigheid van de adviseur. De adviseur kende de productvoorwaarden van de verschillende geldverstrekkers niet, of niet voldoende. De consumenten hebben de adviseur meermaals moeten wijzen op zaken die de adviseur had gemist. De hypotheekaanvraag heeft hierdoor onnodig lang geduurd en de consumenten de mogelijkheid ontnomen om een weloverwogen keuze te maken tussen geldverstrekkers die daadwerkelijk aan de randvoorwaarden voldeden. De consumenten stellen dat zij dan voor een andere geldverstrekker met een lagere rente hadden gekozen. Ook klagen de consumenten dat de adviseur hen meerdere malen heeft voorgelogen over het feit dat de hypotheek al rond zou zijn, terwijl dit niet het geval was.

Geen passend advies

De commissie heeft als volgt geoordeeld.

Ten eerste gaat het hier om een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. In het licht hiervan rustte op de adviseur bij de uitvoering van deze opdracht ten behoeve van de consumenten een zorgplicht.

Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten. De adviseur is daarbij gehouden informatie in te winnen bij de consumenten omtrent hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om zich ervan te verzekeren dat de door hem te verstrekken adviezen passend zijn gelet op de wensen en mogelijkheden van de consumenten. De commissie stelt dat het in acht nemen van de zorgplicht door de hypotheekadviseur dient te leiden tot een hypotheekadvies dat, met het oog op alle omstandigheden van het geval, passend is.

De commissie oordeelt dat het gegeven advies door de hypotheekadviseur geen passend advies was. De adviseur heeft onvoldoende rekening gehouden met de door de consumenten gestelde randvoorwaarden en zich onvoldoende verdiept in de productvoorwaarden van de verschillende geldverstrekkers. Hierdoor is er onnodig veel tijd verloren gegaan aan aanvragen bij geldverstrekkers die eigenlijk niet in aanmerking kwamen. De commissie is van oordeel dat de adviseur door deze ondeskundigheid toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichting tegenover de consumenten om zorgvuldig en in hun belang te handelen. De consumenten dienen hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd te worden voor de geleden schade en dienen hun advies- en bemiddelingskosten terug te krijgen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van de schending van de zorgplicht van uw financieel adviseur? Neem dan contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant