Uitspraak: Ontbreken van documenten is niet in rapport gemeld

Via een bv heeft een man aandelen in een andere vennootschap. Die vennootschap is in 2014 gefuseerd met een accountantskantoor. De man raakt op enig moment in een echtscheiding verwikkeld. Er lopen diverse civiele procedures met betrekking tot verdeling van het vermogen. De hoogte van het vermogen en de draagkracht van de man moeten worden vastgesteld. Daarom heeft de rechtbank een deskundige aangesteld die de volgende vragen moet beantwoorden:

 • Wat de waarde van de aandelen van de persoonlijke bv is op 31 maart 2014;
 • Wat de gevolgen voor de vennootschap zijn als de man de helft van de waarde van de aandelen, die hij moet uitkeren aan de vrouw, leent van de persoonlijke bv;
 • Hoe de rekening-courantschuld van de directie aan de persoonlijke bv is samengesteld c.q. tot stand is gekomen en wat de invloed is op de waardebepaling als deze vordering wel, niet of ten dele in aanmerking wordt genomen;
 • Of de lening aan de directie van 220 duizend euro al bestond, of die op de peildatum was opgenomen in de stukken van de vennootschap en of die lening betrokken moet worden bij de bepaling van de waarde van de aandelen van de persoonlijke bv;
 • Welke opmerkingen de deskundige verder nog van belang acht voor de nog te nemen beslissing.

De man en vrouw hebben aan de deskundige diverse stukken toegezonden. De deskundige heeft in 2016 de man gevraagd om aanvullende stukken aan te leveren. De deskundige verkrijgt niet alle stukken die hij nodig heeft. De deskundige heeft een concept-rapport opgesteld aan de hand van de stukken die hij wel in zijn bezit had. Beide partijen hebben inhoudelijke reacties kunnen geven op het rapport. De accountant nodigt de partijen uit om deze te bespreken. De rechtbank wordt hierover geïnformeerd en zij besluit dat de deskundige het onderzoek moet afronden, ongeacht wat de uitkomst is van het gesprek.

Tijdens het gesprek zijn afspraken gemaakt over de stukken die de man nog moet aanleveren. In april 2018 heeft de accountant het rapport aan de rechtbank verstuurd. De ex-vrouw heeft een klacht ingediend bij de Kamer.

De klacht

Volgens de ex-vrouw heeft de accountant:

 • Ten onrechte geconcludeerd dat de persoonlijke bv voor de verkoop van de aandelen in het accountantskantoor 222.653,88 euro heeft ontvangen, terwijl uit een bankafschrift van 30 april 2014 duidelijk blijkt dat niet de bv, maar de man zelf deze betaling ontving; bovendien is het de accountant, bij gebrek aan inzicht in de bankgegevens van de persoonlijke bv, ontgaan dat dit niet de enige vergoeding voor de aandelen was;
 • Diverse (onjuiste) conclusies getrokken zonder te beschikken over de onderliggende informatie;
 • Ten onrechte een oordeel gegeven over de persoonlijke bv in het algemeen en specifiek over de mogelijkheid van deze vennootschap om de helft van de waarde van haar aandelen uit te keren, terwijl hij niet de beschikking had over de jaarrekeningen 2015-2017.

Beoordeling

Klachtonderdelen a en c worden ongegrond verklaard. Klachtonderdeel b is deels gegrond. Een tuchtprocedure is niet bedoeld om de inhoud en totstandkoming van een deskundigenrapport opnieuw en integraal te toetsen. De rechter zal beoordelen of de accountant bij het opstellen van het rapport de gedrags- en beroepsregels heeft gevolgd. Het rapport mag geen onjuiste informatie weergeven, er moet een deugdelijke grondslag zijn en die grondslag moet uit het rapport blijken.

De accountant heeft in het rapport geconcludeerd dat de bv is opgegaan in het nieuwe accountantskantoor en de persoonlijke bv daarvoor geldt heeft verkregen. Uit het bankafschrift blijkt dat dit bedrag op de privérekening van de man is gestort. De man heeft verklaard dat hij zou beschikken over het stemrecht van de aandelen. De bv heeft daarom een vordering op de man in privé op de balans gezet. De man heeft een e-mail laten zien waarin de verkoop van de aandelen aan bod komt. De Kamer stelt dat de gerechtelijk deskundige ervan uit mocht gaan dat dit bedrag en de verstrekte documenten juist waren. Daarom hoefde deze stukken niet te worden gecontroleerd; de rechtbank had daartoe ook geen opdracht verstrekt.

De accountant heeft in het rapport gesteld dat is gebleken dat de persoonlijke bv geen aandeel in het kapitaal van het accountantskantoor heeft genomen. De ex-vrouw is het hiermee niet eens, nu er geen onderliggende informatie beschikbaar is gesteld waaruit dit zou kunnen blijken. De accountant heeft de conclusie gebaseerd op de beëindigingsovereenkomst van het eerste accountantskantoor met de persoonlijke bv. De overeenkomst bevindt zich niet in de gedingstukken, maar heeft de accountant wel gekregen. In die overeenkomst staat volgens de accountant dat de man en de persoonlijke bv geen aanspraak hebben op “any bonus payment, severance payment, notice period payment or other termination benefits under the Management Agreement and the Employment Contract” en de overeenkomst de wederzijdse afspraak “fully and correctly” weergeeft.

De accountant heeft daaruit geconcludeerd dat het nieuwe accountantskantoor geen vergoedingen heeft betaald aan de man. De ex-vrouw heeft stukken ontdekt waaruit blijkt dat wel bonussen zijn betaald. De Kamer heeft aangegeven dat de deskundige er rekening mee had moeten houden dat er toch afspraken over bonussen en nabetalingen waren gemaakt. De accountant had de man verzocht om de overdrachtsdocumentatie toe te sturen, omdat daarin de overdrachtsprijs van de participatie zou zijn opgenomen. Deze documentatie is volgens de accountant van cruciaal belang om de waardering van de participatie in het nieuwe accountantskantoor te kunnen toetsen. Ondanks de pogingen van de accountant, zijn de stukken niet aangeleverd. Toch heeft de accountant in zijn rapport geconcludeerd dat er een vergoeding voor de aandelen is betaald en de hoogte daarvan. De persoonlijke bv zou de afrekening in 2014 hebben ontvangen. Omdat de accountant niet de cruciale documenten had, had hij ook niet tot deze conclusie kunnen komen aldus de Kamer.

De accountant heeft op de zitting verklaard wel te hebben gedacht aan een vergoeding voor goodwill, aangezien dit gebruikelijk is bij dergelijke transacties. Hierover is echter niets in het rapport opgenomen. De conclusie had minder stelling geformuleerd moeten worden en had een voorbehoud moeten worden gemaakt. Een algemene disclaimer volstaat niet.

Maatregel

Er wordt een waarschuwing opgelegd. De accountant heeft moeite gedaan om de documenten te verkrijgen. De accountant had het ontbreken van documenten wel stelliger in het rapport moeten neerzetten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant