Uitspraak: Onvoldoende zorgvuldig handelen van de notaris bij afwikkeling nalatenschap

De notaris was betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap van X vanuit meerdere rollen. De kamer heeft geconstateerd dat de notaris onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld in dit proces. Als gevolg van deze tekortkomingen heeft de kamer de klacht gegrond verklaard en de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Liquideren van de beleggingsportefeuille zonder overleg

De notaris heeft op eigen initiatief en zonder overleg met betrokken partijen de beleggingsportefeuille van X geheel geliquideerd. Dit besluit is genomen zonder de noodzaak ervan aan te tonen of andere alternatieven te overwegen. Het ontbreken van overleg heeft geleid tot het negeren van relevante belangen, waaronder die van klaagster.

Bij het liquideren van de beleggingsportefeuille heeft de notaris onvoldoende rekening gehouden met andere belangen, met name die van klaagster. Door zonder overleg en zonder de vereiste zorgvuldigheid te handelen, heeft de notaris klaagster benadeeld en haar belangen onvoldoende gewaarborgd.

Onvoldoende afwachten van de discussie over klaagsters aanspraken

De notaris heeft nagelaten om de discussie over klaagsters aanspraken op het vermogen van X af te wachten voordat hij tot actie overging. In plaats daarvan heeft hij zonder voldoende onderbouwing het vermogen van X geheel geliquideerd en de opbrengst ervan op rekeningen gestort die klaagster niet bekend waren. Hierdoor is de notaris voorbijgegaan aan het belang van klaagster om haar aanspraken op het vermogen te kunnen onderbouwen en te laten beoordelen.

De notaris heeft gesteld dat hij voldoende rekening heeft gehouden met klaagsters belangen door haar te vragen haar aanspraken te onderbouwen en de erfgenamen op het pad van de verzwaarde vereffening te zetten. Echter, uit de door de notaris zelf overgelegde stukken blijkt dat hij dit pas heeft gedaan nadat hij de beleggingsportefeuille had laten liquideren op basis van de verstrekte volmacht. Hieruit blijkt dat de notaris onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld en zijn stelling geen standhoudt.

Onvoldoende zorgvuldig gehandeld afwikkeling nalatenschap

De notaris heeft onvoldoende zorgvuldig gehandeld bij de afwikkeling van de nalatenschap van X. Zijn handelen heeft geleid tot ernstige tekortkomingen, zoals het liquideren van de beleggingsportefeuille zonder overleg, het voorbijgaan aan andere belangen, en het gebrek aan afwachting van de discussie over klaagsters aanspraken. Deze tekortkomingen hebben de belangen van klaagster geschaad en getuigen van een gebrek aan de vereiste voorzichtigheid en alertheid.

De kamer heeft de klacht gegrond verklaard en de notaris de maatregel van waarschuwing opgelegd. Het is van belang dat notarissen bij de afwikkeling van nalatenschappen alle betrokken partijen en hun belangen adequaat in ogenschouw nemen. Het handelen van een notaris dient transparant, overleggend en met zorgvuldigheid te geschieden, zeker wanneer er sprake is van tegengestelde standpunten en belangen. Dit geval toont aan dat de notaris tekort is geschoten in zijn verplichting om de belangen van klaagster en andere betrokkenen te waarborgen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant