Uitspraak: Register accountant die conclusies en standpunten opneemt in rapport krijgt waarschuwing

De Accountantskamer legt een waarschuwing op aan een register accountant die ten oprechte in een rapport van feitelijke bevindingen conclusies en standpunten heeft opgenomen. Ook heeft er geen afstemming met een van de betrokken partijen plaatsgevonden.

Het rapport van feitelijke bevindingen

Klaagster is een samenwerking met een projectontwikkelaar aangegaan met betrekking tot de realisatie van een woningbouwproject. Er is een geschil ontstaan over het resultaat van het project. De projectontwikkelaar heeft voorgesteld dat de betrokken accountant, als accountant van de projectontwikkelaar, samen met een door de klaagster ingeschakelde accountant de afrekening zou opstellen. Voor de communicatie met de accountant is er door de klaagster een accountantskantoor ingeschakeld.

In oktober 2020 heeft de accountant overleg gehad met het accountantskantoor. Tijdens dit overleg zijn er een aantal vragen gesteld. In oktober 2021 heeft de accountant de boekhouder van de klaagster bezocht. Tijdens dit gesprek waren ook de directeur van de projectontwikkelaar en de advocaat van de projectontwikkelaar aanwezig. In december 2021 heeft de accountant in opdracht van de projectontwikkelaar een rapport van feitelijke bevindingen uitgebracht. Dit rapport had betrekking tot een onderzoek naar de juistheid van de kosten van het project. In dit rapport stelt hij dat klaagster ten onrechte kosten heeft toegekend aan het project. Dit zou gaan om ruim €2,8 miljoen. In februari 2022 heeft de klaagster bezwaar tegen het rapport gemaakt. Hierbij heeft de klaagster de accountant in de gelegenheid gesteld om het rapport in te trekken. Waarbij de klaagster aangeeft dat er bij gebreke van een tijdige en positieve reactie, een klacht tegen de accountant ingediend zou worden bij de Accountantskamer. Op 5 maart 2022 heeft de accountant aan klaagster bericht dat hij wil voldoen aan de eis van klaagster om het rapport in te trekken. Daarbij stelt hij de voorwaarde dat klaagster haar klacht dan intrekt. Klaagster heeft de Accountantskantoor laten weten dat zij haar klacht wenst te handhaven. De accountant heeft in zijn verweerschrift te kennen gegeven dat hij het rapport onvoorwaardelijk intrekt.

De accountant heeft volgens de klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt de accountant dat er vooraf geen enkele afstemming heeft plaatsgevonden met klaagster. Daarnaast verwijt de klaagster de accountant dat er in het rapport diverse standpunten worden ingenomen en conclusies worden getrokken. Terwijl dit ten eerste niet is toegestaan in een rapport van feitelijke bevindingen en ze ten tweede onjuist en ongegrond zijn. Ook verwijt de klaagster de accountant dat hij voorwaarden heeft gesteld aan de intrekking van het rapport.

Afstemming met alle beoogde gebruikers

Klaagster stelt dat op grond van Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (hierna: NV COS) 4400N overleg met alle beoogde gebruikers moet worden gevoerd. De accountant heeft geen enkel contact gehad met de klaagster, terwijl de accountant wist dat er een geschil bestond tussen haar en de projectontwikkelaar. Dit is in strijd met NV COS 4400N.23 en 4400N.24. Daarnaast heeft de accountant geen concept-rapport gestuurd naar de klaagster. Hierdoor heeft zij niet op het concept kunnen reageren. De accountant brengt hierbij naar voren dat hij een bijdrage wilde leveren aan het doorbreken van de impasse tussen de projectontwikkelaar en klaagster over de financiële verantwoording van het project. Hij heeft de projectontwikkelaar willen helpen bij het bepalen van een standpunt. Hiervoor heeft een overleg plaatsgevonden met het accountantskantoor en met de boekhouder van klaagster. Hij geeft aan pas na deze overleggen en nadat antwoord op de door hem gestelde vragen uitbleef, het rapport heeft opgesteld. Ook voert hij aan dat hij zich realiseert dat de keuze voor een rapport van feitelijke bevindingen ongelukkig en niet juist is geweest.

De Accountantskamer overweegt dat de accountant voor aanvaarding van een opdracht dient na te gaan of de opdracht geschikt is in de gegeven omstandigheden. Hij moet om deze reden inzicht krijgen in het doel van de opdracht en de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarbij dient de accountant in overleg met de beoogde gebruikers te komen tot een formulering van de opdracht, met daarin de specifieke werkzaamheden en de uitgangspunten die voor de opdracht gelden. De accountant heeft op zitting verklaard dat hij de klaagster als een beoogde gebruiker van het rapport beschouwd en hij dus vooraf met klaagster had moeten overleggen over de opdracht. De accountant heeft dit niet gedaan, waardoor hij bij de aanvaarding en formulering van de opdracht niet overeenkomstig met NV COS 4400N heeft gehandeld. De accountant heeft in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld.

Onjuiste conclusies in het rapport

De klaagster heeft gesteld dat de accountant niet uitsluitend heeft gerapporteerd over feitelijke bevindingen in het rapport. Daarnaast heeft de accountant standpunten ingenomen en conclusies getrokken, wat niet is toegestaan in een rapport van feitelijke bevindingen. Bovendien zijn volgens klaagster de standpunten en conclusies onjuist en is door het opnemen ervan, ten onrechte de indruk gewekt dat er sprake is van een assurance-opdracht.

De accountant heeft erkend dat hij conclusies en standpunten heeft opgenomen in het rapport. Op grond van NV COS 4400N mag een accountant alleen rapporteren over de feitelijke bevindingen die volgen uit zijn werkzaamheden. Ook mag een accountant in een rapport van feitelijke bevindingen geen oordeel geven of conclusies trekken over het object in zijn totaliteit. Hetgeen wat de accountant wel heeft gedaan. Daarnaast het de accountant de conclusies en standpunten in stellige bewoordingen weergeven, waardoor hij de indruk gewekt heeft dat er een bepaalde mate van zekerheid werd verschaft. Ook dat is in strijd met de NV COS 4400N, want hij moet vermijden dat de indruk wordt gewerkt dat er sprake is van een assurance-opdracht. De accountant heeft niet in overeenstemming met NV COS 4400N gerapporteerd, waardoor hij in strijd met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld.

Voorwaarden stellen aan intrekking rapport

De accountant heeft laten weten alleen het rapport in te willen trekken, als klaagster haar klacht zou intrekken. De klaagster vindt het stellen van deze voorwaarde klachtwaardig. De Accountantskamer is van oordeel dat het beter was geweest als de accountant het rapport direct en onvoorwaardelijk had ingetrokken, maar dat er in dit geval geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Er is hierbij gelet op de e-mail van klaagster op 3 februari 2022, waarin zij eist van de accountant dat hij het rapport intrekt en aangeeft dat zij een klacht tegen hem zou indienen als zij geen tijdige en positieve reactie zou ontvangen. De voorwaarde van de accountant moet dan ook gelezen worden in het licht van deze eerder door klaagster geboden mogelijkheid om een klacht te voorkomen. De accountant heeft alsnog het rapport onvoorwaardelijk ingetrokken, ondanks klaagster haar klacht niet wilde intrekken. Tot slot heeft de accountant niet gedreigd met mogelijke nadelige gevolgen voor klaagster.

De maatregel van de Accountantskamer

De klacht dat er vooraf geen enkele afstemming heeft plaatsgevonden met klaagster en dat er in het rapport diverse standpunten worden ingenomen en conclusies worden getrokken, terwijl dit niet is toegestaan in een rapport van feitelijke bevindingen zijn gegrond verklaard. De klacht dat de accountant voorwaarden heeft gesteld aan in de intrekking van zijn rapport wordt ongegrond verklaard. Doordat de klachten deels gegrond worden verklaard, kan er een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. De maatregel van waarschuwing acht de Accountantskamer passend en geboden. Daarbij is meegewogen dat de accountant het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft geschonden.

Deze zaak is ook behandeld door Accountancy Vanmorgen. Lees het volledige artikel.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant