Uitspraak: Registeraccountant voert te weinig controlewerkzaamheden uit bij frauderend thuiszorgbureau en wordt berispt

Een thuiszorgbureau was een zorgaanbieder die zich voornamelijk richtte op het leveren van thuiszorg. Voor haar activiteiten sluit het thuiszorgbureau overeenkomsten met zorgkantoren en maakte zij productieafspraken met de Nederlandse Zorgautoriteit. In 2010 heeft een registeraccountant accountantsverklaringen afgegeven bij 3 nacalculaties over 2009. Het thuiszorgbureau had accountantsverklaringen bij de nacalculaties nodig voor de verantwoording aan de zorgkantoren. In mei 2010 heeft de registeraccountant een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening van het thuiszorgbureau over 2009. In deze jaarrekening is een post opgenomen ‘wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie’. Dit bedrag komt overeen met de bedragen in de nacalculaties.

Thuiszorgbureau declareert veel meer zorg dan daadwerkelijk is geleverd

Eén van de zorgkantoren heeft vervolgens een onderzoek ingesteld. Eind 2011 is daaruit gebleken dat het thuiszorgbureau veel meer zorg had gedeclareerd dan daadwerkelijk was geleverd. De inspectie SZW en de FIOD zijn hier vervolgens een onderzoek gestart. Het thuiszorgbureau is op 29 februari 2012 in staat van faillissement verklaard. Voor het onderzoek door de Inspectie SZW en de FIOD zijn onder andere de administratie van het thuiszorgbureau en het controledossier van de registeraccountant in beslag genomen. De klacht houdt in dat de registeraccountant volgens de curator heeft gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels door bij de jaarrekening over 2009 van het thuiszorgbureau een goedkeurende verklaring af te geven. In die jaarrekening is daar onder de post ‘wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie’ ten onrechte een bedrag van € 3,7 miljoen aan omzet verantwoord.

Er is vervolgens een klacht ingediend door de curator van het thuiszorgbureau tegen de registeraccountant bij de Accountantskamer. Deze heeft geoordeeld dat de registeraccountant tijdens het afgeven van de goedkeurende verklaring niet over voldoende en geschikte controle-informatie heeft beschikt. Dit is volgens de accountantskamer in strijd met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid en professioneel gedrag. De Accountantskamer verklaart de klacht deels gegrond en legt een berisping op.

De accountant en de curator gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Accountantskamer. De accountant stelt dat de klacht te laat is ingediend en dus niet ontvankelijk moet worden verklaard. Daarnaast stelt de accountant dat zij wel degelijk voldoende geschikte informatie had bij het afgeven van de goedkeurende verklaring. De accountant acht de maatregel disproportioneel. De Centrale raad van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat de klacht wel op tijd is ingediend, nu het nog net binnen de zesjaarstermijn valt.

Accountant kon niet vaststellen of totaalbedrag van gedeclareerde zorg gecorrigeerd diende te worden

Bij de nacalculaties heeft de accountant accountantsverklaringen afgegeven met een oordeel met beperking. Hierin staat onder andere dat zij door het ontbreken van een urenregistratie van de medewerkers niet voldoende en adequate controle-informatie heeft kunnen verkrijgen of de gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk was geleverd aan de cliënten. Ook ontbrak van een aantal cliënten het indicatiebesluit waardoor de accountant niet heeft kunnen vaststellen of het totaalbedrag gedeclareerde zorg eventueel moet worden gecorrigeerd. Daarnaast blijkt uit het dossier dat de accountant zich tijdens het controleproces heeft gerealiseerd dat zij er niet van uit kon gaan dat de post ‘Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidies’ geen afwijking bevatte.

In de notulen van een bespreking staat dat de accountant op dat moment geen uitspraak kan doen over de juistheid van de omzet. Daarom is het College het niet met de accountant eens dat zij de nacalculaties als definitief mocht beschouwen op basis van de informatie die zij had. De accountantskamer heeft daarom volgens het College terecht geoordeeld dat de accountant tijdens het afgeven van de goedkeurende verklaring niet beschikte over voldoende en geschikte controle-informatie. De accountant heeft in deze zaak genoegen genomen met ontoereikende controle-informatie over de belangrijkste post van de jaarrekening en heeft daardoor tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Het College legt daarom, net zoals de accountantskamer, de maatregel van berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners. 

Zie ook vergelijkbare uitspraken: 

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant