Uitspraak: Schending informatieplicht leidt tot maatregel van berisping

De Kamer voor het notariaat legt de notaris de maatregel van berisping op voor het schenden van de informatieplicht. Klagers verwijten de notaris dat hij hen niet tijdig en uit eigen beweging heeft geïnformeerd dat kopers het geldbedrag niet hadden overgeboekt en dat de overdracht niet kon plaatsvinden.

Procesverloop

Klagers hebben hun appartement verkocht aan de kopers voor een overeengekomen koopprijs. Op 5 juni 2021 hebben de klagers en de kopers de koopovereenkomst getekend. Op 22 juni 2021 hebben de kopers de waarborgsom van 10 procent op de rekening van de notaris gestort. De overdracht stond gepland op 14 oktober 2021 om 16.00 uur. Daarnaast heeft op 14 oktober de verhuizing van de klagers uit het appartement en van de kopers naar het appartement plaatsgevonden. Op 18 oktober hebben de klagers telefonisch contact opgenomen met de notaris. Tijdens dit gesprek hebben de klagers van de notaris vernomen dat de overdracht niet was doorgegaan. Het geldbedrag was namelijk door de kopers niet op de rekening van de notaris gestort. Vervolgens hebben de klagers de kopers in gebreke gesteld en hebben ze de koopovereenkomst ontbonden.

De notaris heeft op 28 oktober een akte van non-comparitie gepasseerd. Vervolgens is de waarborgsom van 10 procent van de koopprijs aan de klagers uitbetaald. De klagers hebben een nieuwe koopovereenkomst met een nieuwe waarborgsom aangeboden aan de kopers. Deze is ondertekend. De overdracht stond gepland op 15 november 2021. De overdracht heeft niet plaatsgevonden, omdat het bedrag van de koopprijs niet op de rekening van de notaris stond. De notaris heeft op 24 november wederom een akte van non-comparitie gepasseerd. Hierna is de waarborgsom van 10 procent aan de klagers uitbetaald. De kopers zijn een procedure tegen de klagers gestart.

De klacht

De klagers verwijten de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. Klagers vinden dat de notaris had moeten informeren dat op de dag voor de overdracht bleek dat het geldbedrag niet op rekening van zijn kantoor was bijgeschreven. Daarnaast vinden ze dat de notaris meer dan onvoldoende is opgekomen voor de belangen van de klagers. De klagers vinden dat de notaris niet onafhankelijk en onpartijdig heeft gehandeld. Aangezien hij de klagers niet heeft geïnformeerd en de verhuizing door liet gaan. Ook heeft hij de schijn van partijdigheid gewekt door eenzijdig met de kopers te communiceren, mededelingen van kopers voor waar aan te nemen zonder deze te verifiëren bij klagers, mededelingen van kopers niet aan klagers door te geven en uitsluitend met kopers te communiceren. De klagers vinden ook dat de notaris geen dan wel onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de financiële situatie van kopers en het financiële proces niet voldoende heeft bewaakt. Tot slot vinden ze dat de notaris weigert op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te verklaren tijdens de procedure over de bedoelingen van partijen destijds. Dit is cruciaal omdat de klagers en de kopers in een rechtsgang zijn verwikkeld.

De beoordeling

Ten eerste oordeelt de Kamer dat van de notaris niet hoefde te worden verwacht dat hij de klagers een dag voor de overdracht al zou informeren over het niet aanwezig zijn van het geldbedrag. Kopers hebben namelijk tot het moment van de eigendomsoverdracht de tijd. De taak van de notaris is dan ook dat hij kort voor de overdracht dient te controleren of het geldbedrag op dat moment is ontvangen. De Kamer zal dit onderdeel ongegrond verklaren.

Ten tweede oordeelt de Kamer dat de notaris uit eigen beweging en tijdig de klagers diende te informeren dat het geldbedrag niet overgeboekt was en de overdracht dus niet plaats kon vinden. De klagers hebben zelf contact opgenomen met de notaris. De notaris erkend ook dat de communicatie op dit punt zorgvuldiger en adequater had gemoeten. De Kamer zal dit onderdeel gegrond verklaren.

Ten derde oordeelt de Kamer dat de notaris niet onafhankelijk en/of onpartijdig heeft gehandeld althans dat hij de schijn van partijdigheid heeft gewekt. De klagers hebben dit onvoldoende onderbouwd. Er kan gesteld worden dat de notaris mededelingen van de kopers niet bij de klagers heeft geverifieerd, maar er kan niet gesteld worden dat hij in dat opzicht niet onafhankelijk of niet onpartijdig is geweest. De Kamer zal dit onderdeel ongegrond verklaren.

Ten vierde oordeelt de Kamer dat een onderzoek naar de financiële situatie van kopers, behoudens onderzoek naar herkomst van de middelen op grond van WWFT, niet onder de zorgplicht van de notaris valt. Daarnaast oordeelt de Kamer dat het onvoldoende onderbouwd wordt dat de notaris het financiële proces onvoldoende heeft bewaakt. De Kamer zal dit onderdeel ongegrond verklaren.

Tot slot oordeelt de Kamer dat de notaris handelt naar hetgeen wat van hem mag worden verlangd. De notaris geeft aan bereid te zijn om te getuigen als hij wordt opgeroepen in de procedure, maar beroept zich op zijn geheimhoudingsplicht. Hij weigert om op een onafhankelijke en onpartijdige wijze te verklaren over de bedoelingen van partijen destijds. De Kamer zal dit onderdeel ongegrond verklaren.

Tuchtmaatregel

De Kamer verklaart de klacht op het onderdeel, de notaris dient uit eigen beweging en tijdig de klagers te informeren, gegrond en alle andere onderdelen ongegrond. De Kamer is van oordeel dat de gegrondheid van bovengenoemd klachtonderdeel ertoe dient te leiden dat aan de notaris een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd dient te worden. De tuchtrechtelijke maatregel zal een maatregel van berisping te zijn.

Hier kunt de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant