Uitspraak: Vermogensopstelling heeft voldoende deugdelijke grondslag

Een Accountant trad op als partijadviseur voor de Echtgenote in een mediation-traject in het kader van een echtscheiding. Op verzoek van de mediator stelde hij een vermogensopstelling op. Hierbij ging het met name om waardering van de aandelen van een BV en de waarde van het maatschapsaandeel in een vof. De Ex-Echtgenoot diende hierop een tuchtklacht in tegen de accountant. De Accountantskamer verklaarde de klacht eerder ongegrond.

De uitspraak van de Accountantskamer kunt u hier lezen.

Accountant heeft niet objectief gehandeld bij opstellen van de vermogensopstelling

De Ex-Echtgenoot betoogt in hoger beroep onder meer dat de Accountant conclusies over de waarde van de aandelen heeft getrokken en dat zijn onderzoek ook op waarheidsvinding was gericht. De accountant heeft daarbij volgens hem onvoldoende toegelicht op welke wijze die waardering tot stand is gekomen. Het is onduidelijk waar de Accountant het bedrag van bijna € 9 miljoen aan waarde van de VOF op heeft gebaseerd. Van hem mocht wel degelijk enig onderzoek en enige onderbouwing worden verwacht. De Accountant heeft de onderhandeling ‘hoog ingestoken’ en een willekeurig bedrag genoemd volgens de Ex-Echtgenoot.

De Accountant heeft volgens de Ex-Echtgenoot zelf toegegeven geen enkel onderzoek te hebben gedaan. Ook zou hij hebben toegegeven gewoon maar een bedrag te hebben genoemd en daarna vast te hebben gehouden aan deze waardering. Dit terwijl hij wist dat deze onjuist was. Voor tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is niet vereist dat de accountant bewust een onjuist standpunt inneemt. Voldoende is dat hem kan worden verweten dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen. De Accountant heeft zich enkel laten leiden door een onderhandelingsstrategie en niet objectief gehandeld volgens de Ex-Echtgenoot. De accountant zou de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en objectiviteit hebben geschonden.

College: voldoende deugdelijke grondslag bij vermogensopstelling

Het College concludeert echter dat de Accountant de vermogensopstelling heeft voorzien van een voldoende deugdelijke grondslag. In de latere echtscheidingsbeschikking is op basis van een deskundigenrapport van een lagere waarde uitgegaan. Dit betekent echter niet dat de accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld bij het maken van zijn berekening. Door de toelichting bij de vermogensopstelling en de nadere toelichting door de Accountant op de zitting, is voldoende inzichtelijk geworden hoe hij tot de waarde van de aandelen en goodwill is gekomen.

Naar het oordeel van het College is niet gebleken dat door de Accountant gegevens zijn gepresenteerd of zaken zijn voorgesteld waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze onjuist waren. Evenmin is gebleken dat hem kan worden verweten dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen. Hij heeft een verdedigbare berekening gemaakt op basis van de gegevens waarover hij kon beschikken volgens het College.

Ongegrond hoger beroep

De Ex-Echtgenoot heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Accountant zich in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit vooringenomen heeft opgesteld, dan wel in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft gehandeld. De slotsom is dat het hoger beroep ongegrond is.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant