Uitspraak: Verzet wordt ongegrond verklaard

De kamer voor het notariaat behandeld een verzet jegens een beslissing van de kamer van 1 juli 2021. De kamer overweegt in het verzet tegen deze zaak of een rechtszoekende met een indirect of afgeleid belang bij een klacht, als belanghebbende aangemerkt kan worden.

De uitspraak van 1 juli 2021 tezamen met de relevante feiten kunt u hier lezen.

Het procesverloop

Op 1 juli 2021 heeft de voorzitter van de kamer van het notariaat een beslissing genomen in de procedure. De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond verklaard. De voorzitter heeft daarbij overwogen dat er in de voorliggende zaak geen aanknopingspunten zijn om tot ontvankelijkheid van de klacht te concluderen dan wel te komen tot een (hernieuwde) behandeling van de (hernieuwde) klacht en/of het herzieningsverzoek. Op 12 juli 2021 heeft de klaagster verzet ingesteld tegen voornoemde beslissing van de voorzitter.

Het verzet

De klaagster is het oneens met de beslissing. Allereerst stelt de klaagster dat de voorzittersbeslissing ten onrechte voorbijgaat aan de vraag of klager als dan niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Wna.

Daarnaast stelt de klaagster dat de aard van de zaak zich niet leent voor een beoordeling bij een voorzittersbeslissing. De feiten en omstandigheden zijn daarvoor te ingewikkeld. Bovendien is er wel degelijk sprake van relevante nieuwe feiten omstandigheden, op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat de notaris destijds onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan bij het vaststellen van de wilsbekwaamheid. De voorzittersbeslissing gaat er bovendien ten onrechte aan voorbij dat de (onzorgvuldige) werkwijze van de notaris in de tuchtzaak het beoordelingscriterium zou moeten zijn.

De beoordeling

De kamer is van oordeel dat het verzet, met verbetering van de gronden van de voorzittersbeslissing, ongegrond verklaard dient te worden. De kamer stelt dat het belanghebbende begrip blijkens de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie ruim moet worden opgevat. Zo kan ook een rechtzoekende met een indirect of afgeleid belang bij de klacht, als belanghebbende aangemerkt worden. Dit neemt echter niet weg dat het moet gaan om een eigen belang van de rechtzoekende.

Daarvan is in het geval van klager geen sprake. Het gaat klager immers om de tijd en moeite die hij heeft besteed aan de behartiging van het eigen belang van klaagster. Ook voelt klager zich samen met zijn echtgenote persoonlijk verbonden met de geschiedenis van klaagster. Deze omstandigheden maken echter niet dat het belang van klaagster in deze klachtprocedure tevens zou hebben te gelden als een eigen belang van klager bij deze klachtprocedure. Klager kan daarom niet in zijn klacht worden ontvangen.

Aangezien klager niet in zijn verzet kan worden ontvangen, komt de kamer niet toe aan een inhoudelijke bespreking van de overige gronden van het verzet. Dit betekent dat de gronden van de voorzittersbeslissing verbeterd dienen te worden in die zin dat klager middels de voorzittersbeslissing uitsluitend kennelijk niet ontvankelijk verklaard had moet worden. Bij gebrek aan ruimte voor een inhoudelijke beoordeling van de klacht had de kennelijke ongegrondverklaring daarvan in de voorzittersbeslissing achterwege moeten blijven. Dit neemt echter niet weg dat de klacht gezien het voorgaande terecht bij voorzittersbeslissing is afgewezen, zodat het verzet ongegrond verklaard dient te worden.

De beslissing

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden verklaart het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de kamer van 1 juli 2021 ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de kamer van het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant