Uitspraak: Voorzitter constateert geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen bij werkzaamheden van advocaat

Klager heeft eind maart 2017 gevraagd aan verweerder gevraagd hem bij te staan in een geschil met zijn ex-echtgenote over ze zorgregeling ten aanzien van hun zoon. Verweerder heeft geantwoord dat hij klager kan bijstaan, maar dat de mogelijkheden voor klager beperkt waren. Verweerder heeft de zaak aangenomen. In juni 2017 werd klager beschuldigd van mishandeling van zijn zoon. Klager heeft verweerder gevraagd een kort geding te starten om de vakantie met zijn zoon af te dwingen. Vanwege tijdgebrek heeft verweerder een kantoorgenoot, mr. M., gevraagd klager bij te staan in die procedure. Dit heeft verweerder ook aan klager laten weten.

De rechtbank heeft de vordering van klager afgewezen. Op verzoek van klagers ex-echtgenote heeft daarna een zitting over de stopzetting van de omgangsregeling plaatsgevonden. Verweerder heeft klager bij deze zitting bijgestaan. De rechtbank heeft vervolgens de omgangsregeling beëindigd. Een week later heeft verweerder klager laten weten gezien de omstandigheden geen hoger beroep in te stellen.

De klacht

Klager stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hij verwijt verweerder het volgende:

 • verweerder heeft niet alle door klager gewenste stukken overgelegd in de procedure bij de rechtbank;
 • verweerder heeft klager vanwege tijdgebrek niet bijgestaan in het kort geding;
 • verweerder heeft geweigerd om contact op te nemen met de huisarts van klagers zoon;
 • verweerder heeft op een verzoek van de wederpartij gereageerd zonder voorafgaand overleg met klager;
 • verweerder heeft het rapport van Veilig Thuis in het geding gebracht zonder toestemming van klager;
 • verweerder heeft de rechtbank ten onrechte bericht dat klager het eens was met de diagnose autisme van zijn zoon;
 • verweerder heeft geen hoger beroep willen instellen tegen de beschikking van de rechtbank.

De beoordeling

Bij die beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat geldt dat de tuchtrechter rekening houdt met de vrijheid die de advocaat heeft bij de wijze waarop hij een zaak behandelt en met de keuzes waar de advocaat bij de behandeling van de zaak voor kan komen te staan. De vrijheid wordt begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van die opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht (de professionele standaard).

Het eerste klachtonderdeel gaat over stukken die verweerder niet aan de rechtbank heeft overgelegd. Het is de voorzitter op grond van het klachtdossier niet gebleken dat verweerder op dit onderdeel tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens verweerder zou een handgeschreven verklaring van de zoon alleen maar vragen oproepen omdat deze verklaring vóór de beschuldiging van mishandeling is geschreven. Dat verweerder er in dit verband alles aan zou hebben gedaan om de zaak voor klager te verliezen, zoals klager stelt, is de voorzitter in het geheel niet gebleken. Het eerste klachtonderdeel is kennelijk ongegrond.

Het tweede klachtonderdeel gaat erover dat verweerder klager niet zelf heeft bijgestaan tijdens het kort geding. Klager heeft na de mail van verweerder nog een mail gestuurd naar verweerder, om hem te laten weten dat hij met mr. M had gesproken. Als klager niet wilde dat mr. M hem bijstond had het op de weg gelegen dit aan verweerder kenbaar te maken. Uit het klachtdossier blijkt niet dat de afwijzing van klagers vordering in het kort geding het gevolg is van het handelen van verweerder. Ook dit klachtonderdeel is kennelijk ongegrond.

Het derde klachtonderdeel gaat over de weigering van verweerder om contact op te nemen met de huisarts. Verweerder heeft toegelicht dat hij geen contact met de huisarts heeft opgenomen omdat hij het onderzoek van Veilig Thuis wilde afwachten. Klager heeft deze toelichting betwist en verdere feitelijke onderbouwing ontbreekt. De voorzitter kan daarom niet tot de conclusie komen dat verweerder op dit punt tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het klachtonderdeel wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Het vierde klachtonderdeel gaat over het volgens klager zonder zijn toestemming reageren op een verzoek van de wederpartij en het doorsturen van het verweerschrift door verweerder. Volgens de voorzitter kan Uit het klachtdossier niet worden afgeleid dat verweerder proceshandelingen, zoals het reageren op verzoeken van de wederpartij, heeft verricht zonder toestemming van klager en dergelijk handelen heeft verweerder ook betwist. Verder is ook niet gebleken dat verweerder het verweerschrift naar iemand anders dan klager en de rechtbank heeft gestuurd. Ook dit klachtonderdeel is kennelijk ongegrond.

Het vijfde klachtonderdeel gaat over het volgens klager zonder zijn toestemming overleggen van een rapport van Veilig Thuis door verweerder. Verweerder heeft aangegeven dat hij door het rapport van Veilig Thuis te overleggen de rechtbank correct wilde voorlichten, omdat de advocaat van de wederpartij alleen een conceptversie had overgelegd. Volgens verweerder week het definitieve rapport niet of nauwelijks af van de conceptversie van het rapport. Klager heeft deze toelichting van verweerder niet weersproken. Ook dit klachtonderdeel is kennelijk ongegrond.

Het zesde klachtonderdeel gaat erover dat verweerder de rechtbank volgens klager onterecht zou hebben bericht dat klager het eens was met de diagnose van autisme van zijn zoon. Klager en verweerder hebben beiden een andere versie gegeven van wat er tijdens de kortgedingzitting over de diagnose van klagers zoon is gezegd. Het klachtdossier biedt op dit punt ook geen uitkomst. De voorzitter kan daarom niet vaststellen dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ook dit klachtonderdeel wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Het zevende klachtonderdeel gaat over de weigering van verweerder om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de rechtbank. Verweerder was volgens de voorzitter niet gehouden hoger beroep in te stellen. Verweerder heeft dit ruim binnen de hogerberoepstermijn aan klager bekend gemaakt, zodat klager voldoende tijd had om eventueel een andere advocaat voor het hoger beroep te benaderen. Ook hier is geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen vastgesteld. Het klachtonderdeel wordt kennelijk ongegrond verklaard.

De voorzitter verklaart de klacht in alle onderdelen kennelijk ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant