Uitspraak: Waarschuwing opgelegd tegen accountant wegens niet naleven beroepsregels

Betrokkene is werkzaam voor het Accountantskantoor. Hij verricht al geruime tijd diverse werkzaamheden voor BV1 en BV2. B is enig bestuurder en aandeelhouder van beide vennootschappen. Klaagster is de voormalig partner van B en is gedurende 15 jaar in dienstverband werkzaam geweest voor BV2. In juni 2020 is BV2 opgeheven.

Aanleiding

Op 14 december 2020 heeft B een mail van de advocaat van klaagster van 27 november 2020, waarin enkele voorstellen worden gedaan omtrent de afwikkeling van de verbroken samenleving, aan betrokkene doorgestuurd. Betrokkene en B hebben daarop een afspraak gemaakt om deze mail te bespreken. Verder heeft B betrokkene gevraagd om een vergelijking te maken van zijn vermogenspositie in 2018 en 2019, de schuldpositie van BV2 aan BV1 en aan de overige schuldeisers in kaart te brengen, en om een opstelling van zijn privévermogen te maken.

Betrokkene heeft vervolgens op blanco papier twee niet door hem ondertekende documenten opgesteld. Op 15 januari 2021 heeft B betrokkene gevraagd hem beide documenten, maar dan gesteld op briefpapier van het Accountantskantoor, nogmaals toe te zenden. Het ene document is op briefpapier van het Accountantskantoor gezet, het andere is van een stempel van het Accountantskantoor voorzien. Ook zijn de stukken ondertekend.

In een brief van heeft betrokkene zich gedistantieerd van een document dat door B in een gerechtelijke procedure tussen hem en klaagster was ingediend. In diezelfde brief heeft hij eerdere voor B opgestelde documenten nader toegelicht en aangevuld. Ten slotte heeft hij B gevraagd om deze brief in de gerechtelijke procedure in te brengen en hem medegedeeld dat betrokkene dat zelf zou doen indien B dit zou nalaten.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft stukken opgesteld waarvan hij wist of had moeten weten dat ze in een juridisch geschil zouden worden gebruikt zonder aan te geven dat ze alleen waren bedoeld voor het bereiken van minnelijke overeenstemming;
  • ondanks het feit dat betrokkene erop gewezen is dat diverse stukken onjuist, onvolledig of misleidend zijn, heeft hij daartegen geen maatregelen genomen;
  • betrokkene had geen medewerking mogen verlenen aan het opheffen van BV2, waaronder het opstellen van de slotbalans.

De beoordeling

Betrokkene heeft ten aanzien van het eerste klachtonderdeel aangevoerd dat hij het idee had dat de stukken die hij opstelde voor B alleen voor eigen gebruik waren en slechts bedoeld waren ter voorbereiding van een overleg dat tussen B en zijn advocaat zou plaatsvinden en dat zou moeten leiden tot een minnelijke regeling tussen B en klaagster. De Accountantskamer merkt echter op dat betrokkene op de hoogte was van het feit dat B en klaagster al bijna drie jaar uit elkaar waren, dat zij beiden een advocaat hadden ingeschakeld en de afwikkeling van de samenwoning na ongeveer drie jaar nog niet was geregeld. In verband daarmee had betrokkene zich moeten realiseren dat ook derden van de stukken die hij opstelde kennis zouden kunnen nemen zonder dat uit die stukken zou blijken met welk doel zij waren opgesteld.

Ter zitting heeft betrokkene erkend dat hij, gelet op de hele situatie, achteraf bezien, aan B had moeten vragen waarom hij de stukken op briefpapier van het Accountantskantoor gesteld wilde hebben. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond. Hoewel betrokkene zo heeft geprobeerd de door hem opgestelde stukken nader te duiden en toe te lichten, is de Accountantskamer van oordeel dat de maatregelen die betrokkene heeft getroffen onvoldoende zijn.

Het derde klachtonderdeel is ongegrond. Omdat betrokkene nadrukkelijk heeft ontkend dat hij iets te maken heeft gehad met de opheffing van BV2 en klaagster haar verwijt niet heeft onderbouwd met feiten en omstandigheden waaruit de verweten gedraging van betrokkene kan blijken, is de Accountantskamer van oordeel dat dit klachtonderdeel niet kan slagen. De Accountantskamer verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Lees de gehele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant