Uitspraak: Waarschuwing voor notaris wegens  onvoldoende zorgvuldigheid

Een notaris wordt verweten te laat en op een onjuiste wijze te hebben geïnformeerd aan klaagster en niet zorgvuldig te hebben gehandeld. Daarnaast wordt de notaris verantwoordelijk gehouden voor de onenigheid in de familie. De Kamer voor het Notariaat oordeelt de klacht deels gegrond.

Het procesverloop

Op 10 maart 1983 is door ouders van klaagster een testament opgemaakt. In het testament is opgenomen dat zoon het boerenbedrijf later zou kunnen overnemen tegen agrarische waarde. In 1987 kopen de ouders een privéwoning op anderhalve kilometer afstand van het boerenbedrijf. In 1998 overlijdt vader en in 2020 overlijdt moeder. De zoon wordt tegen agrarische waarde eigenaar van het boerenbedrijf. In december 2020 is de notaris benaderd voor het opstellen van een akte van erfrecht. Daartoe zijn door de notaris de kinderen in kennis gesteld van het testament van de ouders.

Bij de brief van 29 januari 2021 heeft de notaris de kinderen een (concept) akte van aanvaarding en boedelvolmacht toegestuurd. Op 10 maart 2021 heeft klaagster de verklaring van aanvaarding en boedelvolmacht ondertekend. Op 21 maart 2021 hebben de erfgenamen gestemd wie de woning zou overnemen. De kinderen gingen er op dat moment vanuit dat woning onderdeel uitmaakt van de door hen te verdelen nalatenschap. Voorafgaand aan de stemming is aan de Zoon de gelegenheid geboden de woning tegen de getaxeerde marktwaarde over te nemen. De Zoon heeft daarvan op dat moment afgezien, waarna bij stemming bepaald is dat de Dochter de woning zou over nemen.

Op 22 maart 2021 heeft de familie van klaagster contact opgenomen met het kantoor van de notaris om de toedeling van de woning aan Dochter te regelen. Daarop heeft het kantoor van de notaris de familie bericht dat de in het testament van de moeder een legaat staat, waarin staat dat alle onroerende goederen aan de Zoon zijn nagelaten. Dit onder de voorwaarde van inbreng van de waarde of verrekening met zijn erfdeel. De Zoon heeft de keuze om het legaat wel of niet te accepteren. Op 30 maart heeft de notaris de verklaring van erfrecht afgegeven. Bij e-mail van het kantoor van de notaris van 1 april 2021 is de familie van klaagster onder andere geïnformeerd dat indien de Zoon het legaat wel aanvaardt, hij alle onroerende goederen krijgt onder de voorwaarde dat hij de agrarische waarde dient in te brengen in de nalatenschap of te verrekenen met zijn erfdeel. Een afgifte van dit legaat zal door een notaris dienen te worden vastgelegd in een notariële akte.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij haar te laat, pas na de ondertekening van de verklaring van aanvaarding en de boedelvolmacht van 10 maart 2021 en ook overigens op onjuiste wijze heeft geïnformeerd over het legaat aan de Zoon. Klaagster stelt zich op het standpunt dat de notaris onder deze omstandigheden niet zonder meer tot afgifte van de verklaring van erfrecht had kunnen overgaan en houdt de notaris verantwoordelijk voor de onenigheid die hierdoor in de familie is ontstaan.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat de opdracht tot afgifte van een verklaring van erfrecht een beperkte opdracht is en de notaris niet verplicht tot inhoudelijke bemoeienis met de afhandeling van de nalatenschap. De notaris heeft de familie van klaagster ook op de beperkingen van zijn opdracht gewezen. In deze zaak staat daarom centraal de vraag of de notaris, gegeven zijn beperkte opdracht, zijn werkzaamheden naar behoren heeft verricht.

Ten aanzien van de klacht dat de notaris het legaat te laat heeft gesignaleerd geldt dat de notaris voor dit handelen, hoewel het geen schoonheidsprijs verdient, vanwege zijn beperkte opdracht geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. In zoverre treft de klacht geen doel.

De klacht is naar het oordeel van de kamer terecht voor zover deze ziet op het feit dat de notaris zonder nader overleg met de kinderen tot afgifte van de verklaring van erfrecht is overgegaan, terwijl hem ondertussen duidelijk was geworden dat de kinderen ten tijde van de ondertekening van de akte aanvaarding en de boedelvolmacht niet van het legaat en de gevolgen daarvan voor de nalatenschap op de hoogte waren. Onder deze omstandigheden had de notaris, alvorens tot afgifte van de verklaring van erfrecht over te gaan, eerst contact behoren op te nemen met de kinderen. In ieder geval om te verifiëren of zij, gegeven het bestaan van het legaat en de (mogelijke) implicaties, hun instemming met de akte van aanvaarding en de boedelvolmacht gestand wensten te doen. Door dit na te laten, heeft de notaris zijn werkzaamheden in deze zaak onvoldoende zorgvuldig afgehandeld. Op dit punt dient de klacht gegrond te worden verklaard.

De beslissing

De Kamer verklaart de klacht deels gegrond. De kamer bepaalt dat de notaris bij wijze van tuchtmaatregel een waarschuwing krijgt opgelegd.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant