Uitspraak: Zorgplicht van tussenpersoon bij afsluiten van beleggingsverzekering

In deze casus staat een beleggingsverzekering centraal, waarbij de consument de tussenpersoon aansprakelijk stelt voor vermeend onjuiste informatieverstrekking. De klacht betreft de gebrekkige voorlichting over kosten en rendement, met als gevolg een vermeend nadelig effect op het beoogde resultaat. De commissie beoordeelt in hoeverre de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft nageleefd.

De beleggingsverzekering

De consument heeft door bemiddeling en advisering van de tussenpersoon een beleggingsverzekering afgesloten. De beleggingsverzekering betreft een universal life-type, met overlijdensrisicodekking en kapitaalopbouw op basis van beleggen, waarbij het beleggingsrisico volledig voor rekening van de consument komt. De polis dateert van 21 augustus 2002, met een looptijd tot 1 april 2032. In de precontractuele fase, dan wel bij of rond de totstandkoming van de verzekering is en productdocumentatie aan de consument verstrekt. Hierin is de beoogde premie en de verdeling en bedragen van de investeringen opgenomen.

De consument heeft in 2016 een klacht bij de tussenpersoon ingediend en deze aansprakelijk gesteld. De consument stelt dat de tussenpersoon bij het afsluiten van de verzekering de consument onjuist heeft geïnformeerd. Volgens de consument heeft de tussenpersoon nagelaten de consument afdoende in te lichten over de kosten die aan de verzekering verbonden zijn, met name wat betreft de impact van deze kosten op het uiteindelijke rendement van de verzekering. De consument betoogt dat het vooraf afschrijven van kosten aan het begin van de verzekeringsperiode onevenredige risico’s met zich meebrengt voor het beoogde resultaat.

Daarnaast verwijt de consument de tussenpersoon dat deze een onrealistisch rendement heeft voorgespiegeld en nagelaten heeft haar te waarschuwen voor het hefboom- en intereffect. Als de tussenpersoon de consument adequaat had geïnformeerd, zou de consument gekozen hebben voor een ander spaarproduct. De consument zocht zekerheid voor het aflossen van haar hypotheeklening. Het voorgestelde product verdient naar mening van de consument niet de aanduiding ‘verzekering’, dit zou misleidend zijn. Het volledige beleggingsrisico rust namelijk op de klant, en de kosten staan niet in verhouding tot het verzekerde bedrag.

Zorgplicht van tussenpersoon

De commissie dient te beantwoorden of de tussenpersoon voorafgaand aan het sluiten van de verzekering tekort is geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht. Ten eerste stelt de commissie dat een assurantiepersoon op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek tegenover zijn opdrachtgever verplicht is om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot verwacht mag worden. Deze algemene zorgplicht is verder ingevuld in de rechtspraak. In dat kader is onder meer bepaald dat de tussenpersoon moet waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

Voorwaarden zouden duidelijk moeten zijn voor de consument

De consument stelt dat de tussenpersoon haar bij het afsluiten van de verzekering onjuist heeft geadviseerd. De consument voert allereerst aan dat de tussenpersoon haar onvoldoende heeft geïnformeerd over de aan de verzekering verbonden kosten en met name over de invloed van de kosten op het met de verzekering te behalen resultaat. Indien de tussenpersoon de consument juist zou hebben geïnformeerd, dan had de consument voor een ander (spaar)product gekozen. De commissie zegt hierover dat de consument ten tijde van het afsluiten van de verzekering de polis heeft ontvangen en daarvan kennis heeft kunnen nemen. Uit deze polis zou het voor de consument duidelijk moeten zijn geworden dat er in de eerste jaren een deel van de premie ingehouden zou worden, mede voor kosten. De consument is akkoord gegaan met (het verschil tussen) voornoemde premie en investering.

Het voorgaande betekent dat de consument voor wat betreft het door haar gestelde op voorhand afboeken van kosten ten tijde van het afsluiten van de verzekering is geïnformeerd dat er gedurende de eerste acht jaar kosten in rekening zouden worden gebracht en op welke wijze dat zou gebeuren.

Wensen van de consument

Ten aanzien van de overige verwijten van de consument aan de tussenpersoon, die zien op onvoldoende, onjuiste en misleidende informatie, geldt dat, wat daar verder ook van zij, in ieder geval niet aannemelijk is geworden dat de consument daardoor schade heeft geleden. Volgens de commissie is onvoldoende gebleken dat de consument een andere keuze had gemaakt als zij de volgens haar ontbrekende informatie wel had ontvangen. Uit de polis blijkt duidelijk dat sprake is van een beleggingsverzekering. Een eigenschap daarvan is dat de eindwaarde van de verzekering afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de fondsen waarin wordt belegd. Uit het polisblad blijkt niet dat sprake is van een gegarandeerd eindkapitaal en/of een bepaald gegarandeerd rendement. Het is niet gebleken dat de geadviseerde verzekering niet passend zou zijn bij de wensen en doelstellingen van de consument destijds. De consument heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij op zoek was naar zekerheid voor het aflossen van haar hypothecaire geldlening.

Daarnaast merkt de commissie op dat de tussenpersoon niet de aanbieder is van de verzekering en daarom ook niet aangesproken kan worden voor eventuele misleidende informatie in de door de aanbieder opgestelde productinformatie.

Concluderend stelt de commissie dat niet is gebleken dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden bij het afsluiten van de verzekering. De klacht is daarom ongegrond en de vordering zal worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van een fout van uw tussenpersoon of heeft u een geschil met uw tussenpersoon over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant