Nieuws: AFM wil in hoger beroep meer duiding te krijgen over interpretatie zorgplicht accountants

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de bestuursrechter van 20 december 2017 om meer duiding te krijgen over de interpretatie van de zorgplicht. In de uitspraak waartegen de AFM beroep aantekent is bepaald dat de AFM accountantsorganisaties niet rechtstreeks kan aanspreken op basis van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de controles van de jaarrekeningen. De AFM stelt dat juist die controle voor gebruikers van groot belang is en daarom vindt de AFM het belangrijk dat er op dit terrein duidelijkheid komt voor de betrokkenen.

Waarover ging de rechtszaak bij de bestuursrechter?

De uitspraak gaat over het beroep dat accountantskantoren EY en PwC hadden aangespannen tegen de boetes die de AFM in 2016 aan hen had opgelegd voor het niet naleven van de zorgplicht op basis van tekortkomingen in die controles. De centrale vraag in deze zaak was of een overtreding van de zorgplicht kan worden vastgesteld, als na onderzoek van de AFM blijkt dat er ernstige tekortkomingen zijn in meerdere wettelijke controles van de jaarrekening. De AFM heeft zich met name op het eindproduct (de jaarrekeningcontrole) gericht. Op grond van de tekortkomingen concludeerde de AFM dat de kwaliteitsborgen bij de accountantskantoren onvoldoende waren en heeft hen daarom beboet.

Het oordeel van de rechter en de reden voor AFM om hoger beroep in te stellen

De bestuursrechter kwam tot het oordeel dat de tekortkomingen op zichzelf niet voldoende zijn om de accountantsorganisaties te beboeten wegens schending van hun zorgplicht. Volgens de rechter had de AFM rechtstreeks moeten motiveren waarom specifieke elementen in het kwaliteitsbeleid van de accountantskantoren hebben gefaald.

De AFM vindt dat haar toezicht op de accountantssector als gevolg van deze uitspraak minder effectief zou worden, omdat zij accountantskantoren dus niet meer rechtstreeks kan aanspreken op basis van tekortkomingen in de kwaliteit van de wettelijke controles van de jaarrekening. De zorgplicht was immers het enige aanknopingspunt voor de AFM om accountantsorganisaties verantwoordelijk te stellen voor de kwaliteit van deze controles op de jaarrekening. Als deze uitspraak in stand blijft, kan de AFM alleen nog individuele accountants via het tuchtrecht verantwoordelijk houden voor fouten. De AFM stelt dat dat minder effectief is en voorbij gaat aan de verantwoordelijkheid die rust op de organisaties waaraan de accountants zijn verbonden.

Wat is de zorgplicht voor accountants volgens de AFM?

AFM: ”Op grond basis van de zorgplicht moet het bestuur van accountantsorganisaties ervoor zorgen dat alle aan haar verbonden externe accountants de voor hen geldende standaarden naleven. De accountantsorganisatie moet de randvoorwaarden creëren, om te zorgen dat de accountants die bij haar in dienst zijn zich aan de regels houden.”

In haar toezicht gebruikt de AFM de zorgplicht om de kwaliteit van controles op jaarrekeningen door individuele accountants te koppelen aan de verantwoordelijkheid van de organisaties waaraan zij zijn verbonden.

Voorlopig gewijzigde aanpak van accountantsorganisaties door AFM

Sinds 2006 houdt de AFM toezicht op de accountantssector. Vanaf 2015 is de AFM zich, naast de controle van de jaarrekening, nadrukkelijk gaan richten op het beïnvloeden van het gedrag en de cultuur binnen accountantsorganisaties.

Tijdens het hoger beroep zal de AFM de uitspraak van de rechter ter harte nemen bij eventuele lopende en toekomstige handhavingsbesluiten. De AFM gaat verder in gesprek met het ministerie van Financiën over de vraag hoe deze uitspraak zich verhoudt tot de doelstellingen die de wetgever in 2006 had met de invoering van de zorgplicht. Ook zal dan worden besproken of het nodig is om de wetgeving op dit punt te evalueren.

Klik hier voor het volledige persbericht dat de AFM over dit onderwerp heeft gepubliceerd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Ons kantoor treedt op voor ondernemers maar ook namens beleggers tegen accountants die hun zorgplicht verzaken, bijvoorbeeld door onoplettend te zijn of door niet juiste of zelfs valse c.q. misleidende cijfers en/of (waarderings-)rapporten op te stellen. Wij procederen zowel bij de Accountantskamer in tuchtzaken maar ook over schadevergoeding bij de civiele rechter. Klik hier voor contact met een van onze gespecialiseerde zorgplicht advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwsberichten:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant