Nieuws: Notaris Blom is uit zijn ambt ontzet

Uit een beslissing van de Kamer voor het Notariaat volgt dat de Amsterdamse notaris Alexander Blom uit het ambt is ontzet. De tuchtrechter verklaarde dinsdag 27 december diverse klachten van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gegrond.

Uit de onderzoeksrapportages van het BFT kan worden afgeleid dat liquiditeits-, solvabiliteits- en bewaringspositie reeds langere tijd negatief zijn geweest. Dit alles brengt zodanige ernstige (financiële) risico’s met zich dat het vertrouwen, dat het publiek in het notariaat mag hebben, in ernstige mate is geschaad.

Declaraties zijn ten onrechte verrekend met gelden op de derdengeldenrekening

Ter terechtzitting heeft de notaris erkend dat ten onrechte zijn declaraties zijn verrekend met gelden op de derdengeldenrekening, zonder dat de rechthebbende daartoe toestemming heeft verleend. Het BFT heeft met betrekking tot dit klachtonderdeel verder gesteld dat de notaris geen rente heeft vergoed over boedelgelden.  Hierdoor is in strijd gehandeld met het bepaalde in artikel 25 lid Wna. Ten aanzien van de door BFT aangetroffen vervalste en/of nagemaakte verantwoordingsdocumenten van de Belastingdienst en het GAK, overweegt de Kamer dat niet kan worden vastgesteld of deze documenten door de notaris, dan wel door zijn boekhouder zijn aangemaakt en/of gebruikt. Hoe de notaris dan ook een dusdanig intern controle systeem te hanteren, dat alle financiële rechten en verplichtingen volledig, juist en tijdig zijn vastgelegd en intern zijn verantwoord. Nu hij dit heeft verzuimd komt dit voor zijn risico.

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris

Uit de onderzoeksrapportage van het BFT komt naar voren dat cliënten in een dossier Blom extra hebben willen belonen voor zijn werkzaamheden, bovenop door hem gestuurde declaraties en dat Blom verplicht zou zijn te investeren in de ontwikkeling en exploitatie van een farm van een van zijn cliënten. Blom heeft daarover gesteld dat hij dit aanbod niet echt serieus heeft genomen en daar niet op is ingegaan. Wat daar verder ook van zij, de Kamer is met het BFT van oordeel dat deze bevindingen de nodige vragen oproepen ten aanzien van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Blom in dit dossier. Onbetwist is gelaten dat hij zijn boekhouder (tijdelijk) heeft benoemd tot directeur van de in dit kader door hem opgerichte vennootschap.  Daarmee heeft Blom niet gehandeld zoals een notaris betaamt en in strijd met zijn onafhankelijkheid (artikel 17 Wna).

De notaris heeft ter terechtzitting erkend dat hij kunst van een cliënt in depot heeft genomen, zonder nader onderzoek te doen naar de herkomst van deze goederen en zonder deugdelijk cliëntenonderzoek te verrichten. Daarbij komt dat de opgestelde depotovereenkomst onvolledig is, nu daarin niet nauwkeurig is omschreven welke goederen door hem in depot zijn genomen. Aldus heeft de notaris gehandeld in strijd met de op hem rustende onderzoeks- en zorgplicht. De Kamer voor het Notariaat: verklaart alle klachtonderdelen gegrond en legt de maatregel van ontzetting uit het ambt op;

Klik hier voor het lezen van de  gehele beslissing van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw notaris uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met ons op.

Zie ook vergelijkbare nieuwsberichten:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant