Uitspraak: Accountant bestraft voor schending publicatieplicht

Het Accountantskantoor Lodder & Co ging enkele jaren geleden ten onder aan interne ruzies. Een Accountant die maat was bij het inmiddels failliete Lodder & Co is bij de Accountantskamer tegen een waarschuwing aangelopen.

Klacht over excessieve en onrechtmatige declaraties

De aanleiding voor de tuchtklacht tegen de accountant was een geschil over een vordering van de maatschap Lodder & Co op een aan haar gelieerd accountantskantoor. Om deze vordering zeker te stellen, had het gelieerde kantoor een pandrecht op haar vorderingen gegeven. Hieronder vielen vorderingen op twee vennootschappen van de klager bij de Accountantskamer. In 2015 begon Lodder & Co een civiele procedure tegen de klager om betaling van de vorderingen van het gelieerde kantoor te krijgen.

De klager beschuldigde Lodder & Co ervan excessieve en onrechtmatige declaraties in rekening te hebben gebracht bij het aangesloten accountantskantoor, dat als pandgever fungeerde. De klager stelde dat de accountant op de hoogte was van deze praktijken en desondanks heeft ingestemd met de incassomaatregelen die Lodder & Co nam tegen zijn vennootschappen.

Oordeel van de Accountantskamer

De Accountantskamer heeft geconcludeerd dat het klachtonderdeel over de te hoge declaraties en de inning van de verpande vorderingen verjaard is en voor het overige ongegrond is. Het oordeel van de tuchtrechter is dat er geen grond is om aan te nemen dat Lodder & Co excessief en onrechtmatig heeft gedeclareerd, zoals de klager beweerde. De Accountantskamer heeft het verweer van de RA dat zij niet op de hoogte was van eventueel excessieve declaraties van Lodder & Co, geaccepteerd. Ook het verwijt dat de accountant ermee heeft ingestemd dat Lodder & Co incassomaatregelen heeft genomen jegens de vennootschappen van de klager, is volgens de Accountantskamer ongegrond.

Schending publicatieplicht

De Accountantskamer heeft geoordeeld dat het klachtonderdeel over de schending van de publicatieplicht wel gegrond is. Volgens de wet had de RA de jaarrekeningen van haar persoonlijke vennootschappen op tijd moeten publiceren en dit niet doen is een economisch delict. Tijdens de zitting is naar voren gekomen dat de afwikkeling van de maatschap voor betrokkene met zakelijke verwikkelingen en emoties gepaard ging en dat ze het risico op (nadere) acties tegen haar wilde verminderen door de publicaties uit te stellen. Dit motief vormt echter geen rechtvaardiging voor het verzuim. De Accountantskamer zal bij het vaststellen van de op te leggen maatregel echter wel rekening houden met dit motief. Daarnaast is het van belang dat de publicaties volgens betrokkene alsnog hebben plaatsgevonden, en dat de klager dit niet heeft weersproken.

Hoewel de Accountant geen zware straf heeft gekregen, is de maatregel van waarschuwing wel passend en geboden volgens de Accountantskamer. Het is van belang dat accountants de wet- en regelgeving naleven. In dit geval is de schending van de publicatieplicht bestraft.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant