Uitspraak: Accountant dient een deugdelijk onderzoek te verrichten

Een BV hield zich bezig met het beheer van drinkwaterinstallaties en de technische advisering daaromheen. Deze BV had drie dochtervennootschappen. De aandelen van deze vennootschappen werden tot 2010 gehouden door alle vier de BV’s. Na 2010 zijn er twee uitgetreden. De andere twee hebben hun samenwerking voortgezet met X als nieuwe partner. Ieder kregen zij een derde deel van de gewone aandelen. Daarnaast kregen de twee BV’s ieder de helft van de preferente aandelen in de BV.

Overname belang

In november 2009 heeft de accountant in opdracht van de vennootschappen drie accountantsverklaringen met betrekking tot de halfjaarcijfers 2009 afgegeven. Nadien hebben de twee BV’s hun belang in de BV verkocht aan X. Vervolgens heeft de BV in augustus 2012 aan Accountants & Consultants opdracht gegeven na te gaan of een te hoge koopprijs is betaald voor de overname van de aandelen.

CBB legt doorhaling op na tuchtrechtelijk laakbaar handelen van accountant

In februari 2014 heeft X een klacht ingediend tegen de accountant bij de Accountantskamer. Deze heeft uitspraak gedaan en geoordeeld dat de accountant tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Hij zou geen deugdelijk onderzoek verricht hebben. Aan de accountant is na hoger beroep, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, een doorhaling opgelegd. Ook kreeg de accountant een niet-herinschrijvingstermijn van minimaal achttien maanden.

Tussen de BV en de accountant zijn diverse procedures gevoerd. Deze gaan over het meningsverschil over de waarde van de door de BV verkregen aandelen in de vennootschappen. Na een gerechtelijke procedure, volgt een schadestaatprocedure. De advocaten van de accountant en zijn kantoor hebben zich hiervoor tot een registeraccountant gewend. Zij hadden het verzoek om de gestelde omvang van de schade te analyseren en becommentariëren. De kernvraag was wat het causale verband was tussen de in de tucht- en civiele procedure vastgestelde beroepsfouten van de accountant, en de eventuele door de BV geleden schade. De registeraccountant heeft van zijn onderzoek een definitief “Rapport inzake opinie schadebepaling” opgesteld.

In rapport registeraccountant is geen deugdelijk onderzoek verricht

Vervolgens hebben alle vier de BV’s een klacht ingediend tegen de registeraccountant. Samengevat gaat het bij de klachten voornamelijk om het verwijt dat voor de stellingen en conclusies van de registeraccountant geen deugdelijk onderzoek is verricht. .

De Accountantskamer acht een deel van de klachten gegrond. De registeraccountant heeft onder andere geen deugdelijk onderzoek verricht, er is geen hoor en wederhoor toegepast, er is ten onrechte geen assurance gegeven en er zijn ten onrechte en ongefundeerde conclusies getrokken. Daarnaast is het door hem opgestelde rapport onvolledig en suggestief. Ook heeft het geen deugdelijk grondslag. Vervolgens heeft de registeraccountant, wat betreft de inbrengverklaring, geconcludeerd dat de accountant wel degelijk deze inbrengverklaring heeft mogen afgeven.

Accountantskamer berispt accountant wegens het niet verrichten van een deugdelijk onderzoek

Het handelen en/of nalaten in de hiervoor genoemde klachten levert telkens een schending op van het fundamentele beginsel ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’. De klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard en de Accountantskamer is dan ook bevoegd een tuchtrechtelijke maatregel op te leggen. Hierbij houdt zij rekening met de aard en de ernst van de verzuimen en de desbetreffende omstandigheden. De Accountantskamer acht in deze zaak de maatregel van berisping passend.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant