Uitspraak: Accountant schendt vijf fundamentele beginselen en krijgt doorhaling

Accountant was werkzaam bij een accountantskantoor die hem eind 2019 op staande voet heeft ontslagen. Het accountantskantoor verwijt hem dat hij op grove wijze is tekortgeschoten in de vervulling van zijn werkzaamheden en dat hij daarbij ook niet eerlijk en oprecht is geweest. Er wordt hem schending van verschillende fundamentele beginselen verweten.

Verwijten jegens accountant

Klaagster verwijt accountant ten eerste dat hij geld geleend heeft van een cliënt. Zonder dit tevoren met het accountantskantoor te hebben besproken. Ten tweede verwijt hij hem dat hij verklaringen heeft afgegeven. Dit zonder dat hij tekenbevoegd was en het in strijd met het stelsel voor het afgeven van assurance-verklaringen is. Ook heeft de accountant op naam van een collega een samenstellingsverklaring bij een jaarrekening ondertekend. Echter, zonder dat de desbetreffende collega daarvan wist.

Daarnaast verwijt klaagster de accountant dat hij, na zijn vertrek bij het accountantskantoor, een cliënt van het accountantskantoor mee heeft genomen. De cliënt was niet van dat vertrek op de hoogte. Ook hij heeft zelf een assurance-verklaring afgegeven en zich daarvoor op zijn privérekening laten betalen. Tot slot wordt de accountant verweten dat hij verklaringen heeft afgegeven zonder dat sprake was van zichtbare vastleggingen in de dossiers.

Het fundamentele beginsel van objectiviteit

De Accountantskamer is van oordeel dat, als gevolg van het lenen van geld van een cliënt, een bedreiging is ontstaan voor de accountants objectiviteit. Accountant verrichtte immers werkzaamheden voor deze cliënt. Het aangaan van een geldleningsovereenkomst met een cliënt vormt een bedreiging, als bedoeld in artikel 1 VGBA. Accountant was door de lening immers financieel afhankelijk geworden van deze cliënt. Accountant heeft deze bedreiging voor zijn objectiviteit niet onderkend. Dit is te meer verwijtbaar, omdat hij wist althans behoorde te weten dat het niet was toegestaan om zonder voorafgaande toestemming zakelijke relaties aan te gaan met derden.

Het fundamentele beginsel van professionaliteit

Accountant heeft niet betwist dat hij het geleende bedrag zonder aanvaardbare reden niet tijdig heeft terugbetaald. Accountant heeft daardoor het accountantsberoep in diskrediet gebracht. In dit verband is van belang dat weliswaar sprake was van een privélening, maar dat deze cliënt accountant kende als zijn accountant.

Het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

De Accountantskamer stelt ook vast dat accountant in strijd met de interne regels van het accountantskantoor verklaringen heeft afgegeven. Terwijl hij daartoe op grond van deze interne regels niet bevoegd was. Accountant was persoonlijk wel certificeringsbevoegd. De Accountantskamer is van oordeel dat het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet enkel meebrengt dat een accountant zich houdt aan wet- en regelgeving. Ook brengt dit met zich mee dat deze zich houdt aan de interne regels van de organisatie waarvoor hij werkzaam is.

Het fundamentele beginsel van integriteit

De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant, door een samenstellingsverklaring op naam van een collega af te geven, zonder dat deze collega daarvan wist, niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld. Ook heeft de accountant, deze collega daarvan niet uit eigen beweging op de hoogte gesteld en heeft hij geen maatregel genomen om de gevolgen van zijn handelen ongedaan te maken. Accountant heeft dit handelen pas erkend nadat de collega zelf had ontdekt wat de accountant had gedaan.

Daarnaast heeft de accountant, zonder dat hierover afspraken waren gemaakt, een cliënt van het accountantskantoor meegenomen. Ook zonder dat deze cliënt op de hoogte was gesteld van de accountants vertrek. Accountant heeft deze cliënt door deze handelwijze de mogelijkheid ontnomen om zelf te kiezen of hij al dan niet cliënt wilde blijven bij het accountantskantoor. Accountant heeft zich bovendien voor de door hem verrichte werkzaamheden op zijn privérekening laten betalen. Hierdoor heeft accountant het accountantskantoor financieel benadeeld. Accountant heeft door dit te doen niet eerlijk en oprecht gehandeld.

Het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

De Accountantskamer stelt vast dat de werkzaamheden, die accountant voor die cliënt heeft uitgevoerd, een assurance-rapport betreffen. De opdracht was, op grond van artikel 1, NVKS een NVKS-opdracht. Op grond van artikel 2 NVKS zijn de nadere voorschriften, zoals neergelegd in de NVKS, van toepassing op de kwaliteitsbeheersing van een dergelijke opdracht. Accountant beschikte na zijn vertrek bij het accountantskantoor, niet over een kwaliteitssysteem dat voldeed aan de eisen die in de NVKS worden gesteld. Accountant heeft hierdoor in strijd met de NVKS gehandeld.

Tot slot overweegt de Accountantskamer dat de accountant inderdaad meermaals in controledossiers, die bij hem in behandeling waren, geen enkele vastlegging heeft verricht. Ook heeft hij geen collega laten meelezen vóór de afgifte van de verklaringen. Accountant heeft hiermee de desbetreffende professionele diensten in strijd met artikel 13, tweede lid, van de VGBA niet nauwgezet uitgevoerd.

Maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de register

De accountant heeft door de gedragingen gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook heeft hij het vertrouwen in het accountantsberoep op zeer ernstige wijze geschaad. De Accountantskamer is van oordeel dat in de beroepsgroep geen plaats is voor accountants die op zo grove wijze handelen in strijd met de fundamentele beginselen.

De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt aan accountant op de maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de register. De maatregel is passend en geboden. Van omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen om een minder ingrijpende maatregel op te leggen is de Accountantskamer niet gebleken. De Accountantskamer bepaalt de termijn waarop accountant niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven daarom op tien jaren.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant