Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing nadat hij onjuiste cijfers gebruikt bij het opstellen van de jaarstukken

Sinds eind 2011 is meneer B accountant (hierna: “Accountant”) van de vennootschap Holding B.V. (hierna: “Holding”) en haar 5 dochtermaatschappijen. B.V. 1 is één van de dochtermaatschappijen van Holding en was afnemer van de producten van X. Voor de betaling van de leveringen van X aan B.V. 1 stond Holding garant. Hiervoor heeft zij een verruimde garantstelling gegeven en X heeft de liquiditeit onder andere op basis van de gepubliceerde balansen getoetst en als voldoende beoordeeld voor de garantstelling.

Accountant stelt rapportages op met daarin de gewaarmerkte cijfers voor het UWV

Voor een UWV ontslagaanvraag heeft Accountant aan Holding 3 rapportages gestuurd met daarin de gewaarmerkte cijfers. Deze rapportages bevatten onder andere de balansen van de 3 vennootschappen samen met de winst- en verliesrekeningen. De Accountant heeft vervolgens verslag uitgebracht over het boekjaar 2010 en zijn assistent heeft per e-mail 10 publicatierapporten aan de Kamer van Koophandel gestuurd ter deponering in het Handelsregister.

Enige tijd later zijn Holding en haar 5 dochtervennootschappen, waaronder B.V. 1, failliet verklaard. Daardoor zijn er bij X facturen onbetaald gebleven voor een bedrag van € 133.389,59. X heeft vervolgens een civiele procedure aangespannen tegen de indirecte bestuurder van Holding en gesteld dat het afgeven van de verruimde garantstelling namens Holding onrechtmatig is. Daarnaast heeft X een klacht ingediend bij de Accountantskamer tegen de Accountant. Hij zou volgens X hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Er zouden in de publicatieverslagen van Holding en B.V. 1 onjuiste cijfers zijn opgenomen.

Verschillen in cijfers die zijn opgesteld voor het UWV en voor de publicatie

Volgens X zit er een verschil in de cijfers van de publicatiestukken en de cijfers die voor de UWV ontslagaanvraag zijn opgesteld. X stelt dat de publicatiestukken een misleidend beeld van de liquiditeitspositie heeft gegeven. Indien de juiste cijfers waren gedeponeerd door de Accountant zou er mogelijk geen verruimde gerantstelling afgegeven kunnen worden. Volgens de Accountant waren er wel verschillen tussen deze cijfers maar het effect van deze verschillen wordt door hem gerelativeerd.

X had in november 2014 kennis gekregen van de cijfers die voor de UWV ontslagaanvraag zijn opgesteld. De Accountantskamer oordeelt daarover dat ondanks dat X afwijkingen tussen de verschillende cijfers heeft kunnen constateren dit niet meebrengt dat zij toen al redelijkerwijs een vermoeden diende te hebben dat het opstellen van de publicatiestukken in strijd was met de wet- en regelgeving. De Accountant had volgens de Accountantskamer erop moeten toezien dat de gepubliceerde balans op juiste wijze was ontleend aan de balans in de opgemaakte en vastgestelde jaarrekening. Verschillen daartussen had hij destijds moeten opmerken. Zeker nu het kantoor waaraan hij is verbonden de deponering van de jaarstukken heeft verzorgd. De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt een tuchtrechtelijke maatregel op. Zij volstaat in dit geval met het geven van een waarschuwing aan de Accountant.

Klik hier voor de hele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant