Uitspraak: Accountant schendt beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door gegevens niet te controleren en wordt berispt

Een accountant-administratieconsulent stelt de jaarrekening van 2013 samen voor V B.V. Meneer A is enig aandeelhouder en directeur van een tandartspraktijk. Tot 2 april 2015 was de accountant-administratieconsulent ook de accountant van de echtgenote van meneer A, mevrouw X. Meneer A en mevrouw X zijn beide werkzaam als tandarts in de tandartspraktijk. De tandartspraktijk heeft een pensioen toegekend aan meneer A en mevrouw X. De afspraken zijn per 1 januari 2006 vastgelegd in een pensioenbrief.

Vennootschap stopt met opbouwen van pensioen in eigen beheer

De accountant-administratieconsulent heeft in november 2013 per brief de berekeningen voor de pensioenvoorziening van de tandartspraktijk ontvangen van Pensioen Service Holland. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met het besluit om de pensioenopbouw met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. In december 2013 is er een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden over de opbouw van pensioen in eigen beheer. In deze vergadering is besloten de opbouw van pensioen in eigen beheer stop te zetten per 1 januari 2014. Doorgaan met de opbouw van het pensioen in eigen beheer zou financieel niet langer verantwoord zijn voor de bedrijfsvoering. De pensioen(opbouw) zou in eigen beheer vast worden gelegd in een overeenkomst tussen de tandartspraktijk en meneer A.

Naar aanleiding van dit besluit heeft de accountant-administratieconsulent een ‘overeenkomst tot stopzetting van verdere opbouw pensioen in eigen beheer’ opgesteld. In november 2014 heeft de accountant-administratieconsulent aan meneer A en mevrouw X laten weten dat de pensioenbedragen die in de pensioenbrief waren opgenomen te laag zijn. Daarin is rekening gehouden met het stopzetten van de opbouw van het pensioen per 1 januari 2014. Dit had echter 31 december 2014 moeten zijn. De accountant-administratieconsulent heeft meneer A en mevrouw X daarom verzocht een nieuwe pensioenbrief met dezelfde datum (17 december 2013) te tekenen. Als reactie hierop heeft mevrouw X laten weten dat zij niet akkoord gaat met het stopzetten van de opbouw van het pensioen in de vennootschap.

In de toelichting bij de jaarrekening 2013 van de vennootschap is bij de pensioenen vermeld dat de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen met ingang van 1 januari 2014 is stopgezet. In maart 2015 is de echtscheidingsprocedure aanhangig gemaakt tussen meneer A en mevrouw X. De accountant-administratieconsulent heeft voor deze procedure op 3 april 2015 een brief aan meneer A geschreven over de financiële situatie van de vennootschap.

Accountantskamer verklaart klacht deels gegrond en legt maatregel van berisping op aan accountant

Mevrouw X heeft vervolgens een klacht ingediend  bij de Accountantskamer tegen de accountant-administratieconsulent. Volgens mevrouw X heeft de accountant-administratieconsulent misleidende, onjuiste en tegenstrijdige informatie verstrekt in zijn brief van 3 april 2015 (klachtonderdeel a). Daarbij is hij er ten onrechte van uitgegaan dat mevrouw X toestemming had gegeven voor het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer van de vennootschap (klachtonderdeel b). De besluitvorming die ten grondslag lag aan de correctie van de datum waarop de opbouw van het pensioen werd stopgezet was ook niet duidelijk voor mevrouw X (klachtonderdeel c), maar de accountant-administratieconsulent heeft deze gewijzigde stopzettingsovereenkomst wel gebruikt (klachtonderdeel d). De Accountantskamer heeft vervolgens de klachtonderdelen a, b en d gegrond verklaard en aan de accountant-administratieconsulent de maatregel van berisping opgelegd.

De accountant-administratieconsulent heeft vervolgens hoger beroep ingesteld. Hij heeft zijn hoger beroep echter uitsluitend gericht tegen de gegrondverklaring van klachtonderdelen b en d. Het College stelt dat bij het samenstellen van de jaarrekening en het uitbrengen van een samenstellingsverklaring de fundamentele beginselen van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (hierna: ‘VGBA’) van toepassing zijn. Volgens de pensioenbrief uit 2006 kan de aanspraak van mevrouw X op partnerpensioen niet zonder haar toestemming worden verminderd.

Accountant geeft samenstellingsverklaring af bij jaarrekening zonder de verstrekte informatie te controleren

De accountants-administratieconsulent beschikte tijdens het samenstellen van de jaarrekening niet over een door mevrouw X medeondertekende stopzettingsovereenkomst. Hij heeft meneer A expliciet verzocht de stopzettingsovereenkomst mede door mevrouw X te laten ondertekenen maar deze overeenkomst heeft hij niet voor akkoord ondertekend retour ontvangen. Volgens het College heeft de accountant-administratieconsulent in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening af te geven zonder daarbij de volledigheid van de verstrekte informatie vast te stellen. Volgens het College heeft de Accountantskamer klachtonderdeel b daarom terecht gegrond verklaard. Het College acht het opleggen van de maatregel van berisping in dit geval passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant