Uitspraak: Accountant wijst niet op de fiscale consequentie van een aandelentransactie en schendt zorgplicht

Het geschil speelde tussen een accountant van Miedema B.V. en Maran. Maran is opgericht op advies van de accountant en is bestuurder van SRI Vastgoed. Maran houdt de aandelen van SRI Vastgoed en SRI Vastgoed houdt de aandelen van SRI Industrie. In 2008 heeft Maran op advies van de accountant Hoora Watersport gekocht. Miedema B.V. was accoutant van dat bedrijf. Er zijn vervolgens 4 nieuwe vennootschappen opgericht voor de watersportactiviteiten. Maran was hiervan middellijk aandeelhoudster. De watersportactiviteiten brachten enkel verlies, daardoor drong Rabobank aan op een kapitaalinjectie.

Verbreken fiscale eenheid leidt tot fiscale boekwinst

NCM Broeders Beheer B.V. (hierna: “Broeders B.V.”) investeerde € 550.000 in aandelen van SRI Vastgoed en verstrekte een achtergestelde lening van € 115.000. Op 15 juli 2011 heeft Maran bij notariële akte 20% van de aandelen overgedragen aan Broeders B.V. Hierdoor werd de fiscale eenheid verbroken. Het gevolg hiervan was dat de stille reserve van ongeveer € 1.500.000 die SRI Industrie had overgedragen aan SRI Vastgoed in 2007. Er ontstond een fiscale boekwinst en deze werd verrekend met de verliezen van 2010 en 2011.

Maran c.s. hebben Miedema B.V. gedagvaard. Ze waren van mening dat de accountant hen er niet op had gewezen dat door de overdracht van de aandelen de fiscale eenheid zou worden doorbroken. Ook is deze fiscale eenheid niet tijdig herstelt, waardoor er een fiscale boekwinst ontstond. Maran leidt hierdoor fiscale schade.

Rechtbank: Accountant is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

De rechtbank oordeelt dat de accountant is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Hij had Maran moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de aandelen overdracht met Broeders B.V. Miedema werd veroordeelt tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Miedema gaat in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt dat accountants een zorgvuldigheidsplicht hebben. Dit houdt onder andere in dat een accountant zijn cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen en hem adviseert en begeleidt bij een transactie. Het gerechtshof verwijst naar een eerder arrest van de Hoge Raad waarin hij oordeelde dat er meer betekenis toekomt aan de ernst en omvang van het risico, de mate van waarschijnlijkheid dat het risico werkelijkheid wordt en de mate waarin de cliënt heeft aangegeven zich al van het risico bewust te zijn. Er hoeft niet te worden gewezen op geringe, evidente of al bekende risico’s of op theoretische mogelijkheden volgde uit een ander arrest van de Hoge Raad.

Gerechtshof: gevolg was voorzienbaar voor de accountant

Door het verkrijgen van 20% van de aandelen door Broeders B.V. werd de fiscale eenheid verbroken. Dit was volgens het gerechtshof een voorzienbaar gevolg van deze transactie. Ook was het volgens het gerechtshof voorzienbaar dat over de stille reserves vennootschapsbelasting betaald zou moeten worden. De accountant was betrokken bij de vestiging van de fiscale eenheid en bij de aandelenoverdracht aan Broeders B.V. Hij had daarom vooraf al kunnen vaststellen dat door deze transactie de fiscale eenheid verbroken zou worden. Miedema c.s. is dan ook toerekenbaar tekortgeschoten in hun zorgplicht. De accountant had Maran moeten wijzen op de fiscale consequenties van de aandelenoverdracht met Broeders B.V. Miedema zal dan ook een schadevergoeding moeten betalen aan Maran. De hoogte van de schadevergoeding moet later worden vastgesteld bij staat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant