Uitspraak: Adviseur niet op de hoogte van fiscale aspecten hypotheekadvies

Mevrouw A en haar partner hebben in 2017 adviseur X benadert voor advies omtrent de financiering van een nieuwe woning. Na een adviesgesprek adviseert adviseur X een hypothecaire lening die bestaat uit drie leningdelen. Het eerste deel is een annuïtair deel van €232.000. Het tweede en derde deel zijn aflossingsvrije delen van beide €82.000. Het tweede deel wordt aangemerkt met bestemming eigen woning en het derde deel heeft de bestemming ‘consumptief’. Dit betekend dat de eerste twee leningdelen in box 1 vallen en het derde deel in box 3. Voor deze constructie wordt in augustus 2017 een offerte opgevraagd bij ING Bank. Deze offerte wordt door mevrouw X geaccepteerd en op 2 oktober 2017 wordt de lening verstrekt. Voor het advies van adviseur X betaald het stel €3.000. Toch blijft mevrouw A twijfels houden over de constructie. Op 4 oktober 2017 stuurt zij een e-mail aan adviseur X waarin ze schrijft dat ook de notaris zijn twijfels had over de hypotheekconstructie. In het bijzonder bestaat twijfel over het derde leningdeel dat als ‘consumptief’ wordt aangemerkt. Mevrouw A neemt contact op met Vereniging Eigen Huis en ook die uiten twijfels over het derde leningdeel. Zij adviseren mevrouw A aan adviseur X te vragen om contact op te nemen met de Belastingdienst. Ook het derde leningdeel zou dan de bestemming van eigen woning kunnen krijgen. Uiteindelijk neemt adviseur X contact op met de Belastingdienst. Op 20 november 2017 heeft de belastinginspecteur ingestemd met het verzoek.

Klacht ingediend tegen adviseur

Nu mevrouw A haar gelijk heeft gekregen bij de Belastingdienst dient zij een klacht in tegen adviseur X bij de Geschillencommissie van het Kifid. In haar klacht stelt ze dat adviseur X toerekenbaar tekort is geschoten en niet heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur verwacht mocht worden. Dit zou blijken uit het feit dat adviseur X niet op de hoogte was van een fiscale overgangsregeling die in hun geval van toepassing was. Daardoor kon het volledige aflossingsvrije leningdeel de bestemming van eigen woning krijgen. Met klacht stelt zij ook een vordering in tegen adviseur X. Ze vordert een vergoeding van €1.500. Adviseur X verweert zich tegen de klacht van mevrouw A. Hij stelt dat hij niet tekortgeschoten is jegens mevrouw A. Zijn advies is gebaseerd op de gegevens die bij aanvang van het adviestraject beschikbaar waren. Daarnaast is het advies tot stand gekomen in overleg met ING Bank. Pas tijdens het beoordelingsproces werd duidelijk dat mevrouw A en haar partner in aanmerking kwamen voor een fiscale overgangsregeling. Tevens stelt adviseur X dat mevrouw A geen financieel nadeel heeft geleden. Een vergoeding van €1.500 kan dan ook niet worden gevorderd, aldus adviseur X.

Adviseur heeft zorgplicht op grond van de wet

Voordat de Geschillencommissie van het Kifid inhoudelijk ingaat op de zaak overweegt zij dat tussen partijen een overeenkomst van opdracht is gesloten. Op grond van de wet moet een opdrachtnemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. In dit geval betekend dit dat op adviseur X een zorgplicht rust jegens mevrouw A en haar partner. Deze zorgplicht houdt in dat adviseur X zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mag worden.

Bekwaam adviseur beschikt over vakkennis

Adviseur X is werkzaam als hypotheekadviseur. Om zijn klanten een goed advies te geven is vakkennis en deskundigheid vereist. Het Kifid overweegt dat de fiscale aspecten van een hypotheekadvies behoren tot de vakkennis waarover een hypotheekadviseur behoort te beschikken. Daarnaast mag van een hypotheekadviseur verwacht worden dat hij een passend advies geeft. Dit kan hij enkel doen door vooraf voldoende informatie in te winnen over de klant waarvoor hij advies geeft. Een adviseur moet ondermeer informatie inwinnen over de kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden van zijn klant om een passen advies te kunnen geven. Hoewel het advies van adviseur X heeft geleid tot een succesvolle hypotheekaanvraag wil niet zeggen dat ook sprake is van succesvolle bemiddeling. Mevrouw A heeft op meerdere momenten haar zorgen geuit over de geadviseerde constructie. Nadat zij zelf inspanningen heeft verricht bleek het advies niet passend te zijn voor mevrouw A en haar partner. Deze conclusie heeft ertoe geleid dat achteraf nog aanpassingen gedaan moesten worden. De Geschillencommissie van het Kifid overweegt dat adviseur X niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur verwacht mocht worden. Door vooraf onvoldoende informatie in te winnen over zijn klant en niet op de hoogte te zijn van fiscale regelgeving heeft hij niet het meest passende advies kunnen geven.

Adviseur moet helft honorarium terugbetalen

De Geschillencommissie van het Kifid komt tot de conclusie dat adviseur X vanwege de toerekenbare tekortkomingen schadeplichtig is jegens mevrouw A. In dit geval heeft het stel geen financiële schade geleden waardoor de adviseur geen schadevergoeding hoeft te betalen. Daarnaast acht de Geschillencommissie het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat adviseur X aanspraak wil houden op het gehele honorarium. Daarom moet adviseur X een deel van de door mevrouw A betaalde €3.000 terugbetalen. Dit deel wordt door de Geschillencommissie naar billijkheid begroot op een bedrag van €1.500.

Lees hier de volledige uitspraak van het Kifid.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant