Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht en moet facturen terugbetalen

Een consument wilde een nieuwe woning kopen. Voor de financiering van deze woning heeft hij zich tot meerdere geldverstrekkers gewend. Echter, vanwege zijn ontoereikende inkomen zijn de aanvragen voor een hypothecaire geldlening steeds afgewezen. Naast dat hij zich toch meerdere geldverstrekkers heeft gewend heeft hij ook contact gezocht met meerdere tussenpersonen. Hij wilde graag hulp bij het verkrijgen van een financiering gezien zijn inkomenspositie. In maart 2016 is de Adviseur een bemiddelingstraject gestart. Voorafgaand aan dit bemiddelingstraject heeft de Adviseur aan consument duidelijk gemaakt dat hypotheekbemiddeling € 3.000 kost. Dit bedrag ligt hoger dan normaal maar dit komt doordat de Adviseur meer inspanningen moet verrichten voor Consument. Er ligt geen overeenkomst van opdracht ten grondslag aan deze opdracht.

Consument tekent koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud

Na enige tijd heeft de Adviseur 2 indicatieve offertes voor 2 verschillende woningen toegestuurd aan de consument. Voor elke offerte heeft hij € 1.500 in rekening gebracht, maar consument vond deze woningen niet geschikt. Hij heeft de indicatieve offertes dan ook niet ondertekend. Het totale bedrag van € 3.000 heeft hij in 2016 betaald. Enige tijd later, begin 2017, heeft de consument in overleg met de Adviseur een bod van € 196.250,- uitgebracht op een woning waarnaar hij op 18 januari 2017 de koopovereenkomst heeft getekend.

De consument is met de verkoper van bovengenoemde woning een financieringsvoorbehoud overeengekomen. Dit zou op 16 februari 2017 aflopen. Daarnaast bevat de koopovereenkomst een boeteclausule waarin een boete van 10% van de koopsom is verschuldigd indien de koopovereenkomst na verloop van tijd wordt ontbonden. Om de financieringsaanvraag te verwerken heeft de Adviseur begin 2017 meer stukken opgevraagd bij de consument waarnaar hij in februari een voorlopige offerte van bijBouwe heeft verstrekt. Voor deze extra werkzaamheden heeft de Adviseur nogmaals € 1.954,15 in rekening gebracht.

Wordt klacht ingediend en opdracht ingetrokken

De consument heeft vervolgens per e-mail een klacht ingediend bij de Adviseur en daarbij vermeld dat hij de opdracht intrekt. Daarnaast heeft hij aangegeven ook de openstaande factuur van € 1.954,15 niet te betalen. Ook verzoekt de consument tot terugbetaling van de bemiddelingskosten van € 3.000,- en geeft hij aan dat hij andere partijen heeft benaderd nu de einddatum van het financieringsvoorbehoud dichterbij komt. In de reactie van de Adviseur staat onder andere dat er werkzaamheden zijn verricht en dat hij open staat voor onderhandelingen wat betreft de factuur van € 1.954,15. De consument heeft hierop weer per brief gereageerd en daarbij in plaats van € 3.000,- nu € 1.500,- gevorderd. De adviseur heeft op deze brief niet meer gereageerd.

De consument heeft bij verschillende geldverstrekkers verzocht om financiering voor het huis. Echter, alle aanvragen zijn afgewezen. De koopovereenkomst is dan ook voor 16 februari 2017 ontbonden. De consument heeft vervolgens een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en daarbij gevorderd dat de Adviseur wordt veroordeeld dot vergoeding van de bemiddelingskosten van € 3.000 en kwijtschelding van de factuur van € 1.954,15.

Consument: Adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden

De consument legt aan deze vordering ten grondslag dat de Adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. De adviseur had volgens de consument niet het bemiddelingstraject met hem in mogen gaan nu hij wist dat een aanvraag voor financiering zoals de consument wenste zou worden afgewezen door de geldverstrekker. De Adviseur heeft de consument zo ten onrechte het idee gegeven dat de financiering wel rond zou komen en daarvoor hoge kosten in rekening gebracht. De Adviseur had in plaats daarvan duidelijk moeten maken dat een aanvraag gezien de inkomenspositie niet succesvol zou zijn.

De inhoud van de zorgplicht die op een Adviseur bij een overeenkomst van opdracht rust is ingevuld door de rechtspraak. De Adviseur dient tegenover zijn opdrachtgever, in dit geval de consument, de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend Adviseur mag worden verwacht. De Commissie neemt hierbij als uitgangspunt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis om de financiële belangen naar beste weten en kunnen behartigt. Hij moet daarbij zorgvuldig zijn in de advisering van zijn cliënten. Ook moet de Adviseur de consument zo volledig mogelijk adviseren over de mogelijkheden tot financiering voor een woning. Hij diende daarbij te wijzen op welke concrete omstandigheden een aanvraag mogelijk zou kunnen worden afgewezen door geldverstrekkers.

Adviseur moet facturen terugbetalen/kwijt schelden

De Commissie stelt hierover vast dat in het dossier geen klantprofiel of urenspecificatie van de werkzaamheden is te vinden. Volgens de Commissie is juist de Adviseur in staat om inzicht te geven hoe hij de opdracht tot dienstverlening heeft uitgevoerd. Echter, ondanks dat hij daartoe herhaaldelijk in de gelegenheid is gesteld. Hieruit kan dan ook worden afgeleid dat de Adviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De Adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden.

Nu er geen verweer wordt gevoerd door de Adviseur en de vordering niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt voor de Commissie wordt de vordering tot betaling van € 3.000 door de Adviseur toegewezen. Ook wordt de factuur van € 1.954,15 kwijtgescholden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft uw financieel adviseur ook onzorgvuldig gehandeld of u niet of niet voldoende geïnformeerd over mogelijke risico’s en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant