Uitspraak: Adviseur schendt zorgplicht niet door niet de goedkoopste hypotheek voor te stellen

In 2014 waren meneer en mevrouw C van plan een woning te kopen op een recreatiepark in Haaren. De woning die ze op het oog hadden was destijds getaxeerd op een marktwaarde van € 168.000,-. Ter oriëntatie hebben meneer en mevrouw C meerdere malen in augustus gesprekken gehad met de Adviseur. Op 2 september 2014 heeft de Adviseur een adviesrapport toegezonden aan meneer en mevrouw C. De Adviseur is in dit adviesrapport uitgegaan van een totale financieringsaanvraag van € 193.400,-. Dit is inclusief verbouwingskosten. € 71.400,- zou worden voldaan uit eigen middelen. De hypothecaire financiering zou dan nog € 122.000,- bedragen. De kosten voor de Adviseur bedroegen € 2.800,-. In dit adviesrapport was een bouwdepot opgenomen.

Meneer en mevrouw C hebben enkele dagen later aangegeven liever een krediet aan te vragen dan te werken met een bouwdepot. BLG Wonen heeft vervolgens een offerte uitgebracht en verzocht de woning opnieuw te laten taxateren. De marktwaarde bleek toen € 162.500,-. Deze nieuwe offerte hebben meneer en mevrouw C geaccepteerd en er is vervolgens een hypothecaire geldlening van € 107.250,- verstrekt. Het overige gedeelte, het verschil tussen de financieringsvraag en de hypothecaire geldlening, is voorzien door middel van het afsluiten van een persoonlijke lening en het inbrengen van eigen vermogen.

Meneer en mevrouw C vorderen een schadevergoeding van de Adviseur

Enige tijd later hebben meneer en mevrouw C de persoonlijke lening toch overgesloten, waarbij de woning opnieuw is getaxeerd. Later hebben ze ook de hypothecaire geldlening overgesloten naar de Rabobank waarbij de woning weer diende te worden getaxeerd. Meneer en mevrouw C hebben uiteindelijk bij de Adviseur geklaagd dat hij hen niet meteen naar Rabobank heeft verwezen. Meneer en mevrouw C hebben een klacht ingediend bij het Kifid en vorderen schadevergoeding wegens diverse extra, onnodige kostenposten. Deze bestaat uit de kosten voor 3 van de 4 uitgevoerde taxaties en de boeterente die zij hebben betaald over de persoonlijke lening en de hypothecaire geldlening. Volgens meneer en mevrouw C is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de zorgplicht die op de Adviseur rust.

Is sprake van een op de Adviseur rustende zorgplicht

De Commissie oordeelt allereerst dat er sprake is van een zorgplicht. De Adviseur dient de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. De commissie stelt in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad omtrent dit onderwerp dat de zorgplicht voor de Adviseur leidt tot een hypotheekadvies dat, met het oog op alle omstandigheden van het geval, passend is. In dit geval ging het om een hypotheekaanvraag voor een recreatiewoning. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een financiering aanzienlijk en volgens de Adviseur was BLG Wonen dan ook de enige verstrekker in zijn portefeuille die tot financiering over wenste te gaan met als voorwaarde dat er voor maximaal 66% van de marktwaarde een financiering werd verstrekt.

Commissie: een passend advies betekent niet altijd het allerbeste of allergoedkoopste advies

De Commissie acht in deze omstandigheden dat de Adviseur er in een vroeg stadium en duidelijk op dient te wijzen dat zij niet met alle geldverstrekkers samenwerkt. De Adviseur heeft dan ook volgens de Commissie niet voldaan aan zijn informatieverplichting nu hij niet heeft gewezen op een grote partij als Rabobank en het feit dat hij daar niet mee samen werkt. Maar, de Adviseur handelt volgens de Commissie nog niet verwijtbaar enkel door het feit dat een hypothecaire geldlening bij Rabobank mogelijk financieel voordeliger zou zijn geweest. Een passend advies betekent niet altijd het allerbeste of het allergoedkoopste advies.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het volgens de Commissie wel onaanvaardbaar dat de Adviseur recht heeft op het volledige honorariumbedrag van € 2.800,-. De Adviseur dient 25% van zijn honorarium, een bedrag ad € 700, terug te betalen aan meneer en mevrouw C.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het afsluiten of oversluiten van uw hypotheek? Of heeft uw adviseur zijn zorgplicht op een andere manier geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant