Uitspraak: Advocaat houdt zich niet aan geheimhoudingsplicht

Voor een advocaat is de geheimhoudingsplicht van groot belang. Een advocaat mag hiermee bekend worden verondersteld en dient daarnaar te handelen. In deze zaak heeft een advocaat een in mediation tussen partijen opgesteld concept-ouderschapsplan, waarover partijen geen overeenstemming hadden bereikt, in een gerechtelijke procedure betreffende het gezag en omgang aan de rechtbank overgelegd. De raad legt berisping op.

Het procesverloop

Uit de relatie tussen klaagster en de heer X is een kind geboren. Tussen klaagster en de heer X zijn meerdere procedures gevoerd betreffende de erkenning van het kind door de heer X en het gezag over en de omgang met het kind. Advocaat heeft op 21 juli 2021 namens de heer X een verzoekschrift strekkende tot wijziging van de regeling betreffende het gezag over en contact bij de rechtbank ingediend. Advocaat heeft in het verzoekschrift informatie verschaft over het mediationtraject tussen klaagster en de heer X. Ook heeft de advocaat de in mediation tussen partijen opgesteld concept-ouderschapsplan, waarover partijen geen overeenstemming hadden bereikt, als bijlage bij het verzoekschrift overgelegd.

De klacht

Klager verwijt de advocaat dat hij de geheimhoudingsverplichting uit de mediationovereenkomst heeft geschonden door informatie over hetgeen tijdens de mediation is besproken in het verzoekschrift op te nemen en daarbij het concept-ouderschapsplan als productie in te dienen. Hiermee heet de advocaat tuchtrechtelijke verwijtbaar gehandeld.

De beoordeling

Vrijheid van handelen

De klacht heeft betrekking op het optreden van de advocaat van de wederpartij. Een advocaat heeft een ruime mate van vrijheid om de belangen van zijn cliënt te behartigen op de wijze als hem in overleg met zijn cliënt goeddunkt. Deze vrijheid is niet absoluut, maar kan onder meer beperkt worden doordat:

A) De advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij,

B) De advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen,

C) De advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel.

Daarbij geldt voorts dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft, en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan en slechts in uitzonderingsgevallen gehouden is de juistheid daarvan te verifiëren. De advocaat behoeft in het algemeen niet af te wegen of het voordeel dat hij voor zijn cliënt wil bereiken met de middelen waarvan hij zich bedient, opweegt tegen het nadeel dat hij daarmee aan de wederpartij toebrengt. Wel moet de advocaat zich onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen.

Geheimhoudingsplicht

Vast staat dat de advocaat bij een verzoekschrift, betreffende de wijziging van het gezag over en de omgang met het kind, een tijdens een mediation tussen partijen opgesteld concept ouderschapsplan als productie heeft overgelegd. Tussen partijen is geen overeenstemming bereikt; de mediationpoging is niet geslaagd en de mediation is beëindigd. De advocaat weet, althans behoort te weten, dat alles wat in een mediationprocedure ten overstaan van een mediator wordt besproken, onder de tussen partijen geldende geheimhoudingsplicht valt. Van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht dat deze zijn cliënt op die geheimhoudingsplicht wijst en dat hij/zij geen stukken, die onder die geheimhoudingsplicht vallen, in een gerechtelijke procedure inbrengt.

De advocaat heeft door, in strijd met de tussen partijen geldende geheimhoudingsplicht, het in mediation opgestelde concept ouderschapsplan in een gerechtelijke procedure in te brengen, de belangen van klaagster nodeloos geschaad, wat haar tuchtrechtelijk valt aan te rekenen. De raad zal de klacht daarom gegrond verklaren.

De beslissing

De raad van discipline verklaart de klacht gegrond. Naar het oordeel van de raad kan niet worden volstaan met een lichtere maatregel dan een berisping. De raad legt aan de advocaat dus de maatregel van berisping op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de raad van discipline lezen.

Zorgplicht advocaten

van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant