Uitspraak: College oordeelt dat accountant cliënten wel voldoende heeft geïnformeerd en vernietigd de door de accountantskamer opgelegde waarschuwing

Meneer A en meneer B zijn als registeraccountant werkzaam bij D Accountants B.V. A is via een andere bv enig aandeelhouder van administratiekantoor F. De bestuurder/algemeen directeur van administratiekantoor F is Beheer B.V. Vanaf 2015 verzorgde administratiekantoor F administratieve werkzaamheden voor N B.V. D Accountants B.V. kreeg in 2016 de opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van 2015 van N B.V. Administratiekantoor F verrichtte in 2016 daarnaast ook werkzaamheden met betrekking tot de afsplitsing van de beschermingsbewindactiviteiten en richtte 2 aparte vennootschappen op. Uiteindelijk heeft de algemeen directeur van N B.V. de opdracht aan administratiekantoor F beëindigd.

Onderneming dient klacht in tegen accountants wegens schenden gedrags- en beroepsregels

Uiteindelijk heeft N B.V. een klacht ingediend bij de Accountantskamer. Volgens N B.V. hebben meneer A en meneer B in strijd gehandeld met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. De klacht houdt 3 verwijten in:

1. Meneer A en B weigeren de naam bekend te maken van de notaris waarmee ze overleg hebben gevoerd om de activiteiten van N B.V. onder te brengen in twee gescheiden bv’s.
2. Meneer A en B hebben, ondanks dat N B.V. daarom had verzocht, de administratie tot 1 september 2016 niet afgerond en de administratie niet op verzoek van N B.V. aan haar teruggegeven.
3. Meneer A en B hebben N B.V. bij de afronding van de werkzaamheden niet netjes behandeld.

De Accountantskamer heeft de klacht tegen meneer B ongegrond verklaard. De klacht tegen meneer A heeft de Accountantskamer deels toegewezen. Klachtonderdelen 1 en 3 zijn gegrond verklaard en klachtonderdeel 2 is gedeeltelijk gegrond verklaard. Als maatregel heeft de Accountantskamer een waarschuwing opgelegd.

Accountantskamer legt een waarschuwing op aan de registeraccountant

Meneer A is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. De Accountantskamer heeft in haar uitspraak wat betreft verwijt 1 geoordeeld dat meneer A het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft geschonden door na te laten aan N B.V. de naam bekend te maken van de benaderde notaris. Uit dit fundamentele beginsel en de zorgplicht van een accountant vloeit volgens de Accountantskamer voort dat het de verantwoordelijkheid van meneer A is om naar aanleiding van de gedane verzoeken adequaat te informeren en daarbij transparant te zijn over zijn eigen handelen naar N B.V. Meneer A heeft dit niet gedaan en met de informatie die hij wel heeft verstrekt aan N B.V. heeft hij haar op een dwaalspoor gebracht.

Meneer A stelt hiertegen dat hij in een eerdere e-mail het notariskantoor met naam en toenaam heft genoemd. N B.V. kon daarom zonder enige belemmering het notariskantoor benaderen. Volgens meneer A waren de belangen van N B.V. er het best bij gediend om de gegevens pas na afronding van het dossier te verstrekken. Meneer A heeft naar eigen zeggen zoveel mogelijk geprobeerd de belangen van N B.V. te behartigen. Het College stelt vervolgens vast dat meneer A de naam van de notaris inderdaad in een e-mail heeft genoemd. Het College oordeelt daarom dat meneer A N B.V. hiermee adequaat heeft geïnformeerd en voldoende transparantie heeft betracht. Volgens het College heeft meneer A N B.V. niet op een dwaalspoor gebracht nu aan de hand van de naam van het notariskantoor en de naam van de contactpersoon eenvoudig de juiste personen benaderd konden worden. Het College oordeelt daarom dat meneer A het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet heeft geschonden.

 College vernietigd de uitspraak van de accountantskamer en verklaart klacht ongegrond

Het volgende punt wat meneer A in hoger beroep heeft aangevoerd betreft verwijt 2. Volgens de Accountantskamer heeft meneer A gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door de stukken uit haar administratie niet direct terug te geven aan N B.V. Volgens meneer A kan de verantwoordelijkheid voor teruggave van de stukken uit de administratie niet bij hem worden gelegd. De stukken berustten onder administratiekantoor F en hoewel meneer A wel aandeelhouder was had hij geen instructiebevoegdheid aan de directie. Het College is ook hier, anders dan de Accountantskamer, van oordeel dat meneer A niet verweten kan worden dat hij de administratie niet op verzoek van N B.V. heeft teruggegeven aan haar. Er is meteen na het beëindigen van de diensten het aanbod gedaan vanuit meneer A om op korte termijn een afspraak te maken om zo de overdracht van de stukken af te wikkelen.

Wat betreft verwijt 3 heeft meneer A volgens de Accountantskamer nogmaals het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden. Volgens de Accountantskamer was de reactie van meneer A op de e-mail van N B.V. dat zij de opdracht wenste te beëindigen onzorgvuldig. Meneer A stelt echter dat hij zich zorgen maakte over de verdere toekomst van N B.V. en dat hij deze zorgen in de e-mail nogmaals uiteen heeft gezet. Meneer A is van mening dat hij, door N B.V. nogmaals op een aantal zwakheden en personen in de organisatie te wijzen, juist aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als de inhoud door het College wordt beoordeeld in het licht van de waarschuwingsplicht, de zorgvuldigheid en de relatie tussen de bestuurder van N B.V. en meneer A komt zij tot de conclusie dat het oordeel van de accountantskamer onjuist is en de verwijten ongegrond zijn. Er is volgens het College geen sprake van onjuiste bewoordingen of onfatsoenlijk taalgebruik.

Het College oordeelt dat de uitspraak van de accountantskamer dient te worden vernietigd. Het College doet de zaak zelf af en verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant