Uitspraak: Deloitte schendt haar zorgplicht tegenover een derde

DLL is onderdeel van de Rabobank-groep en houdt zich bezig met factoring, een vorm van debiteurenfinanciering. Op basis van factoringovereenkomsten heeft DLL krediet verstrekt aan cliënt A, die handelt in bloemen en planten. Cliënt A heeft in oktober 2009 een overeenkomst gesloten met Deloitte “inzake verantwoordelijkheden debiteurenadministratie/debiteurenbeheer”. Deloitte heeft zich door deze overeenkomst verbonden om voor rekening en risico van cliënt A zorg te dragen voor het debiteurenbeheer en het ter beschikking stellen van debiteurengegevens aan DLL.

De werkzaamheden van Deloitte werden door een registeraccountant (hierna: “RA”) en een accountant-administratieconsulent (hierna: “AA”) uitgevoerd. In maart 2010 zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (hierna: “FIOD”) en de Economische Controledienst (hierna: “ECD”) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke strafbare feiten die zijn verricht door cliënt A, zijn bestuurder en aandeelhouder, de RA en de AA. Er is onder andere vast komen te staan dat de bestuurder en aandeelhouder van cliënt A fraude hebben gepleegd door het vervalsen van de omzet. Het gevolg hiervan is dat er een hoger krediet werd ontvangen van DLL waarop cliënt A geen aanspraak kon maken. Dit gebeurde door het opmaken van valse facturen die gericht waren aan fictieve afnemers.

Openstaande vordering van DLL op cliënt A bedraagt bijna 4 miljoen euro

Op 15 september 2010 heeft DLL de factoreringsovereenkomst opgezegd. Het door cliënt A openstaande krediet bedraagt op dat moment € 3.887.061,58. Op 1 november 2010 heeft Deloitte de samenwerking met cliënt A opgezegd en op 2 november 2010 is cliënt A failliet verklaard. Vervolgens zijn de bestuurder en aandeelhouder op 1 april 2011 failliet verklaard.

De verzekeraar van DLL heeft een uitkering aan DLL gedaan in verband met het niet terugbetaalde krediet van cliënt A. DLL is een rechtszaak gestart en is van mening dat van Deloitte, de RA en de AA onrechtmatig hebben gehandeld tegenover DLL. DLL vordert een schadevergoeding van € 780.507,48 en € 388.706,16. Daarnaast vordert DLL betaling van een bedrag ad € 3.106.554,00 aan AIG. De schade bestaat uit het door cliënt A opgenomen en niet terugbetaalde krediet.

DLL: de registeraccountant en accountant-administratieconsulent hebben hun zorgplicht geschonden

DLL baseert de vordering op de RA en AA op schending van de zorgplicht die rust op accountants. DLL is van mening dat de RA en AA onvoldoende oplettend zijn geweest en daarmee de fraude van de bestuurder en aandeelhouder hebben gefaciliteerd. De rechtbank oordeelt dat de RA en AA niet hebben opgetreden als controlerend accountant. Echter, het is de vraag op welke taken een zorgplicht rustte. Bij wettelijke taken heeft Deloitte altijd een zorgplicht jegens DLL omdat de uitvoering van deze taak een publiek belang dienen. Voor niet-wettelijke taken geldt dat in beginsel alleen jegens de opdrachtgever een zorgplicht bestaat. Er zijn hier wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld “als een accountant zich jegens een derde uitlaat over de situatie bij zijn opdrachtgever en weet of behoort te weten dat die derde (zeer) waarschijnlijk op die uitlating zal vertrouwen bij het nemen van een beslissing over een bepaalde transactie of een transactie van een bepaalde soort.”

Rechtbank: zorgplicht geschonden door zowel Deloitte als de registeraccountant en de accountant-administratieconsulent

Als er sprake is van een zorgplicht van Deloitte jegens DLL moet er gekeken worden of het handelen van Deloitte overeenkomt met wat van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam accountant mag worden verwacht. Wat betreft de debiteurenconfirmaties en de inbrengverklaring is de rechtbank van oordeel dat er sprake was van een op de RA rustende zorgplicht jegens DLL. In beide gevallen is deze zorgplicht geschonden door de RA.

Voor het betrachten van onvoldoende kritische distantie worden zowel de RA als de AA aansprakelijk gehouden. Echter, het nalaten hiervan kan worden toegerekend aan Deloitte. Deloitte is dus samen met de RA en de AA hoofdelijk aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade van DLL.

De vragen omtrent het causaal verband, de schade en het beroep van Deloitte op eigen schuld van DLL worden later in de procedure nog besproken. Vast staat dat de zorgplicht jegens DLL is geschonden door de accountants en Deloitte.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant