Uitspraak: Forse boete voor niet naleven meetinstructie opgelegd door de Raad van Toezicht van het NVM

Familie X had een pand op het oog. Beklaagde trad op als verkopend makelaar. Familie X heeft op 5 december 2016 het pand ook gekocht. Zowel in de verkoopbrochure, als op de website van de makelaar, werd aangegeven dat de woning een woonoppervlak van 200 m2 zou hebben. Uit een in opdracht en voor rekening van familie X uitgevoerde meting bleek het woonoppervlak van de woning echter geen 200 m2, maar 163 m2 te zijn. Familie X heeft zich met hun klachten gewend tot de Raad van Toezicht van het NVM.

De klacht en het verweer

In hun klachtbrief voert familie X de volgende klachten aan:

 • De makelaar heeft klachtwaardig gehandeld door een woonoppervlakte op te geven van 200 m2, terwijl het woonoppervlak van de woning slechts 160,4 m2 bedraagt.
 • De makelaar heeft klachtwaardig gehandeld door de woning niet volgens de dwingendrechtelijke voorgeschreven meetinstructie te meten;
 • De makelaar heeft klachtwaardig gehandeld nu bij een ander pand tevens een woonoppervlakte is opgegeven van 200 m2, terwijl het woonoppervlak slechts 160,4 m2 bedraagt. Het simpele feit dat de oppervlakte ook hier zo exorbitant afwijkt, maakt dat beklaagde klachtwaardig heeft gehandeld. Dit pand diende duidelijk als referentiepand en had derhalve een belangrijke functie.
 • Op 2 december 2014 heeft de makelaar eveneens als NVM-makelaar bemiddeld bij de verkoop van weer een ander pand. Het pand is gepresenteerd met een woonoppervlakte van 198 m2, terwijl het werkelijk woonoppervlak ook in deze casus maar 160,4 m2 bedroeg.
 • Tenslotte hebben klagers tijdens de zitting op 10 oktober 2017 nog benadrukt dat naar hun oordeel de meetinstructie door beklaagden herhaald niet is/wordt nagevolgd.

De makelaar erkent dat hij bij drie panden de oppervlakte niet conform de Meetinstructie heeft gemeten. Hij stelt echter dat hij de woonoppervlak uit oude verkoopstukken heeft overgenomen. De makelaar ontkent dat er sprake is van herhaalde, verschillende fouten. De makelaar stelt dat nu het om panden in een en het zelfde project gaat, er sprake is van één en dezelfde fout.

De beoordeling

Naar het oordeel van de Raad staat vast dat met betrekking tot drie van de vier panden de meetinstructie niet is nageleefd en dat er bij de verkoop van die panden inderdaad niet de juiste gebruiksoppervlakte is vermeld.

De omstandigheid dat het woonoppervlak is overgenomen uit de verkoopstukken van 2002 doet aan het vorenstaande niet af. Die omstandigheid geeft geen rechtvaardiging voor de foutieve maten. Een makelaar heeft zich immers steeds te houden aan de NVM meetinstructie. Dit impliceert dat hij zich er steeds, dus óók als hem door zijn opdrachtgever en/of iemand anders maten van een object worden opgegeven, van dient te vergewissen dat die maten juist zijn. Anders gezegd: het is en blijft de verantwoordelijkheid van de NVM-makelaar om de maten van een object volgens de in de meetinstructie aangegeven methode te berekenen en/of te checken en volgens de in de Meetinstructie gebruikte terminologie te benoemen.

Dat de makelaar dat niet heeft gedaan, valt hem te verwijten. Aldus komt de Raad tot de slotsom dat door beklaagde evident in strijd met artikel 1, 2, 5 en 10 van de Erecode NVM jo artikel 15 van de Verenigingsstatuten is gehandeld. Beklaagde heeft daardoor naar het oordeel van de Raad niet alleen zichzelf, maar ook de NVM als betrouwbaar en zorgvuldig werkende beroepsorganisatie in opspraak c.q. diskrediet gebracht.

De Raad zal de klachten dus grotendeels gegrond bevinden en de makelaar een berisping geven en  een voorwaardelijke boete op van € 10.000,00.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar? Heeft uw makelaar uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? Doet uw makelaar of bemiddelaar iets gedaan wat volgens u niet is toegestaan en lijdt u daar schade door? Neem dan contact op met ons op.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant