Uitspraak: Geen uitzondering: De notaris mag niet handelen en beleggen in registergoederen

De notaris heeft twee appartementen in eigendom, en deze appartementen worden inmiddels langdurig verhuurd aan derden. De notaris heeft gehandeld in strijd met artikel 17 derde lid Wna, de notaris mag niet in registergoederen handelden of beleggen. Klacht wordt gegrond verklaard door Kamer.

Het procesverloop

Op 29 juni 2011 is aan de notaris en haar echtgenoot een appartement met berging geleverd. Daarnaast is op 14 oktober 2011 aan de notaris en haar echtgenoot een ander appartement geleverd. Op 24 juli 2020 zijn deze appartementen toegedeeld aan de notaris. Het BFT heeft op basis van zijn toezichttaak een onderzoek ingesteld bij de notaris naar het bezit van twee registergoederen met het oogmerk deze panden te verhuren aan derden. De bevindingen van voormeld onderzoek zijn neergelegd in het (definitieve) onderzoeksrapport van BFT van 25 februari 2021.

De klacht

Klager verwijt de notaris het schenden van het in artikel 17, derde lid, van de Wna vastgelegde verbod om te beleggen in registergoederen. De notaris heeft twee woningen gekocht ten behoeve van haar kinderen. Na het vertrek van de kinderen uit deze woningen heeft de notaris deze woningen aangehouden als belegging middels verhuur aan derden. Klager stelt dat de notaris niet duidelijk heeft gemaakt dat het aanhouden van registergoederen voor de verhuur is aan te merken als incidentele betrokkenheid bij een onroerendgoedtransactie of dat die transacties redelijkerwijs nodig waren voor de ambtsuitoefening of persoonlijke doeleinden. Er is geen sprake van een persoonlijk doeleinde dat een uitzondering op het beleggingsverbod toelaat.

De beoordeling

Op grond van artikel 17, derde lid, van de Wna, is het de notaris verboden, rechtstreeks of middellijk, te handelen en te beleggen in registergoederen en effecten in ter beurze genoteerde en in niet ter beurze genoteerde vennootschappen, tenzij hij redelijkerwijs mag verwachten dat hierdoor zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid niet wordt of kan worden beïnvloed dan wel de eer of het aanzien van het ambt niet wordt of kan worden geschaad.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat een notaris is toegestaan om incidenteel betrokken te zijn bij onroerend goed transacties als daar een goede reden voor is. Deze incidentele betrokkenheid is echter beperkt tot vastgoedtransacties voor daadwerkelijk persoonlijk gebruik of voor de ambtsuitoefening. Als voorbeelden worden vastgoedtransacties genoemd betreffende de eigen woning, de eigen kantoorruimte, een tweede woning of een woning voor de kinderen.

De kamer oordeelt dat vast staat dat de appartementen sinds 2011 (mede) in eigendom van de notaris zijn. Sinds 2011 hebben de kinderen van de notaris elk slechts twee tot drie jaar in een van de appartement gewoond, tegelijkertijd met maximaal drie andere huurders (studenten). Immers heeft de notaris verklaard dat de woning ongeveer drie jaar door één van haar kinderen is bewoond, terwijl de andere woning in de periode 2016 – 2018 door één van de kinderen van de notaris is bewoond. De kinderen van de notaris wonen al enige tijd ergens anders.

Gelet op het vorenstaande is de kamer van oordeel dat genoegzaam is gebleken dat deze appartementen niet worden gebruikt voor eigen persoonlijk gebruik zoals bedoeld in de Memorie van Toelichting en in het verleden slechts kort en gedeeltelijk. Ook in die situatie is er geen sprake van geweest dat de woningen louter voor gebruik door dan wel ten behoeve van de studerende kinderen werden aangehouden. De kamer heeft veeleer de indruk dat het gaat om beleggingsobjecten waarin ook plaats is geweest voor de eigen kinderen.

De beslissing

Nu de notaris heeft gehandeld in strijd met artikel 17 derde lid Wna, zal de kamer de klacht gegrond verklaren. Gelet op de ernst van het laakbaar handelen van de notaris ziet de kamer aanleiding om een berisping als tuchtmaatregel op te leggen. Daarnaast acht de kamer een geldboete van € 10.000,– passend en geboden.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant