Uitspraak: Is er sprake van een beroepsfout?

Advocaat behoort zijn cliënt te adviseren welk bewijs nodig is in een procedure, maar is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van dit bewijs. Als het vereiste bewijs vervolgens in een procedure niet kan worden geleverd, betekent het dan dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt?

Procesverloop

De ex-werkgever van klager heeft met toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst met klager opgezegd. Klager heeft vervolgens bij de kantonrechter een verzoek tot veroordeling van zijn ex-werkgever tot betaling van een billijke vergoeding, naast de al betaalde transitievergoeding, ingediend. De kantonrechter heeft het verzoek van klager bij beschikking afgewezen. De kantonrechter overwoog dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de ex-werkgever.

Klager wenste hoger beroep in te stellen tegen voormelde beschikking van de kantonrechter. Verweerster is door de rechtsbijstandsverzekeraar van klager ingeschakeld om klager in hoger beroep bij te staan. Verweerster heeft klager geïnformeerd over de kansen en de risico’s van de procedure. Verweerster heeft daarbij met name gewezen op het feit dat een billijke vergoeding alleen wordt toegewezen als een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat de lat dus hoog ligt. Op 18 juni 2020 heeft de zitting bij het gerechtshof plaatsgevonden. Het gerechtshof heeft de beschikking van de kantonrechter van 1 oktober 2019 bij beschikking van 6 augustus 2020 bekrachtigd. Klager heeft geen cassatie ingesteld.

Klager heeft per e-mail een klacht over het optreden van verweerster bij het kantoor van verweerster ingediend. Klager heeft het kantoor van verweerster aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft per e-mail aan klager bericht dat het kantoor van verweerster niet aansprakelijk is voor de door klager geclaimde schade.

De klacht

Klager verwijt verweerster het volgende:

Onderdeel a: Verweerster heeft een beroepsfout gemaakt

Klager stelt dat de verweerster heeft nagelaten zorg te dragen voor een medische verklaring inzake het causale verband tussen het tekortschieten in de zorgplicht door de werkgever en de daardoor bij klager ontstane arbeidsongeschiktheid. Hierdoor is de billijke vergoeding een onhaalbaar verhaal geworden volgens klager.

Onderdeel b: Verweerster heeft de belangen van klager onvoldoende zorgvuldig behartigd

Klager stelt dat verweerster zich tijdens haar betoog ter zitting van het gerechtshof niet tot de kern beperkt heeft. Verweerster heeft te veel ruimte gegeven aan (de advocaat van) de ex-werkgever voor het uiten van leugens. Verweerster heeft de onwaarheden van de wederpartij niet weersproken.

Onderdeel c: Verweerster hield zich niet aan de opdracht

Verweerster heeft enerzijds werkzaamheden uitgevoerd en in rekening gebracht waarvoor klager geen opdracht had gegeven en anderzijds enkele door klager wel gegeven opdrachten niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld een onderzoek naar een door de ex- werkgever aan klager opgelegde boete, opvragen van het dossier bij het Huis voor Klokkenluiders en het proces-verbaal van de zitting.

Onderdeel d: Verweerster heeft onnodig veel, en niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken, gedeclareerd

Verweerster heeft onnodig veel en onjuiste bedragen in rekening gebracht volgens klager.

De beoordeling

Onderdeel a: Verweerster heeft een beroepsfout gemaakt

De raad kan op grond van de overgelegde stukken en het ter zitting verhandelde niet vaststellen dat verweerster de standpunten van klager onjuist heeft verwoord danwel onlogische, onredelijke of onbegrijpelijke standpunten heeft ingenomen. Klager heeft ook geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat verweerster de standpunten van klager onjuist heeft verwoord. De raad zal het eerste onderdeel van de klacht daarom ongegrond verklaren.

Onderdeel b: Verweerster heeft de belangen van klager onvoldoende zorgvuldig behartigd

De standpunten van klager en verweerster over de voorbereiding op en het verloop van de zitting staan tegenover elkaar. De raad kan op grond van de aan de raad overgelegde stukken en de verklaringen ter zitting niet vaststellen welke van beide lezingen juist is. Dat de inbreng van verweerster heeft geleid tot leugens van de wederpartij blijkt niet uit de beschikking van het gerechtshof. De raad kan niet vaststellen dat verweerster de belangen van klager onvoldoende zorgvuldig heeft behandeld. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

Onderdeel c: Verweerster hield zich niet aan de opdracht

Uit de opdrachtbevestiging volgt dat aan verweerster de opdracht is gegeven om klaagster te adviseren en begeleiden, ter verkrijging van een billijke vergoeding en smartengeld van de ex-werkgever. Verweerster heeft klager bijgestaan in de procedure in hoger beroep inzake de billijke vergoeding. Verweerster heeft hiermee voldaan aan de aan haar gegeven opdracht. Indien klager zich niet kon verenigen met de aanpak van verweerster had het op zijn weg gelegen om zich tot een andere advocaat te wenden. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

Onderdeel d: Verweerster heeft onnodig veel, en niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken, gedeclareerd

Dit onderdeel van de klacht heeft betrekking op de declaratie van verweerster. De tuchtrechter heeft niet de bevoegdheid declaratiegeschillen te beslechten, doch waakt slechts tegen excessief declareren. Hiervan is in deze niet gebleken, zodat dit onderdeel van de klacht als ongegrond wordt afgewezen.

De beslissing

De raad van discipline verklaart de klacht in alle onderdelen ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de raad van discipline te lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant