Uitspraak: Advocaat maakt beroepsfout door niet op tijd procedure aanhangig te maken

Klager is op 29 april 2019 bij H. B.V. in dienst getreden op basis van een contract voor de bepaalde tijd van zes maanden. Op 29 mei 2019 is hij op staande voet ontslagen. Klager heeft zich op 3 juli 2019 tot het Juridisch Loket gewend en is op die dag verwezen naar verweerder.

Klager is op 4 juli 2019 op het kantoor van verweerder geweest voor een eerste bespreking over de zaak. Tijdens deze bespreking heeft verweerder klager een handgeschreven briefje overhandigd, met daarop de stukken die klager hem per e-mail diende toe te zenden.

Op 22 juli 2019 heeft klager aan verweerder een e-mail gestuurd: “Graag zou ik vandaag willen weten wat de status is van mijn zaak (…). Omdat het momenteel financieel een probleem gaat worden ik krijg zoals u weet geen ww en ook heb ik geen recht op bijstand van de sociale dienst ivm inkomen van mijn vriendin. Tevens verloopt het termijn binnenkort om te reageren op het ontslag.”

Op 29 juli 2019 verstreek de termijn waarbinnen een procedure moest worden gestart tegen het aan klager gegeven ontslag op staande voet. Op 19 september heeft klager een klacht ingediend over verweerder.

De klacht en het dekenbezwaar

Klager verwijt verweerder dat hij hem niet heeft bijgestaan zoals van een behoorlijk advocaat mag worden verwacht door niet binnen de daarvoor geldende vervaltermijn van twee maanden een procedure aanhangig te maken tegen het aan klager gegeven ontslag op staande voet. Het bezwaar van de deken houdt in dat verweerder met zijn handelwijze jegens klager ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen die het beroep van advocaat met zich meebrengt.

De beoordeling

Bij de beoordeling houdt de tuchtrechter rekening met het feit dat een advocaat voor het – in overleg met zijn cliënt – te voeren beleid een ruime vrijheid toekomt met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandelt en met de keuzes waar de advocaat bij de behandeling van de zaak voor kan komen te staan. De vrijheid die de advocaat in dat verband toekomt is echter niet onbeperkt, maar wordt begrensd door de eisen die aan de advocaat in de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt. Die professionele standaard veronderstelt een handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. De vrijheid die de advocaat in dat verband toekomt is echter niet onbeperkt, maar wordt begrensd door de eisen die aan de advocaat in de uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen de beroepsgroep als professionele standaard geldt.

Indien verweerder van oordeel was dat de zaak van klager geen kans van slagen had en hij om die reden geen procedure aanhangig zou maken, dan had hij dat tijdig schriftelijk aan klager moeten berichten. Verweerder blijft alleen volhouden dat klager zich pas op 4 juli 2019 en dus te laat tot hem heeft gewend en verweerder daarom de zaak niet heeft aangenomen. Naar het oordeel van de raad blijkt echter uit de zich in het dossier bevindende stukken niet dat verweerder de zaak van klager niet heeft aangenomen. Naar het oordeel van de raad heeft verweerder een beroepsfout gemaakt door niet binnen de daarvoor geldende vervaltermijn namens klager een procedure aanhangig te maken. De klacht en het dekenbezwaar zijn daarom gegrond. Verweerder heeft bij de deken en de raad getracht de feiten te verdraaien en de schuld bij klager te leggen. De raad rekent hem dat zwaar aan. Aan verweerder wordt daarom de maatregel van schorsing voor de duur van 4 weken opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant