Uitspraak: Klacht tegen notaris is niet-ontvankelijk en tegen kandidaat-notaris ongegrond

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat zij haar vragen niet beantwoordt, dat zij haar kwetst en dat zij haar beïnvloedt. De klacht jegens notaris wordt niet-ontvankelijk verklaard en jegens de kandidaat-notaris ongegrond op alle onderdelen.

Het procesverloop

Op 30 juli 2021 heeft de zuster telefonisch contact met het notariskantoor opgenomen voor het maken van een afspraak voor klaagster voor het opstellen van een levenstestament.

Op 10 augustus 2021 heeft klaagster op het notariskantoor een kennismakingsgesprek gehad met de kandidaat-notaris ter voorbereiding op een volgend gesprek. Op verzoek van klaagster was de zuster aanwezig bij het gesprek. Op 19 augustus 2021 heeft er een vervolggesprek plaatsgevonden. Klaagster heeft in dat gesprek aangegeven dat zij voornemens was een levenstestament en testament op te willen stellen. De zuster van klaagster was daarbij aanwezig.

Bij brief van 24 augustus 2021 heeft de kandidaat-notaris een informatieve brief opgesteld met betrekking tot het doel en de inhoud van het testament en het levenstestament. In een brief van 14 september 2021 heeft klaagster een aantal vragen gesteld aan de kandidaat-notaris. Op 18 november 2021 heeft de kandidaat-notaris klaagster per e-mailbericht een herinnering gestuurd, omdat zij geen reactie van klaagster had ontvangen. Op 21 december 2021 heeft er een derde bespreking plaatsgevonden tussen klaagster en de kandidaat-notaris. Klaagster heeft in dat gesprek haar wensen kenbaar gemaakt met betrekking tot het testament en het levenstestament. De zuster was kort bij dit gesprek aanwezig.

De klacht

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat zij haar vragen niet beantwoordt. De kandidaat-notaris had aan klaagster gevraagd een vermogensoverzicht mee te nemen naar de bespreking. Klaagster heeft tot nu toe niet vernomen wat het doel is van dit verzoek. Verder zijn gegevens in de concepten verwerkt die klaagster niet aan de kandidaat-notaris heeft verstrekt. De geboorteplaats en geboortedatum van de zuster en zwager zijn opgenomen. De kandidaat-notaris meldde dat zij de gegevens uit BRP had gehaald. Pas later meldde zij dat de gegevens van de zuster en zwager op het notariskantoor bekend waren. In het concept-levenstestament stond dat Leiden de geboorteplaats van de neven was, terwijl klaagster was gevraagd de gegevens zelf aan te leveren aan het kantoor.

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat zij haar beïnvloedt. Door de aanvullende gegevens van de begunstigden in te vullen, zonder medeweten van klaagster, zorgt ervoor dat klaagster geblokkeerd wordt in haar wensen. Dit volgt uit de opmerking van de kandidaat-notaris dat als je een eerste voorstel doet en dit daarna door omstandigheden wijzigt “je oneerlijk bent”.

De kandidaat-notaris beïnvloedt klaagster door aan te geven dat de nalatenschap van klaagster aan haar neven via haar broer of zuster bij hen terecht zal komen. De broer en zuster dienden dan een testament te maken, waarin ze dat regelen. De kandidaat-notaris verplicht hierdoor de broer en zuster ertoe dat zij de erfenis van klaagster in stand moeten houden.

Verder heeft het notariskantoor het vaste telefoonnummer van de zuster gebruikt om te melden dat het concept kon worden afgehaald. De zwager van klaagster nam de telefoon op, terwijl hij niet op de hoogte was. Klaagster is beïnvloed, doordat door dit handelen de zwager ervan in kennis is gesteld dat zij zaken met het notariskantoor doet en dat de zuster contactpersoon is van klaagster.

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat zij haar gekwetst heeft. Tijdens de bespreking vroeg de kandidaat-notaris aan klaagster wie zij als erfgenamen wenste te benoemen. Klaagster wilde haar zuster en broer, ieder voor de helft, benoemen. Indien zij vooroverleden zijn, zouden hun kinderen erfgenamen moeten worden. De zuster heeft drie kinderen en de broer twee. Klaagster stelde voor om ieder 20% te laten erven. De kandidaat-notaris merkte vervolgens op “dit voelt niet goed” en “het voelt niet eerlijk”. Klaagster voelt zich door deze opmerkingen klem gezet.

Dat de kandidaat-notaris op schrift heeft gezet dat klaagster niet wenste dat haar moeder zou erven en dat de Kamer daarvan nu ook op de hoogte is kwetst klaagster eveneens. Verder heeft klaagster vanaf het eerste contactmoment haar zuster opgegeven als contactpersoon die te bereiken is via een mobiel nummer en het e-mailadres van klaagster zelf. Verder heeft de kandidaat-notaris in het eerste kennismakingsgesprek al gevraagd of zij het gesprek met klaagster alleen verder kon voeren om inhoudelijk op haar wensen in te kunnen gaan. Klaagster is hierdoor gekwetst en overvallen.

De beoordeling

Klacht jegens notaris

Voor zover het de klacht tegen de notaris betreft overweegt de Kamer het volgende. Vast is komen te staan dat de klacht geen enkel feitelijk verwijt tegen de notaris inhoudt. Nu de klacht niet naar de eis der wet met redenen is omkleed, is klaagster daarin niet-ontvankelijk.

Klacht jegens kandidaat-notaris

Wat betreft het verwijt van het niet beantwoorden van vragen is uit het dossier voldoende naar voren gekomen dat de kandidaat-notaris uitgebreid de diverse vragen van klaagster heeft beantwoord. Niet is gebleken dat de kandidaat-notaris vragen niet beantwoord heeft of heeft omzeild. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Klaagster verwijt de kandidaat-notaris dat zij “dit voelt niet goed” en “het voelt oneerlijk” heeft gezegd. De kandidaat-notaris heeft dat bestreden. Zij lichtte toe aan klaagster te hebben uitgelegd wie de wettelijke erfgenamen zouden zijn. Toen klaagster aangaf dat zij wenste dat alleen haar broer en zuster zouden erven en niet haar moeder, heeft de kandidaat-notaris er gevoel in willen leggen. Daarom gaf zij de suggestie dat het wellicht voor klaagster niet goed zou kunnen voelen, aldus de kandidaat-notaris. Gelet daarop staat al niet voldoende vast of en hoe de kandidaat-notaris heeft gezegd wat klaagster haar verwijt. Wijzen op de gevolgen van een keuze in testamenten, zeker in de familiesfeer, is in elk geval niet klachtwaardig. Ook overigens is niets aangevoerd dat naar objectieve maatstaven als kwetsend moet worden aangemerkt. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Wat betreft het bellen naar het vaste nummer het volgende. Klaagster had aanvullende wensen voor wat betreft toezenden van stukken. Toezending van stukken via de post was daarom geen optie. Het bellen naar het vaste nummer was een extra service, aangezien er tevergeefs was getracht contact op te nemen met de zuster via de gekozen wijze van communiceren, namelijk via het mobiele nummer van de zuster. Het enkele feit dat aan de zwager, op het vaste telefoonnummer van de aangewezen zuster, is medegedeeld dat er een brief klaar lag op het kantoor is niet klachtwaardig. Er is immers geen mededeling gedaan over de inhoud. Van anders dan voortvarend, zorgvuldig en behoorlijk handelen door de kandidaat-notaris is niet gebleken. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Wat betreft de vraag naar het vermogensoverzicht het volgende. Dit betreft in de notarispraktijk een standaardvraag. Voor een goede en zorgvuldige dienstverlening is het noodzakelijk voldoende inzicht te hebben in het vermogen van de testateur en de verschillende typen bestanddelen waaruit dit bestaat. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Voor zover de klacht ziet op het opnemen van personalia in de akte het volgende. Niet is gebleken dat er andere zaken zijn opgevraagd, dan die in de bespreking met klaagster zijn benoemd. Klaagster was via de zuster met het notariskantoor in contact gekomen. De zuster en zwager waren daar al cliënt. De kandidaat-notaris beschikte over de aanvullende gegevens en heeft die gebruikt. Overigens zijn er verder geen gronden aangevoerd die leiden tot een gegrondheid van de klacht. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

In de aanvullende brief van 4 oktober 2022 heeft klaagster voor het eerst de kandidaat-notaris het verwijt gemaakt van schending van de geheimhoudingsplicht. Voor zover de kandidaat-notaris is ingegaan op zaken die tijdens de besprekingen zijn besproken met klaagster heeft te gelden dat zij jegens de Kamer niet gehouden is aan haar geheimhoudingsplicht op grond van artikel 94 lid 2 Wna. Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht tegen de notaris niet-ontvankelijk en verklaart de klacht tegen de kandidaat-notaris op alle onderdelen ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant