Uitspraak: Niet melden klacht tegen controlerend accountant niet bestraft

Klagers zijn als curator aangesteld in een faillissement. A heeft accountantsverklaringen afgegeven en ondertekend bij de geconsolideerde jaarrekening 2008 en 2009.

Reeds is inzake de controlewerkzaamheden over de jaren 2008 en 2009 een tuchtklacht tegen A ingediend. Er is een minnelijke regeling bereikt waardoor de tuchtklacht is ingetrokken. De Accountantskamer heeft beslist dat de behandeling van de klacht om redenen aan het algemeen belang ontleend dient te worden voortgezet. Hierbij zal de AFM als klaagster optreden.

Betrokkene is lid van de Juridische Commissie en is in die hoedanigheid gevraagd om met een accountant mee te kijken naar aanleiding van een kwestie waarbij die accountant is betrokken en die tot een tuchtrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure kan leiden dan wel reeds heeft geleid. Aan betrokkene werd gevraagd om mee te denken naar aanleiding van de verwijten tegen A.

Klacht

De accountant zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Ook zou zijn gehandeld in strijd met artikel 30 Wta. Er is sprake van verzwarende omstandigheden.

Beoordeling

Een registeraccount is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wab bepaalde en ter zake van enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

Betrokkene verweert zich tegen het standpunt dat hij werkzaamheden dan wel verantwoordelijkheden van A zou hebben overgenomen. Betrokkene is alleen ingesteld om A bij te staan. Betrokkene ontkent de externe accountant in de zin van artikel 30 Wta te zijn, nu hij niet degene was die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de wettelijke controle.

Onder externe accountant moet volgens Artikel 1, lid 1, onder f Wta worden verstaan: “de natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan een KPMG en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een wettelijke controle.”

Artikel 30 Wta luidt als volgt: “Indien de externe accountant met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle wordt betrokken in een tuchtrechtsgeding, meldt hij dit onverwijld aan de betrokken controlecliënt.”

A was dus de controlerend accountant voordat het bedrijf failliet werd verklaard. A heeft verklaringen afgegeven en ondertekend, waardoor A optrad als extern accountant. A had de verplichting om de tegen hem ingediende klachten bij zijn controlecliënt te melden.

Niet is gebleken dat betrokkene werkzaamheden heeft verricht na het vertrek van A. Na faillissement zijn geen jaarrekeningen meer opgemaakt. Er is geen aanleiding om betrokkene als extern accountant aan te merken. Ook had betrokkene in het kader van de zorgplicht niet de verplichting om ingediende klachten tegen A te melden bij zijn controlecliënt.

De werkzaamheden van betrokkene spitsen zich toe op een analyse van de tegen de betrokken accountant geuite verwijten tegen de achtergrond van de verrichte werkzaamheden en in het licht van de toepasselijke regelgeving.

Oordeel

De accountant die werd gevraagd om een controlerend accountant bij te staan, mag niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet melden van een eerder klacht die tegen de controlerend accountant is ingediend. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant