Uitspraak: Accountant had weg moeten blijven van een onderzoek naar de getrouwheid

Betrokkene staat ingeschreven in het daarvoor bestemde register en is werkzaam voor C Accountants. Stichting D heeft als doel de belangen behartigen van eigenaren van grond in de woonwijk.

Sinds 2007 heeft C jaarlijks rapport uitgebracht omtrent de jaarrekening van Stichting D. Voordat C dit verzorgde, deed E Accountant dit. Betrokkene is sinds 2015 de tekenende accountant van Stichting D en heeft een opdracht voor samenstelling aanvaard. De statuten van de stichting zijn per 9 december 2016 enigszins gewijzigd.

Takenpakket accountant

In de opdrachtbevestiging voor het samenstellen van de jaarrekening over het jaar 2017 staat onder andere dat geen sprake is van een assurance-opdracht en de accountant ook deze werkzaamheden niet zal uitvoeren en geen controle of beoordelingsconclusie zal opstellen.

Betrokkene heeft een accountantsrapport opgesteld waarin de balans met en toelichting over 2017 is opgenomen.

Accountant zou hebben gehandeld in strijd met gedrags- en beroepsregels

Klager is van mening dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels. De volgende verwijten worden gemaakt: betrokkene heeft geen controleopdracht uitgevoerd nu dit wel in de statuten van D is voorgeschreven, betrokkene heeft de deelnemers van de stichting niet op de hoogte gebracht dat niet aan de statuten is voldaan en onzorgvuldig gerapporteerd.

Betrokkene is van mening dat klager met het tuchtrecht inzicht wil krijgen in de verkooptransacties, waar het niet voor is bedoeld. De kamer volgt betrokkene niet. Het gaat om handelen en/of nalaten dat in strijd is met een goede uitoefening van het accountantsberoep. Dat eventueel ook sprake is van een (eigen) belang betekent nog niet dat sprake is van misbruik van het tuchtrecht.

Termijnen om te klagen

Betrokkene heeft ook aangevoerd dat klager niet tijdig heeft geklaagd. Klager heeft de beschikking over de jaarrekeningen van 2007 tot en met 2012. Tevens is klager van 2003 tot en met 2016 lid geweest van de financiële commissie van de stichting, zodat hij bekend moet zijn geweest met de samenstellingsverklaring in plaats van (ook) een controleverklaring. De zesjaarstermijn is niet verstreken voor 1 januari 2019, nu de gedraging van betrokkene in minder van 6 jaar vanaf die datum plaatsvond.

De Kamer heeft geoordeeld dat niet is gebleken dat klager op de hoogte was van regels voor accountants. Klager heeft gesteld dat hij geen financiële kennis heeft en alleen vanwege technische kennis lid was van de commissie van de stichting. Het verwijt dat klager al sinds 2007 op de hoogte was slaagt niet waardoor ook het driejaarstermijn niet is overschreden. Op het moment dat de klacht werd ingediend was het huidige tienjaarstermijn eveneens niet verstreken. Klager is ontvankelijk in zijn klacht.

Tevens gerapporteerd over getrouwheid jaarrekeningen

Betrokkene voert tevens aan dat geen onduidelijkheden kunnen bestaan over zijn werkzaamheden, nu duidelijk in zijn samenstelverklaring staat dat het niet gaat om controle- of beoordelingswerkzaamheden. Een aantal posten die in de jaarrekening nader zijn uitgelegd, moeten worden gezien als uitleg bij de samenstellingsverklaring.

De Kamer is van oordeel dat een registeraccount jaarlijks de getrouwheid onderzoekt bij de jaarrekening en dat de uitslagen moeten worden gerapporteerd in de vorm van een verklaring. De bepaling kan niet anders worden opgevat dan dat de accountant ieder jaar een onderzoek moet instellen naar de getrouwheid van de jaarrekening. Het verwijt van klager dat ten onrechte geen controlewerkzaamheden door accountant zijn verricht houdt dan ook geen stand.

Controle nauwkeurigheid of volledigheid niet vereist

Het is niet vereist dat de nauwkeurigheid of de volledigheid van informatie wordt onderzocht of verzameld om een controleoordeel of beoordelingsconclusie over het opstellen tot uitdrukking te brengen. Het resultaat van de werkzaamheden omtrent de samenstelling is dan ook geen rapport of een verklaring over getrouwheid. Betrokkene had dus niet rapport mogen uitbrengen over de getrouwheid in zijn samenstellingsverklaring. Dit moet aan het bestuur worden overgelaten, die op haar beurt een registeraccount kan inschakelen. Betrokkene heeft onduidelijkheden gewekt in zijn samenstellingsverklaring omtrent zijn werkzaamheden. Hiermee heeft betrokkene het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden.

Echter, lag het niet op de weg van betrokkene om deelnemers te informeren over het feit dat niet aan de statuten van de stichting werd voldaan. Dit zou in strijd komen met het vertrouwelijkheidsbeginsel. Van betrokkene kon wel worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever erop had gewezen in het kader van een zorgvuldig optredend accountant, maar hierover is niet geklaagd.

Betrokkene had volgens de Kamer wel moeten vermelden welke specifieke regels omtrent de in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels hij heeft bedoeld.

Betrokkene kon niet volstaan met een verwijzing naar de algemeen aanvaarde verslaggevingsregeling, aangezien de jaarrekening een andere grondslag heeft dan genoemd in de opdrachtbevestiging.

Accountant wordt berispt

De Accountantskamer legt een berisping op aan betrokkene, rekening houdende met de aard en de ernst van het verzuim van de betrokkene en de omstandigheden waaronder.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant