Uitspraak: Notaris geeft notariële verklaring, maar executeur is verantwoordelijk

Meneer en mevrouw K hebben vijf kinderen. Mevrouw K is in februari 2016 overleden en haar echtgenoot is al eerder overleden. De erfgenamen zijn hun vijf kinderen. Eén van de kinderen is benoemd tot executeur. Hij heeft notaris A bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken. Er is echter een conflict ontstaan tussen de kinderen. Twee van de kinderen, B en C, zijn een procedure begonnen tegen de overige erfgenamen, X, Y en Z. Tijdens de comparitie zijn er verschillende afspraken gemaakt die vervolgens zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Eén van die afspraken is dat de verdere afwikkeling, indien dat nodig is, onder begeleiding van notaris A of een andere, in onderling overleg aan te wijzen, boedelnotaris zal worden uitgevoerd.

Notaris stelt notariële verklaring op over de door hem beoordeelde rekening en verantwoording

X was door zijn ouders benoemd tot executeur. Naar aanleiding van het proces-verbaal heeft de executeur niet mr. A, maar de notaris benaderd. Hierover heeft hij de overige erfgenamen geïnformeerd. Deze zijn akkoord gegaan. De notaris heeft op 21 december 2017 een notariële verklaring opgesteld over de door hem beoordeelde rekening en verantwoording. De conclusie van de notaris is dat door de executeur in de opstelling van de rekening en verantwoording een aantal keuzes zijn gemaakt die hij niet onredelijk acht.

B en C hebben vervolgens een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. B en C stellen dat de notaris zijn werkzaamheden niet als onpartijdig notaris heeft uitgevoerd. Hij heeft opgetreden als partijnotaris en geen contact met hen opgenomen. Dit terwijl de notaris wel contact heeft gehad met de overige 3 kinderen. Daarnaast heeft de notaris in strijd gehandeld met de afspraken die zijn vastgelegd in het proces-verbaal. Ook heeft de notaris volgens B en C onzorgvuldig gehandeld door het afgeven van de notariële verklaring. Aan de ene kant geeft de notaris een officiële notariële verklaring af, terwijl de notaris aan de andere kant beweert dat de rekening en verantwoording bij de executeur blijft.

Advocaat was aanwezig bij besprekingen als adviseur in plaats van advocaat

De Kamer begint met de vraag of de notaris partijdig heeft gehandeld. Voordat de notaris is begonnen met zijn werkzaamheden, heeft de executeur duidelijk gecommuniceerd met de overige erfgenamen. Zij zijn hier allemaal mee akkoord gegaan. Volgens de Kamer heeft de notaris voldoende afstand gehouden van de door de executeur opgestelde rekening en verantwoording. Dit nu de notaris enkel tweemaal een bespreking heeft gevoerd met de executeur. Hierbij was een advocaat aanwezig, maar deze was slechts aanwezig om de executeur te adviseren en niet, zoals B en C stellen, als advocaat van de drie overige erfgenamen. De notaris heeft dus niet partijdig gehandeld.

Wat betreft de klacht over de verklaring die onzorgvuldig zou zijn afgegeven, oordeelt de Kamer het volgende. De opdracht voor de notaris was beperkt en duidelijk. Daarbij hebben alle erfgenamen ingestemd. In de verklaring van de notaris is opgenomen wat hij wel en niet heeft gedaan. De toetsing van de accountant is daarbij slechts marginaal geweest. De notaris heeft niet alle onderliggende stukken gecontroleerd, maar dit heeft hij ook in zijn verklaring vermeld. De notaris heeft door zijn verklaring niet de verantwoordelijkheid overgenomen van de executeur. Daarom is de kamer van oordeel dat de notaris niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit zou anders kunnen zijn indien niet alle erfgenamen hadden ingestemd met de opdracht of indien de notaris niet in zijn verklaring zou hebben vermeld welke werkzaamheden hij heeft uitgevoerd.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant.

Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant