Uitspraak: Notaris handelt onzorgvuldig en dient schadevergoeding te betalen

In januari 2010 zijn Nedstede Monumenten B.V. (hierna: Nedstede) en A overeengekomen dat Nedstede een pand zou kopen van A voor een bedrag van € 3.840.000,-. In het pand zat onder andere Café X. Op 1 maart 2010 is de koopakte ondertekend. Een ander onderdeel van het pand was een serre. A heeft verklaard dat zij de serre kan leveren, maar sprak daarbij niet over de ondergrond. Over de vraag of A op grond van de koopovereenkomst ook de ondergrond van de serre aan Nedstede moet leveren, is tussen beide partijen een geschil ontstaan. In verband met de het niet kunnen leveren van de ondergrond, kwamen Nedstede en A een verlaging van de koopprijs met € 50.000,- overeen.

Vervolgens vorderde A dat de rechtbank de notaris B veroordeelde tot betaling van de € 50.000,- samen met  € 26.774.80,- aan juridische kosten als schadevergoeding. Notaris B had A niet vooraf op de hoogte gesteld van het verzoek van Nedstede om de serre uitdrukkelijk te vermelden in de koopakte. Ook had notaris B haar daar niet uitdrukkelijk op gewezen. Hierdoor is notaris B toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de door hem als notaris tegenover A te betrachten zorgvuldigheid. Indien de serre niet uitdrukkelijk in de koopakte was toegevoegd, had A een vermindering van koopprijs niet hoeven accepteren.

Notaris heeft een maatschappelijke functie

De rechtbank oordeelt dat er hoge eisen worden gesteld aan een notaris, mede gelet op de aard van de hem toevertrouwde werkzaamheden en zijn maatschappelijke functie.  Die eisen brengen mee dat, van een redelijk handelend en redelijk vakbekwaam notaris, mag worden verwacht dat hij de verkopende partij voorafgaand aan de ondertekening uitdrukkelijk op een wijziging wijst. Dit indien deze wordt aangebracht op verzoek van de koper. Notaris B is aansprakelijk voor de door A als gevolg van hun tekortkoming geleden schade.

Schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming van de notaris

De door A gevorderde schadevergoeding kan worden opgesplitst in twee delen, namelijk de vermindering van de koopprijs en de kosten van juridische bijstand. Om de schadevergoeding vast te stellen, kijkt de rechtbank naar de vermogenspositie waarin A zich nu bevindt en de hypothetische vermogenspositie waarin zij zich zou hebben bevonden als notaris B niet tekort was geschoten. Ten aanzien van de koopprijs schatte de rechtbank de schade op € 25.000,-. Ten aanzien van de door A gemaakte kosten van juridische bijstand schatte de rechtbank de schade op € 9.730,15,-. Dit omdat A ook kosten voor juridische bijstand zou hebben moeten maken om het geschil met Nedstede op te lossen. Dit leidt tot een schadevergoeding van € 34.730,75,-.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant