Uitspraak: Notaris heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld, oordeelt de Kamer

De Kamer stelt dat de notaris heeft nagelaten om klaagster op de hoogte te stellen dat de levering doorgaan zou vinden en de akte zou worden gepasseerd op het moment dat de koopsom zou zijn ontvangen. De Kamer oordeelt dat dit in de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijke verwijtbaar is.

Het procesverloop

In 2010 heeft de Rabobank na herfinanciering een lening verstrekt aan klaagster. Als zekerheid is een eerste hypotheekrecht gevestigd op de woning. Bij brief van 12 november 2020 heeft Rabobank de financiering per direct opgezegd en de volledige financiering opgeëist. Dit omdat een executoriaal beslag door de verhuurder was gelegd op de woning van klaagster en klaagster de woning zonder toestemming van Rabobank had verhuurd. Bij deurwaardersexploot van 23 april 2021 heeft Rabobank de executie van de woning aangezegd. Op 31 mei 2021 heeft een medewerker van Rabobank een e-mail aan de toenmalig raadsman van klaagster gestuurd waarin is aangekondigd dat nu klaagster de vordering van de beslaglegger niet heeft voldaan, de bank niet anders kan dan het executietraject voortzetten.

Bij e-mail van 18 juni 2021 heeft klaagster de notarieel medewerker verzocht haar te informeren over de aangekondigde veiling van de woning, in verband met een door haar aangevraagde (her)financiering. Klaagster heeft begin augustus 2021 met behulp van een door haar afgesloten (her)financiering, de vordering van de verhuurder volledig voldaan. Het door de verhuurder op de woning gelegde beslag is vervolgens opgeheven.

Bij e-mail van 10 september 2021 heeft de gemachtigde van de Rabobank aan de advocaat van klaagster geschreven dat als een bedrag van € 13.500,- uiterlijk vandaag wordt bijgeschreven op de derdenrekening en er een voor de bank aanvaardbare uitleg wordt gegeven over de herkomst van het bedrag, de Rabobank de Voorzieningenrechter zal laten weten dat het verzoek wordt ingetrokken. Klaagster heeft diezelfde dag het bedrag van € 13.500,- op het opgegeven bankrekeningnummer gestort.

Bij beschikking van 13 september 2021 heeft de rechtbank bepaald dat de verkoop van de woning onderhands zal geschieden overeenkomstig de daarbij goedgekeurde koopovereenkomst en klaagster veroordeeld over te gaan tot ontruiming van de woning binnen twee weken na betekening van de beschikking. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Bij e-mail van 14 september 2021 heeft de gemachtigde van de Rabobank aan de advocaat van klaagster geschreven dat de rechtbank de beschikking inmiddels al had afgegeven ondanks cliënte het bedrag over had gemaakt.

Op 7 oktober 2021 heeft klaagster ’s ochtends telefonisch contact opgenomen met de notarieel medewerker en gevraagd naar de status van de levering van de woning. De notarieel medewerker heeft klaagster geantwoord dat ‘koper op uitvoeren van de beschikking van de Rechtbank staat en dat zodra het geld binnen is, gepasseerd wordt.’

De woning is ten overstaan van de notaris aan koper geleverd op 7 oktober 2021. Bij e-mail van diezelfde dag heeft de notarieel medewerker de nota van afrekening, een formulier verklaring van bankgegevens en een formulier cliëntenonderzoek aan klaagster toegestuurd. Uit de nota van afrekening blijkt dat aan klaagster nog een bedrag van € 90.095,32 dient te worden uitgekeerd. Dit bedrag is tot op heden niet aan klaagster uitbetaald omdat zij, hoewel zij daarom is gevraagd, geen bankrekeningnummer heeft opgegeven.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat zij, indien de notaris beter had opgelet, had kunnen voorkomen dat de woning door een fout van Rabobank is verkocht. Klaagster verwijt de notaris de volgende feiten:

– De notaris is zeer onzorgvuldig geweest; de notarieel medewerker heeft niet met de notaris besproken dat er overleg met klaagster is geweest;

– De notaris is haar zorgplicht niet nagekomen; de notaris heeft helemaal geen contact met klaagster opgenomen en haar ook niet geïnformeerd over de passeerdatum; ook de notarieel medewerker heeft geen enkele reactie naar klaagster toegestuurd en ook geen antwoord gegeven op de vragen van klaagster;

– Het cliëntenonderzoek is niet toereikend;

– De notaris heeft ten onrechte het geld doorgestort van haar derdengeldenrekening terwijl het geschil nog niet was opgelost;

– De notaris heeft geen blijk van integriteit/eerlijkheid gegeven en is partijdig;

– De notaris heeft haar geheimhoudingsplicht geschonden.

Het verweer

De advocaat van de executant heeft de notaris meegedeeld dat klaagster te lang heeft gewacht met de betaling, waardoor de advocaat van de executant niet tijdig het verzoek kon intrekken. Gevolg daarvan is geweest dat de rechtbank een beschikking, uitvoerbaar bij voorraad, heeft afgegeven, met een afnametermijn van uiterlijk 30 dagen na afgifte beschikking. De koper heeft vanaf 15 september 2021 meerdere malen bij de notaris op afname aangedrongen en verlangde af te nemen na betaling van de koopsom op 7 oktober 2021. Voordat tot passeren is overgegaan heeft de notarieel medewerker de bijzonderheden gedeeld met de notaris. Deze kwam tot de conclusie dat uitvoering gegeven moest worden aan de beschikking van de rechtbank.

Nadat de koper de koopsom had voldaan, zijn de executant en klaagster op de hoogte gebracht en hebben zij de nota van afrekening ontvangen. Voorts heeft klaagster ter invulling een formulier verklaring van bankgegevens ontvangen in verband met de overmaking van de restant koopsom. Tot vandaag heeft de notaris deze niet retour ontvangen. Ten aanzien van de grief over de ontruiming van de woning voert de notaris aan dat de notaris zelf daar geen invloed op heeft.

De beoordeling van de Kamer

De notaris is opgetreden als veilingnotaris, ter uitoefening van het recht van parate executie van Rabobank als hypotheekhouder. De transactie vond plaats tussen Rabobank als verkoper en de koper, en klaagster was daarbij geen partij. De notaris had jegens klaagster dan ook niet een verplichting om haar actief over de levering te informeren. Omdat klaagster als eigenaresse van de woning wel belanghebbende was, ware het naar het oordeel van de kamer wel beter geweest indien de notaris klaagster na de beschikking van 13 september 2021 had laten weten dat de levering doorgang zou vinden en dat de akte zou worden gepasseerd op het moment dat de koopsom zou zijn ontvangen. Dat de notaris dit heeft nagelaten is in de gegeven omstandigheden echter niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Hoewel klaagster met de advocaat van Rabobank was overeengekomen dat de levering geen doorgang zou vinden indien zij de executiekosten uiterlijk op 10 september 2021 zou hebben voldaan, en klaagster aan die voorwaarde heeft voldaan, heeft de levering toch plaats gevonden. Dat valt de notaris niet te verwijten. Op basis van de beschikking van de rechtbank van 13 september 2021 en de gesloten koopovereenkomst hield de koper vast aan levering en achtte Rabobank zich daartoe gehouden. Ook de notaris achtte zich, gelet op haar ministerieplicht, gehouden tot uitvoering van de rechterlijke beschikking.

Klaagster noch haar advocaat heeft zich na de beschikking van 13 september 2021 bij de notaris gemeld om zich te verzetten tegen het passeren van de akte van levering. Verder heeft klaagster, ondanks een verzoek daartoe van de notaris, nooit een bankrekeningnummer opgegeven waarop het haar toekomende bedrag kan worden overgemaakt. Dat dit bedrag nog steeds op de derdenrekening van de notaris staat, kan dus niet aan de notaris worden verweten. Evenmin kan de notaris worden verweten dat zij de koopsom heeft doorbetaald aan de verkoper voordat het conflict dat klaagster met Rabobank heeft, is opgelost. De notaris staat immers buiten dat conflict, terwijl klaagster niet als verkoper of koper bij de levering betrokken was.

De beslissing van de Kamer

De conclusie is dat de Kamer voor het Notariaat de klacht ongegrond acht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant