Uitspraak: Geen grondslag meer voor de executoriale veiling na voldoening vordering

Klager is eigenaar van een eenmanszaak en heeft de notaris verzocht een pandakte op te maken. Mevrouw A. was aan klager nog geld verschuldigd uit hoofde van de verrichte en nog te verrichten dienstverlening in het kader van haar echtscheiding. Het pandrecht zou zekerheid geven voor dit verschuldigde bedrag.

Mevrouw A. heeft een eigen onderneming en is zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd (hierna: maatschappij Z). In de akte heeft mevrouw A. vorderingen in pand van maatschappij Z. op haar en haar ex-genoot en het saldo van 40.837,50 euro op de bankrekening die op naam van mevrouw A staat. De verpanding betrof ook alle zekerheden en nevenrechten, ook het hypotheekrecht op de gezamenlijke woning.

Mevrouw heeft de declaraties niet voldaan. Klager heeft de notaris gevraagd op hij zijn pandrecht kon uitoefenen. Hierop is geen reactie gekomen. Klager heeft nogmaals verzocht informatie te verstrekken over de mogelijkheden die de pandakte hem bood om de executie van de woning in gang te zetten. De notaris laat vervolgens weten dat er geen middelen zijn die de verkoop van de woning en de aflossing van de daarop rustende hypotheken, anders dan executoriale beslaglegging van de woning. Klager reageert direct op de e-mail van de notaris maar krijgt op de vragen wederom geen antwoord meer.

Kantonrechter

De kantonrechter heeft mevrouw A. veroordeeld tot betaling van 16.047,50 euro aan klager inzake de verrichte werkzaamheden in het kader van de echtscheiding. Dit bedrag wordt vermeerderd met wettelijke rente en proceskosten. Mevrouw A. heeft het bedrag voldaan. Vier dagen na de uitspraak van de kantonrechter heeft klager een gerechtsdeurwaarder ingesteld. Deze deurwaarder heeft de notaris verzocht om over te gaan tot executie van onroerende zaken van mevrouw A., waaronder de woning.

Klager heeft wederom de notaris verzocht om nadere uitleg met betrekking tot de rechten die hij aan het pandrecht kon ontlenen. Er heeft vervolgens een gesprek tussen klager en de notaris plaatsgevonden.

Aan de gerechtsdeurwaarder is de opdracht verstrekt om over te gaan tot betekening en aanzegging van de executie van de woning. Het kantoor van de notaris laat weten de executie van de woning te hebben gestaakt. Een medewerkster van de notaris (hierna: mevrouw L) heeft klager hiervan op de hoogte gebracht. Aangezien mevrouw A. haar vordering had voldaan was er geen grondslag meer voor de executoriale veiling.

Mevrouw A. heeft vervolgens een klacht ingediend tegen de notaris. Hij had nooit een procedure mogen starten om de woning executoriaal te veilen.

De klacht

De klacht die klager tegen de notaris heeft ingediend, bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

  • Onderdeel 1: notaris heeft vragen niet dan wel niet eenduidig beantwoord. Ook is niet juist geïnformeerd over de mogelijkheden tot executie van de woning.
  • Onderdeel 2: het advies van de notaris had moeten zijn niet over te gaan tot executie van de woning nu een veroordeling was uitgesproken en deze kosten ook waren betaald.
  • Onderdeel 3: Klager werd ervan beschuldigd dat hij op oneigenlijke wijze zijn vordering wilde innen.

Overweging

Notarissen zijn aan het tuchtrecht onderworpen (artikel 93 lid 1 Wna). Hier zal worden getoetst of het handelen of nalaten in strijd is met (wettelijke) bepalingen. Ook kan worden getoetst of voldoende zorg in acht is genomen voor de personen voor wie zij optreden en of zij hebben gehandeld als een behoorlijk beroepsbeoefenaar.

Klachtonderdeel 1

De notaris heeft vragen niet dan wel niet eenduidig beantwoord. Ook is niet juist geïnformeerd over de mogelijkheden tot executie van de woning. Hierdoor zou de eenvoudige weg van parate executie en verhaal van de werkelijke incassokosten inclusief rente door de notaris geblokkeerd zijn. Notaris stelt dat hij van klager nooit een opdracht heeft aanvaard betreffende advieswerkzaamheden. Op de verzoeken van klager is steeds algemeen geantwoord en is nooit geadviseerd over de haalbaarheid van de executie van de woning.

Door niet dan wel onvolledig op de vragen van klager te antwoorden, heeft de notaris niet in voldoende mate aan zijn zorg- en informatieplicht voldaan. Dat klager de notaris geen opdracht heeft gegeven, doet hier niet aan af. Van een notaris mag verwacht worden dat hij vragen die aan hem worden gesteld beantwoord en indien dat niet wenselijk is dit kenbaar te maken aan de vraagsteller. De notaris heeft daadwerkelijk wel geadviseerd over de executie van de woning. Dit betekent niet dat de stelling van klager juist is.

De notaris had klager erop dienen te wijzen dat een geldige titel vereist is om de executie van de woning op te starten en mevrouw A. in verzuim moest zijn met de voldoening van een vordering die klager op haar had.

Dat de notaris de vragen van klager onvoldoende dan wel onjuist heeft beantwoord is naar het oordeel van de kamer tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dit wordt gegrond verklaard.

Klachtonderdeel 2

Dit onderdeel ziet op het geven van een onjuist advies. De notaris beroept zich op het ne bis in idem-beginsel, waarvoor hem een berisping is opgelegd. Het moet daarbij wel gaan om hetzelfde feit. Dat niet klager maar mevrouw A. een klachtprocedure tegen de notaris aanhangig heeft gemaakt, is niet relevant. Klager zal in dit klachtonderdeel niet-ontvankelijk worden verklaard.

Klachtonderdeel 3

Dit onderdeel ziet op onjuiste dan wel onvoldoende informatie. Klager zou niet hebben laten weten dat er een vonnis was gesproken en dat de veroordeling was betaald. Klager vindt dat hij voldoende heeft geïnformeerd.

Mevrouw L. de gemachtigde van mevrouw A. heeft onjuist en of onvoldoende geïnformeerd. Nu de notaris verantwoordelijk is voor de organisatie van zijn kantoor en de inzet van mevrouw L., kan hem hiervan een tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Oordeel en maatregel

De notaris krijgt een maatregel van waarschuwing opgelegd. De notaris heeft op de zitting aangegeven dat het niet zijn bedoeling is geweest en ook niet zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. Dit heeft meegewogen bij het vaststellen van een maatregel door de kamer.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant