Uitspraak: Notaris informeert partijen niet over de gevolgen van de akte en schendt zorgplicht

B en C waren eigenaar van een glastuinbouwbedrijf. Dit bedrijf dreigde failliet te gaan. In januari 2015 zijn B en C in contact gekomen met A. A was mede-eigenaar van een advieskantoor dat was gespecialiseerd in het adviseren van glastuinbouwbedrijven. Enkele maanden later hebben B en C een koper voor hun bedrijf gevonden, te weten meneer D. Voor de koop zijn er een aantal rechtspersonen opgericht waaronder een B.V. en een stichting. De aandelen in de B.V. zijn vervolgens overgedragen aan de stichting die vervolgens weer certificaten van deze aandelen heeft uitgegeven aan D. In maart 2015 hebben B en C de onroerende en roerende zaken samen met de voorraden van het glastuinbouwbedrijf verkocht en overgedragen aan de B.V. De koop werd gefinancierd door financier F. Deze heeft als voorwaarde voor de koop gesteld dat A bestuurder van de stichting zou worden.

De certificaten van de aandelen zijn door D verkocht en overgedragen aan mevrouw G. Mevrouw G was de dochter van B en de nicht van C. Mevrouw G heeft deze certificaten dezelfde dag nog verkocht en overgedragen aan de stichting. In april 2015 is er door de stichting en mevrouw G nog een optieovereenkomst/volmacht getekend waarbij de stichting als optiegever en mevrouw G als optienemer is opgetreden. Deze overeenkomst/volmacht is vervolgens vastgelegd in een onderhandse akte.

Stichting verzoekt notaris geen medewerking te verlenen aan uitoefening volmacht optienemer

Enkele jaren later, in januari 2017 heeft mevrouw G een brief verzonden aan A. Daarbij roept mevrouw G de optie op 100 certificaten van aandelen in het kapitaal van de B.V. in. Mevrouw G heeft daarbij aangegeven dat zij de notaris zal verzoeken de leveringsakte gereed te maken. A heeft daarop contact opgenomen met de notaris en verzocht geen medewerking te verlenen aan de uitoefening van de volmacht. Mevrouw G heeft vervolgens een advocaat ingeschakeld. De advocaat van mevrouw G heeft de stichting per brief verzocht om haar te bevestigen dat medewerking aan de overdracht van de certificaten wordt verleend. Enkele dagen later is er namens de stichting geantwoord dat niet wordt ingestemd met de overdracht van de certificaten waarnaar mevrouw G de stichting heeft gedagvaard.

De notaris heeft uiteindelijk in mei 2017 een akte van levering van certificaten van aandelen gepasseerd waarbij de certificaten op naam door de stichting aan mevrouw G zijn geleverd. In mei heeft de notaris nog een akte van levering van certificaten van aandelen gepasseerd. De certificaten op naam werden toen door mevrouw G aan haar broers geleverd. In juli 2017 hebben de broers van mevrouw G de certificaten vervolgens geleverd aan de curator in het faillissement van het glastuinbouwbedrijf.

Zorgplichtschending door notaris doordat deze nooit contact heeft opgenomen met de stichting en/of haar bestuurder

De stichting heeft vervolgens een klacht ingediend tegen de notaris. De stichting stelt dat de notaris haar zorgplicht heeft geschonden waardoor de stichting schade heeft geleden. Volgens de stichting heeft de notaris samen met mevrouw G door middel van listige kunstgrepen de stichting certificaten van aandelen afhandig gemaakt. De notaris heeft nooit contact opgenomen met de stichting en/of haar bestuurder A over de levering terwijl de stichting de certificaten van aandelen hield.

In artikel 43 lid 1 van de Wet op het Notarisambt is bepaalt dat de partijen bij de akte de gelegenheid moeten krijgen om van de inhoud van de akte kennis te nemen. Uit de toelichting op het artikel blijkt dat een notaris, ook indien de akte bij volmacht wordt gepasseerd, er goed aan doet de akte in concept toe te zenden aan de partijen daarbij te wijzen op de gevolgen van de akte. De notaris heeft aan de stichting geen concept-akte toegezonden. Dit had volgens de notaris geen toegevoegde waarde nu de stichting een onherroepelijke volmacht had verleend aan mevrouw G. Volgens het Gerechtshof is het echter niet aan de notaris om te beoordelen of een cliënt belang heeft bij het verstrekken van een concept. Het toezenden van een concept en het informeren van partijen over de gevolgen van de akte zijn verplichtingen die op de notaris rusten. Ook indien de akte bij volmacht wordt gepasseerd.

Door dit na te laten heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld tegenover de stichting. Daarnaast heeft de notaris de stichting belemmerd in haar mogelijkheden tot het maken van bezwaar tegen het passeren van de akte. De stichting had zich tot de rechtbank kunnen wenden om de onherroepelijkheid van de volmacht vanwege gewichtige redenen buiten werking te stellen. De klacht is daarom gegrond en de notaris heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De notaris heeft haar zorgplicht geschonden door haar cliënt niet te informeren. Het gerechtshof acht in deze zaak de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Klik hier voor de gehele uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant