Uitspraak: Notaris maakt geen mededeling over financiële gevolgen en schendt zorgplicht

Mevrouw K heeft in augustus 2017 haar woning verkocht. De koper van de woning heeft de notaris de opdracht gegeven om de akte van levering te passeren. Mevrouw K heeft meerdere procedures lopen tegen de bewindvoerder van haar moeder. De procedures gaan over haar vermogen. Tijdens de levering van de woning rustten er twee beslagen op de woning. Het eerste beslag zou uit de verkoopopbrengst van de woning geheel voldaan kunnen worden. De beslaglegger was de bewindvoerder van de moeder van mevrouw K. Het tweede beslag is gelegd door dezelfde schuldeiser. Dit beslag is door de voorzieningenrechter opgeheven.

Notaris heeft een ministerieplicht

De advocaat van de beslaglegger heeft vervolgens aan de notaris gemeld dat hij beroep in zou stellen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter, waarbij het tweede beslag werd opgeheven. De notaris heeft een ‘ministerieplicht’ op grond van artikel 21 van de Wet op het Notarisambt. Deze plicht houdt in dat een notaris verplicht is om opgedragen werkzaamheden te verrichten. Dit is enkel anders bij bijzondere in de wet bepaalde omstandigheden.

De notaris heeft in deze zaak zijn ministerie geweigerd voor het passeren van de akte van levering op grond van de belangen van de beslaglegger. Mevrouw K heeft vervolgens de voorzieningenrechter verzocht de notaris te bevelen om alsnog zijn ministerie te verlenen. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen.

Schending geheimhoudingsplicht

Mevrouw K heeft uiteindelijk een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Haar klacht bevat twee klachtonderdelen. Zij stelt allereerst dat de notaris gehouden is tot geheimhouding. Het in deze zaak al dan niet verlenen van zijn ministerie was een zaak tussen partijen en de notaris. De beslaglegger was in deze zaak een derde. De notaris heeft hierdoor zijn geheimhoudingsplicht geschonden, aldus mevrouw K. Zij stelt dat zij hierdoor benadeeld is. Door de verkregen informatie heeft de advocaat van de beslaglegger zich kunnen voegen in het kort geding en is klaagster veroordeeld in de proceskosten van de bewindvoerder.

Mededeling over de financiële gevolgen voor cliënt

Het tweede klachtonderdeel gaat over een schending van de beroeps- en gedragsregels voor de voorlichting over financiële gevolgen, ook wel zorgplicht van de notaris. Voor het versturen van de nota van afrekening heeft de notaris geen mededeling gedaan over de financiële gevolgen voor mevrouw K. De notaris heeft, zonder aankondiging, € 3.848,22 onder de post ‘diverse verschotten voor juridische bijstand’ ten laste van de verkoopopbrengst van de woning gebracht. Er kan echter maar een titel zijn voor € 1.434,- voor de kostenveroordeling die werd uitgesproken in het kort geding tegenover mevrouw K.

Daarnaast is er nog een bedrag van € 5.400,- ten laste van de verkoopopbrengst gebracht voor het ‘honorarium in verband met gemaakte kosten voor het doorhalen van de beslagen en het hiermee gepaard gaande overleg met de advocaten’. Mevrouw K heeft vervolgens een nadere specificatie opgevraagd, hier werd echter niet op ingegaan door de notaris. Mevrouw K heeft de notaris geen opdracht verleend die er toe zou leiden dat andere kosten door haar betaald diende te worden aan de notaris, aldus mevrouw K.

Geen schending van geheimhoudingsplicht

De notaris stelt dat hij door het informeren van de beslaglegger heeft voldaan aan zijn zorgplicht ten aanzien van de beslaglegger. Mevrouw K moest de woning vrij van beslagen leveren. Dit volgt uit de koopovereenkomst. Door het informeren van de beslaglegger diende de notaris zowel het belang van de beslaglegger als het belang van de koper. Volgens de notaris dient hij te zorgen voor rechtszekerheid. Daar hoort in dit geval ook bij dat de notaris moet bekijken of het beslag mogelijk herleeft. Dit zou het geval zijn indien de beslaglegger in hoger beroep in het gelijk zou worden gesteld. Dit zou onaanvaardbaar zijn naar de koper en de notaris zou hier aansprakelijk voor zijn.

De advocaat van de notaris had met de advocaten van mevrouw K en de beslaglegger contact. Het is daarom ook logisch en redelijk dat partijen van relevante ontwikkelingen op de hoogte zijn. Volgens de Kamer heeft de notaris van de procedure geen kennis genomen uit hoofde van zijn werkzaamheid als notaris, maar als procespartij. De Kamer oordeelt daarom dat de notaris zijn geheimhoudingsplicht niet heeft geschonden.

Notaris rechtvaardigt de hoge factuur door extra juridische kosten

Wat betreft het tweede klachtonderdeel stelt de notaris dat de extra kosten zijn veroorzaakt door mevrouw K en de bewindvoerder van de moeder van mevrouw K. In een brief heeft de notaris naar eigen zeggen ook gewezen op het recht om kosten te verhalen. Mevrouw K heeft er zelf voor gekozen om een kortgedingprocedure te starten voor het geschil met de beslaglegger. De kostenveroordelingen in vonnissen betreffen niet de volledige kosten van juridische bijstand. De notaris heeft op de afrekening de feitelijk gemaakte kosten doorberekend. Daarnaast heeft de notaris naar eigen zeggen nog veel extra juridische kosten moeten maken.

Financiële gevolgen vloeien niet voort uit overeenkomst

Mevrouw K heeft de notaris geen opdracht gegeven tot het passeren van de akte van levering. Dit hebben de kopers gedaan. De aan mevrouw K in rekening gebrachte kosten vloeien niet voort uit een overeenkomst tussen haar en de notaris. De Kamer ziet ook geen andere juridische basis om mevrouw K de kosten in rekening te brengen. De notaris had daarom de kosten niet aan mevrouw K in rekening mogen brengen. De notaris heeft niet gehandeld zoals van een behoorlijk notaris mag worden verwacht en heeft daardoor dus zijn zorgplicht geschonden. De Kamer acht in deze zaak het opleggen van de maatregel van een waarschuwing passend en geboden.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant.

Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant