Uitspraak: Notaris uit ambt gezet door sjoemelen met boedelbetalingen, derdengeldenrekening en declaraties

Er waren enkele nalatenschappen in behandeling bij het kantoor van de notaris waarin de erven de nalatenschap hebben verworpen of waarin de afwikkeling de nodige tijd in beslag nam. Daarbij is de notaris in twee van de nalatenschappen opgetreden als vereffenaar. In deze nalatenschappen bestond voor de notaris de mogelijkheid om betalingen te verrichten van de ervenrekeningen. Op de derdengeldenrekening van de notaris stonden onder andere gelden van vijf nalatenschappen.

Notaris betaald privéaanslagen met geld van ervenrekeningen en derdengeldenrekening

Het Bureau Financieel Toezicht (hierna: “het BFT”) heeft een klacht ingediend bij de Kamer voor het Notariaat. Aan de hand van informatie die hij heeft verkregen van de Belastingdienst, heeft het BFT vastgesteld dat de notaris geld van een ervenrekening heeft gebruikt om zo aanslagen inkomstenbelasting te betalen op zijn eigen naam. Daarnaast heeft de notaris rond 2010 geld opgenomen vanaf de algemene derdengeldenrekening van het notariskantoor. Hiervan heeft de notaris zijn (privé)aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet en motorrijtuigenbelasting betaald.

Het BFT stelt dat er voor totaal € 109.170,- onrechtmatige betalingen zijn verricht. Dit waren betalingen van persoonlijke privéaanslagen van de notaris en/of zijn echtgenote, privébetalingen ten behoeve van derden en het in rekening brengen van te hoge declaraties. Het BFT constateert het volgende. De eerste boedel betreft een door de erfgenamen verworpen nalatenschap. De notaris trad daar op als vereffenaar. Deze boedel werd door de notaris buiten zijn administratie gehouden. In de boedel was sprake van overboekingen van in totaal bijna € 80.000,-.

Uit de tweede boedel waarin de notaris was benoemd tot vereffenaar, is een persoonlijke aanslag inkomstenbelasting betaald van € 958,-. Daarnaast zijn er drie privébetalingen aan derden gedaan van in totaal bijna € 3.000,-. Uit een derde boedel zijn vier betalingen gedaan van elk € 399,- aan de Belastingdienst. Uit de vierde boedel zijn in 2013 en 2014 vier bedragen onttrokken voor betaling van persoonlijke aanslagen aan de Belastingdienst. Dit bedraagt in totaal € 17.514,-. In de vijfde en laatste boedel zijn er in totaal negen onttrekkingen geweest voor een totaalbedrag van € 27.806,-.

Notaris kreeg periode van BFT om liquiditeitspositie en solvabiliteit te verbeteren

Daarnaast zijn er in alle vijf de boedels declaraties van de notaris aangetroffen die relatief hoog en/of niet onderbouwd zijn. Het BFT is vervolgens een gesprek aangegaan met de notaris. Tijdens dit gesprek heeft het BFT met de notaris afgesproken dat er per 30 juni 2016 sprake diende te zijn van een substantiële verbetering van de liquiditeitspositie en solvabiliteit. Na afloop van deze termijn zou door het BFT een financieel onderzoek worden verricht. Uit dit onderzoek is echter geen verbetering gebleken. Uit het rapport van april 2017 blijkt dat er sprake is van een negatieve liquiditeit en solvabiliteit, zowel op kantoor als privé. Daarbij is geconstateerd dat de posities aanmerkelijk slechter zijn dan de notaris zelf had aangegeven.

De notaris heeft in zijn verweer niet ontkent dat er onterechte overboekingen uit vijf boedels hebben plaatsgevonden. Het gaat daarbij om privéverplichtingen van de notaris aan derden, het betalen van privéaanslagen van de Belastingdienst en om een betaling van een aanslag in een boedel die is betaald uit een andere boedel. Volgens de notaris diende deze aanslag uit een andere boedel betaald te worden, omdat betaling uit de juiste boedel door de onttrekkingen niet meer mogelijk was. De notaris heeft volgens de Kamer onmiskenbaar tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

Kamer: gelden op de derdengeldenrekening moeten altijd volledig aanwezig en beschikbaar zijn

Daarnaast heeft de notaris ook tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door het opstellen van onterechte en hoge declaraties. De notaris heeft zich hiertegen verweert door te stellen dat nog niet alle uren werden verantwoord. Dit verweer is volgens de Kamer echter niet voldoende gemotiveerd, waardoor dit verweer niet slaagt. Wat betreft het verwijt van het BFT dat er sprake is geweest van een negatieve bewaringspositie van bijna € 72.000,-, is de Kamer van oordeel dat ook daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld. Gelden van cliënten op de derdengeldenrekening moeten altijd volledig aanwezig en beschikbaar zijn. Dit is een waarborg voor cliënten en mag op geen enkele wijze worden aangetast. Door dit incident heeft de notaris zijn verantwoordelijkheid en verplichting in ernstige mate veronachtzaamd.

De notaris heeft tegenover het BFT een onjuiste, te positieve, voorstelling van zaken gegeven van zijn financiële posities. De Kamer is van oordeel dat de notaris ook daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De opgave moet betrouwbaar en realistisch te zijn. Op die manier kan het BFT zijn taken op de juiste wijze en in het belang van de notaris en het notariaat uitoefenen. De Kamer verklaart de klacht van het BFT in al haar onderdelen gegrond. De Kamer oordeelt dat er sprake is van bijzonder verwijtbaar handelen door de notaris. Dit handelen was volledig gericht op de eigen belangen van de notaris. De Kamer oordeelt dat de notaris met zijn handelen er blijk van heeft gegeven dat hij niet heeft begrepen wat er van een goed notaris wordt verwacht. De Kamer legt dan ook de tuchtmaatregel van ontzetting uit het ambt van notaris op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant