Uitspraak: Notaris weigert proces-verbaal te herstellen en staat in zijn recht

Klager verzoekt de notaris om herstel van een proces-verbaal, maar de notaris weigert dit te doen. Klacht ongegrond verklaard, notaris mocht weigeren.

Het procesverloop

De notaris heeft opdracht gekregen tot het organiseren van een verkoop bij inschrijving van het bedrijf van de maatschap van klager en zijn inmiddels overleden broer. In dat kader heeft de notaris een proces-verbaal opgesteld van het openen van de binnengekomen biedingen. In dit proces-verbaal heeft de notaris de echtgenote van de overleden broer aangeduid als mede-eigenaar. Klager verwijt de notaris dat hij in het proces-verbaal de echtgenote ten onrechte mede-eigenaar heeft genoemd. De notaris weigert het proces-verbaal te herstellen en handelt daarmee klachtwaardig, aldus klager.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij ten onrechte de echtgenote in het proces-verbaal van 13 december 2021 mede-eigenaar heeft genoemd. De notaris weigert om het proces-verbaal te herstellen en handelt daarmee klachtwaardig.

De beoordeling

De kamer heeft geoordeeld dat de notaris niet kon worden gehouden de proces-verbaal-akte te herstellen omdat in de visie van de notaris geen sprake was van een kennelijke schrijffout of kennelijke misslag. Voor zover de klacht van klager erop ziet dat de notaris niet inhoudelijk heeft gereageerd op de e-mail van klager van 19 december 2021 en heeft verzocht om via de advocaat van klager te corresponderen, heeft de kamer overwogen dat deze werkwijze volgt uit artikel 2.6 van de overeenkomst van opdracht waarin is opgenomen dat de advocaten van klager en de erven de contactpersonen zijn en dat alle correspondentie via de advocaten gevoerd moet worden.

Klager voert in zijn beroepschrift aan dat de echtgenote onmogelijk als mede-eigenaar van het bedrijf van de maatschap is aan te wijzen. Uit de notariële maatschapsakte volgt dat de echtgenote geen lid was en is van de maatschap. Er bestaat geen toetredingsbeding voor haar, zodat uitgesloten is dat zij lid van de maatschap kan worden, aldus klager.

In hoger beroep heeft de notaris aangevoerd dat hij de term mede-eigenaar nog steeds juist acht, aangezien met het overlijden van de broer de erven hem van rechtswege zijn opgevolgd in zijn eigendomsrechten. Het overlijden van een vennoot heeft geen gevolgen voor de status van zijn aandeel in de vennootschappelijke goederengemeenschap. De mede-eigendom van de erven is niet gestoeld op het huwelijksvermogensrecht, maar op het erfrecht. Het aandeel van de broer in de vennootschappelijke goederengemeenschap is vererfd naar de erven, waarmee niet wordt gesuggereerd dat de erven medematen in een maatschap zijn geworden, aldus de notaris.

Het hof overweegt dat de kern van de klacht is dat de notaris in zijn proces-verbaal de echtgenote ten onrechte als mede-eigenaar (van de maatschap) heeft genoemd. Naar het oordeel van het hof mocht de notaris de echtgenote als ‘mede-eigenaar’ kwalificeren in het proces-verbaal. Door het overlijden van de broer is de maatschap ontbonden. Dit is ook het uitgangspunt in de overeenkomst van opdracht tussen klager, de erven en de notaris. Op grond van het erfrecht zijn de erven de broer opgevolgd in diens aandeel in de vennootschappelijke goederengemeenschap en zijn zij daarmee deelgenoot geworden in die gemeenschap. Anders dan klager ter zitting in hoger beroep heeft gesteld, heeft het overlijden van de broer niet ertoe geleid dat klager automatisch enig eigenaar is van (de goederen van) de maatschap. Als dat zo zou zijn geweest, dan was de openbare verkoop bij inschrijving van het bedrijf van de maatschap ook niet nodig geweest. De notaris kon derhalve in het proces-verbaal de echtgenote kwalificeren als ‘mede-eigenaar’. Naar het oordeel van het hof heeft de notaris, gezien het vorenstaande, niet klachtwaardig gehandeld door te weigeren het proces-verbaal te herstellen.

De beslissing

Het hof verklaart de in hoger beroep geformuleerde aanvullingen of uitbreidingen op de klacht niet-ontvankelijk en bevestigt de bestreden beslissing.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant