Uitspraak: Registeraccountant ontspringt tweemaal de dans

Betrokkene is ingeschreven als accountant in de daartoe bestemde registers en is verbonden aan een accountantskantoor. Een registeraccountant verricht werkzaamheden voor een eenmanszaak, in het kader van een mogelijke doorstart van de onderneming. In 2013 komt de ondernemer van de eenmanszaak met iemand (klager) in contact die een vordering van een bank wil afkopen. De registeraccountant heeft met die partij overlegd over een mogelijk op te richten BV die de activiteiten van de eenmanszaak zal overnemen. De registeraccountant gaat voor die BV het cijferwerk verrichten.

In februari 2014 wordt de samenwerkingsrelatie beëindigd wegens een ernstig verslechterde verstandhouding. Via de rechter moet de registeraccountant zijn honorarium opeisen. Klager is door de rechter bij verstekvonnis veroordeeld tot betaling. In november 2014 is namens betrokkene derdenbeslag gelegd op de pensioenuitkering van klager. Dit is tot aan het faillissement van klager gehandhaafd.

De man dient een klacht in bij de kamer, die een waarschuwing heeft opgelegd. De registeraccountant had rekening moeten houden met de psychische problemen van de man. De man besluit vervolgens een andere klacht in te dienen. Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Zo zou de registeraccountant misleidende verklaringen hebben afgelegd bij de zitting van de vorige tuchtzaak en ten onrechte geen inzicht hebben gegeven in het advies dat in 2014 werd opgesteld.

De accountant is ten tijde van uitoefening van zijn werkzaamheden gebonden aan tuchtrechtspraak wanneer sprake is van enig handelen of nalaten in strijd met de wet en met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Het handelen en of nalaten moet worden getoetst aan de dan geldende Verordening gedrags- en beroepsregels accountants.

De registeraccountant vindt dat de man misbruik maakt van het recht nu opnieuw een klacht wordt ingediend. Echter, hier zal niet snel sprake van zijn. Hiervan kan wel sprake zijn als het indienen van klachten vooral lijkt te zijn gebruikt om de accountant als persoon of financieel te treffen, los van zijn professionele diensten. Dit is niet voldoende aannemelijk gemaakt door betrokkene.

Het innemen van een civielrechtelijk standpunt is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Van een dergelijk tuchtrechtelijk verwijt kan alleen sprake zij als het gaat om bewuste misleiding: dit is niet aangetoond. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Ook de grond met betrekking tot geen openheid over de advisering wordt ongegrond verklaard. Zijn verweer is in de eerdere tuchtzaak al onderwerp van discussie geweest. Daarover kan niet opnieuw uitspraak worden gedaan. Concluderend wordt klager deels niet-ontvankelijk verklaard en is de klacht voor een deel ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant