Uitspraak: Taxatierapport vs. waardeverklaring: taxateur schept verwarring

Een man en vrouw hebben drie panden in eigendom en zijn verwikkeld in een echtscheiding. Op 29 mei 2017 heeft de vrouw aan een taxateur de opdracht gegeven om een waardeverklaring van drie panden op te stellen. De uitkomst hiervan komt de man niet conveniërend voor. De man wendt zich vervolgens met zijn klachten tot de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT en stelt dat de waardeverklaring niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Er is aldus de man geen (grondige) inspectie van de panden geweest, er is klakkeloos van de WOZ-waarden uitgegaan en er zijn ook geen facturen en betalingsbewijzen van de waardeverklaring overgelegd. De man verzoekt om de waardeverklaring te vernietigen en de taxateur te schorsen.

Het verweer

De taxateur voert aan dat haar gevraagd is de waarde van de panden vast te stellen, met als doel de verkoop van de panden. Het betreft, aldus de taxateur, dan ook geen professionele taxatiedienst en er zijn dan ook geen kosten voor in rekening gebracht. Zij stelt verder wel ter plaatse te zijn geweest en de panden van buiten te hebben geïnspecteerd. Van het klakkeloos overnemen van de WOZ-waarde is volgens de taxateur geen sprake geweest. De taxateur maakt ook melding van een eerder door haar in opdracht van de man uitgevoerde waardevaststelling van de drie panden uit 2015.

Verwarring

Op grond van artikel 2 van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels moet de geregistreerde taxateur zich aan een aantal fundamentele beginselen houden, waaronder het beginsel van professioneel gedrag. Dit beginsel is op grond van artikel 3 van toepassing op elk handelen of nalaten van de geregistreerde taxateur. Blijkens de toelichting op dit artikel geldt dit ongeacht of de taxateur handelt in de uitoefening van een professionele taxatiedienst of bijvoorbeeld in de uitoefening van een makelaarsdienst. Als een geregistreerd taxateur werkzaamheden in het kader van een makelaarsdienst verricht, met als doel een verkoopopdracht te verwerven, moet deze er volgens de toelichting op artikel 3 van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels voor zorgen, bij voorkeur schriftelijk, dat voor een ieder duidelijk is dat geen sprake is van een professionele taxatiedienst in de zin van het reglement.

De waardeverklaring die de taxateur op 29 mei 2017 heeft opgesteld, heeft volgens haar als doel gehad om de woning in de verkoop te kunnen nemen en betrof geen professionele taxatiedienst. Het tuchtcollege acht deze stelling aannemelijk. Dit betekent dat de vereisten van het NRVT niet gelden, deze zijn enkel van toepassing op de geregistreerde taxateur bij de uitoefening van een professionele taxatiedienst. Naar het oordeel van het tuchtcollege had de taxateur echter wel op grond van artikel 2 en 3 van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels in het rapport of anderszins expliciet moeten vermelden 1) wat het doel van de waardeverklaring was, 2) dat deze niet voor andere doeleinden mocht worden gebruikt en 3) dat de waardeverklaring niet in de uitvoering van een professionele taxatiedienst is opgesteld.

Dit klemt te meer, nu de taxateur op de hoogte was van de echtscheidingssituatie waarin de man en de vrouw, degene die de opdracht tot het opstellen van de waardeverklaring verstrekte, zich bevonden en de man, die mede-eigenaar van de panden is, geen enkele bemoeienis met de opdracht had. Ook heeft de taxateur in de waardeverklaring diverse malen het woord “taxatie” gebruikt, wat voor verwarring heeft gezorgd. Hieruit zou immers opgemaakt kunnen worden dat deze verklaring in de uitoefening van een professionele taxatiedienst is verstrekt. Het tuchtcollege is van oordeel dat verweerster heeft gehandeld in strijd met artikel 2, aanhef en onder a en artikel 3 van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels.

Gelet op het bovenstaande is de klacht gedeeltelijk gegrond. De ernst van de gedragingen maakt dat het tuchtcollege over zal gaan tot het opleggen van de maatregel van waarschuwing.

Klik hier voor de gehele tuchtuitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar of taxateur over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant