Uitspraak: Tuchtrecht van toepassing wanneer accountant optreedt als schade-expert

Tuchtrecht van toepassing wanneer accountant optreedt als schade-expert

Bedrijf X is een onderneming die zich bezig houdt met de bouw en verhuur van zakelijke panden. Voor de realisatie van een nieuw project heeft zij op 22 april 2008 een bouwvergunning gekregen van de gemeente. Het besluit tot het verlenen van een vergunning blijkt omstreden te zijn. Er wordt bezwaar en beroep ingesteld. Daarnaast blijkt de vergunning een fout te bevatten waardoor de vergunning pas drie jaar later onherroepelijk is geworden.

In een procedure bij de civiele rechter wil bedrijf X de vertragingsschade die zij heeft gelopen verhalen op de verantwoordelijke gemeente. De rechter stelt vast dat de schade het gevolg is van een fout die door de gemeente is begaan. Daarmee komen de kosten die gemaakt zijn vanwege de vertraging voor rekening van de gemeente.

In deze procedure kan de rechter de hoogte van de schade niet vaststellen. Bedrijf X laat naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank een schadeberekening opmaken. Uit deze berekening blijkt dat de schade ruim €1,7 miljoen is. De verzekeraar van de gemeente eist dat het rapport met de schadeberekening wordt gecontroleerd door een schade-expert. Om dit te laten doen schakelt de advocaat van de gemeente accountant A in.

In november 2015 komt accountant A met zijn expertiserapport. Hierin stelt hij dat het rapport van bedrijf X met de schadeberekening niet is opgesteld door een onafhankelijk accountantskantoor. Daarnaast zijn er onvoldoende bewijzen om de berekening te onderbouwen. A stelt in zijn expertiserapport dat de schade die bedrijf X heeft gelopen slechts €239.575 bedraagt.

Klacht ingediend bij Accountantskamer

Bedrijf X denkt dat accountant A zijn expertiserapport op een onjuiste wijze heeft opgesteld. Dit is voor het bedrijf aanleiding om een klacht tegen hem in te dienen bij de Accountantskamer.
Volgens het bedrijf heeft A in strijd gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Zo heeft de accountant niet vermeld volgens welke vaktechnische regels het expertiserapport is opgesteld en heeft hij niet objectief gehandeld. Er is zonder een deugdelijke grondslag een assurance verstrekt. Daarnaast heeft de accountant ongefundeerd de onderzoekswerkzaamheden van de accountant van bedrijf X bekritiseerd.

Fundamentele beginselen van toepassing wanneer accountant optreedt als schade-expert

Bij de behandeling van de klacht beoordeelt de Accountantskamer eerst of zij bevoegd is in deze zaak. Hiervoor overweegt de Accountantskamer dat zij enkel bevoegd is om te oordelen over tuchtrechtelijke geschillen. Accountant A stelt dat het werk dat hij heeft verricht als schade-expert geen accountantswerk is. Daarom zou het tuchtrecht voor accountants in deze zaak niet van toepassing zijn en dus zou de Accountantskamer onbevoegd zijn.

De Accountantskamer volgt de accountant niet. Wanneer een accountant optreedt als schade-expert moet hij bepaalde berekeningen doen. Voor het doen van deze berekeningen gebruikt een accountant zijn vakbekwaamheid. Daarmee kan het werk als schade-expert worden aangemerkt als professionele dienst. Dit heeft als gevolg dat de accountant zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden als schade-expert de fundamentele beginselen voor accountants in acht moet nemen.

Expertiserapport in strijd met fundamentele beginselen opgesteld

In de klacht van bedrijf X wordt accountant A verweten dat hij niet kenbaar heeft gemaakt naar welke set van regels het expertiserapport is opgesteld. De Accountantskamer heeft vastgesteld dat een vermelding van de toegepaste regels inderdaad ontbreekt. Voorts heeft de accountant zich geïntroduceerd als onafhankelijke deskundige. Uit de rapportage blijkt echter dat A zich enkel heeft gebaseerd op gegevens die hij heeft ontvangen van zijn opdrachtgever, de advocaat van de gemeente.

Op de zitting blijkt dat accountant A het voornemen had om in het kader van hoor en wederhoor in gesprek te gaan met bedrijf X. Op verzoek van de advocaat van de gemeente heeft hij dit niet gedaan. De Accountantskamer stelt dat dergelijke omstandigheden in een expertiserapport vermeld dienen te worden. Dit heeft A niet gedaan. Door zich enkel te baseren op door zijn opdrachtgever verstrekte informatie en niet in overleg te gaan met bedrijf X heeft de accountant naar het oordeel van de Accountantskamer het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden.

Schadeberekening onvoldoende onderbouwd door accountant

Verder wordt in de klacht aangevoerd dat accountant A het rapport heeft opgesteld zonder een deugdelijke grondslag en dat hij zonder deugdelijke grondslag assurnace heeft verstrekt. Voor de behandeling van dit onderdeel van de klacht heeft de Accountantskamer in de eerste plaats overwogen dat niet is vastgesteld dat er een assurance is verleent. In zoverre is het klachtenonderdeel ongegrond.

De Accountantskamer gaat wel mee in de stelling dat het expertiserapport een deugdelijke grondslag mist. Ten aanzien hiervan overweegt de Accountantskamer dat accountant A verschillende onderdelen en componenten van zijn schadeberekening onvoldoende heeft onderbouwd. Accountant A stelt in zijn rapportage dat hij verschillende schadecomponenten op nihil heeft gewaardeerd omdat die schade niet is bewezen. De Accountantskamer stelt dat dit voorkomen had kunnen worden indien er hoor en wederhoor was toegepast. Door dit niet te doen ontstond er een bedreiging voor de oordeelsvorming welke in de rapportage opgenomen had moeten worden.

Maatregel van berisping opgelegd

Nu de klacht van bedrijf X op nagenoeg alle onderdelen gegrond is komt vast te staan dat accountant A tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Daarmee kan de Accountantskamer een maatregel opleggen. Gelet op de ernst van het verzuim en de omstandigheden van het geval acht de Accountantskamer de maatregel van berisping passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant