Uitspraak: Accountant doet onjuiste belastingaangifte en verricht onvoldoende onderzoek

Accountant doet onjuiste belastingaangifte en verricht onvoldoende onderzoek
Bedrijf X helpt startende bedrijven. Zij helpt hen onder meer bij het vinden van investeerders en het beschermen van intellectuele eigendommen. In december 2009 sluit het bedrijf een subsidie overeenkomst met de Europese Unie. Met de subsidie wordt een innovatieproject gerealiseerd met tien verschillende projectpartners. Bedrijf X zal hierbij optreden als intermediair tussen de projectpartners en de Europese Unie. Zij zal alle documenten in orde maken voor de Europese subsidie. De kosten voor het project bedragen een kleine €3 miljoen. Tussen december 2009 en december 2012 keert de Europese Unie bijna €2 miljoen aan subsidie uit. Dit geld wordt betaald aan bedrijf X. Vanaf 2006 stelt accountant A voor X de jaarrekeningen op en doet de aangiften voor de vennootschapsbelasting. A heeft voor de eerste twee periodes van het project controleverklaringen afgegeven. Op basis van deze controleverklaringen werd telkens een nieuwe tranche van de Europese subsidie ontvangen.

OM dient klacht in naar aanleiding van Europees onderzoek naar fraude

Halverwege 2013 start het Europees bureau voor fraudebestrijding een onderzoek naar bedrijf X. Aanleiding hiervoor zijn mogelijke onregelmatigheden die binnen het bedrijf plaatsvinden. Eind 2014 verschijnen de resultaten in een onderzoeksrapport. Dit wordt opgepakt door de FIOD die een strafrechtelijk onderzoek instelt. Uit het onderzoek van de FIOD blijkt dat bedrijf X de ontvangen subsidie niet heeft doorbetaald aan de projectpartners. Daarnaast heeft zij kosten gedeclareerd die niet voor de subsidie in aanmerking kwamen. De declaratie van deze kosten werden gedaan met controlecertificaten die waren afgegeven door accountant A.

Er zijn ook bedenkingen over het invullen van de belastingaangifte. Eind 2012 stuurt A een mail naar X. In de mail staat dat hij bericht heeft gehad van de Belastingdienst. De aangifte over 2011 moet worden ingeleverd omdat het anders niet mogelijk is om uitstel te krijgen voor 2012. Omdat de winst over 2011 ongeveer €140.000 bedraagt moet er €28.000 belasting worden betaald. De accountant laat weten dat “dit niet zo goed uitkomt” en stelt voor om een voorziening te treffen die bijna gelijk is aan de winst. Zo wordt het te betalen belastingbedrag slechts €100.

Naar aanleiding van het onderzoek van de FIOD dient het Openbaar Ministerie een klacht in bij de Accountantskamer. De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt een tijdelijke doorhaling van drie maanden op. De accountant gaat hier niet mee akkoord en stelt hoger beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Klacht OM niet onvoldoende onderbouwd

In hoger beroep voert de accountant aan dat de klacht van het OM onvoldoende onderbouwd was. Het OM heeft de klacht ingediend op basis van enkel het onderzoeksrapport. Volgens de accountant biedt het onderzoeksrapport onvoldoende informatie om de klacht op te baseren. Het OM had ook het controledossier van 2012 moeten opvragen voordat zij een klacht indiende bij de Accountantskamer. Het College gaat niet mee in deze stelling. De klacht van het OM was dat A de controles met onvoldoende diepgang en een onvoldoende professioneel-kritische instelling heeft uitgevoerd. Daarnaast zou hij zijn werkzaamheden onvoldoende hebben gedocumenteerd. Het College is van oordeel dat het onderzoeksrapport voldoende informatie biedt om deze klacht te onderbouwen. Het OM heeft een voldoende onderbouwde klacht ingediend. De accountant kon in dit geval dus niet simpelweg stellen dat hij de werkzaamheden wel heeft uitgevoerd. Deze stelling had hij moeten onderbouwen met feiten.

Verrichten van te weinig werkzaamheden levert een schending van fundamentele beginselen op

In eerste aanleg heeft de Accountantskamer kort aangegeven dat uit het dossier niet blijkt welke werkzaamheden zijn verricht alvorens het afgeven van een van de controleverklaringen. In hoger beroep stelt de accountant dat de opdracht niet meer inhield dan de gemaakte kosten van de beschreven projecten op te tellen. Hij heeft dan ook niet meer werkzaamheden verricht dan hem is opgedragen en dat hij niet meer werkzaamheden had hoeven verrichten. Het College oordeelt in hoger beroep dat een dergelijk onderzoek meer werkzaamheden vergt dan A stelt te hebben verricht. Uit het dossier kan ook niet worden opgemaakt welke controlemiddelen de accountant heeft gebruikt bij zijn controle. Het College is van oordeel dat dit een schending van het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid oplevert. Het feit dat het controledossier uiteindelijk niet is gebruikt maakt het niet minder tuchtrechtelijke verwijtbaar, aldus het College.

Treffen voorziening levert onjuiste belastingaangifte op

De klacht die het OM indiende bij de Accountantskamer zag ook op het doen van onjuiste belastingaangifte voor de vennootschapsbelasting. De in 2011 getroffen voorziening van €140.000 zou enkel bedoeld zijn om de vennootschapsbelasting te verlagen. De accountant verweert zich en stelt dat de voorziening is getroffen om de terugvordering van de Europese Unie te betalen. Dit kan de accountant echter onvoldoende onderbouwen. Daar komt bij dat het mail bericht van de account zijn stelling tegen spreekt. Ook in hoger beroep is het College van oordeel dat de accountant niet kan weerleggen dat hij in strijd met het integriteitsbeginsel heeft gehandeld.

Account vindt de maatregel disproportioneel

In hoger beroep voert de accountant ook nog aan dat hij de maatregel disproportioneel acht. Het College gaat niet mee in dit verweer. Het feit dat de accountant meerdere keren in de fout is gegaan door onvoldoende werkzaamheden te verrichten bij controlewerkzaamheden maakt een maatregel gepast. In dit geval gaat het twee maal om een controleverklaring voor het verkrijgen van Europese subsidie en wordt er niet integer gehandeld bij het doen van belastingaangifte. Dit maakt dat een tijdelijke doorhaling van drie maanden volgens het College een gepaste maatregel is.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant