Uitspraak: Tuchtrechtelijke veroordeling accountants blijft in stand na intrekken hoger beroep in andere zaak

Econcern houdt zich bezig met projecten, diensten en producten voor duurzame energievoorziening.  In mei 2008 geeft een accountant van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een goedkeurende controleverklaring af bij de geconsolideerde jaarrekening 2007. Mondriaan Ventures B.V. heeft in mei 2008 € 73.125.000,- geïnvesteerd in Econcern. Deze participatie werd beheerd door Delta Lloyd. Mondriaan is een investeringsmaatschappij waarin Delta Lloyd en Rabobank Nederland deelnemen. In mei 2009 krijgt Econcern liquiditeitsproblemen. Op 26 mei 2009 is aan Econcern vervolgens surseance van betaling verleend waarnaar Econcern op 18 juni 2009 in staat van faillissement is verklaard. De curatoren hebben in oktober 2013 een klacht ingediend bij de Accountantskamer tegen de accountants van PricewaterhouseCoopers Accountants. Het bleef echter niet bij deze klacht. Ook twee investeerders, de Stichting Belangenbehartiging Crediteuren Econcern (hierna: “Stichting”) en Delta Lloyd Asset Management (hierna: “Delta Lloyd”) hebben een klacht ingediend bij de Accountantskamer tegen de accountants.

Accountantskamer legt tuchtrechtelijke maatregel op aan accountants

De Accountantskamer heeft de klacht van de curatoren gegrond verklaard en aan de accountants de maatregel opgelegd van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor de duur van één maand. De klacht van de investeerders, Delta Lloyd en de klacht van de Stichting worden ook gegrond verklaard. De Accountantskamer legt echter geen extra maatregel op aan de accountants. Tegen deze uitspraken hebben de accountants hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep is vervolgens weer ingetrokken omdat partijen een schikking hebben bereikt. De twee accountants handhaven hun hoger beroep tegen de uitspraak over de klacht van Delta Lloyd. Volgens de accountants heeft de Accountantskamer de klacht ten onrechte ontvankelijk verklaard. Dit omdat de klacht volledig steunt op de klacht van de curatoren. Hierdoor zou de klacht onvoldoende onderbouwd zijn. Ook inhoudelijk klopt er volgens de accountants weinig van de uitspraak.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt dat Delta Lloyd in het klaagschrift voldoende feiten en omstandigheden genoemd op grond waarvan zij stelt dat de accountants tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. Delta Lloyd heeft in haar klaagschrift toegelicht dat zij haar klacht ‘noodgedwongen’ heeft gebaseerd op het onderzoeksrapport van de curatoren. Dit omdat Delta Lloyd niet in staat was om het omvangrijke onderzoek van de curatoren te herhalen omdat zij geen toegang heeft tot de administratie van Econcern. Delta Lloyd heeft dit onderzoeksrapport als bijlage bij de klacht overgelegd. In het klachtschrift heeft Delta Lloyd uitgebreid geformuleerd welke aspecten van de jaarrekening geen juist beeld geeft van de financiële positie van Econcern. Volgens het College heeft Delta Lloyd, ook zonder de verwijzing naar het onderzoeksrapport, een op zichzelf staande en gemotiveerde klacht ingediend die voldoet aan de vereisten.

College behandelt zaak niet inhoudelijk nu accountants hoger beroep in andere zaak hebben ingetrokken

Volgens het College stellen Delta Lloyd en de curatoren in hun klachten dezelfde gedragingen aan de orde. Het gaat bij de klachten om de (wijze van uitvoering van) de wettelijke controle van de jaarrekening 2007 van Econcern en de daarbij afgegeven goedkeurende controleverklaring. De accountants hebben hun hoger beroep ingetrokken naar aanleiding van een schikking. Door het hoger beroep in te trekken hebben de accountants ervoor gekozen het oordeel van de Accountantskamer niet meer voor te leggen aan het College. De inhoudelijke beoordeling van de klacht van Delta Lloyd staat nu dus juridisch vast. Het College verklaart het hoger beroep ongegrond en laat de maatregel die de Accountantskamer heeft opgelegd, tijdelijke doorhaling van één maand, in stand.

Klik hier voor de gehele uitspraak van het College van beroep voor het Bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

 

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant